ВМРО иска да отпадне специалната закрила на дете в риск чрез промяна на закона

Рени Петрова Последна промяна на 08 декември 2020 в 19:49 3842 0

8 депутати от ВМРО са внесли законопроект за допълнение и изменение на Закона за закрила на детето, в който предлагат да отпадне ал. 1 от чл. 5 -  "Специална закрила се осигурява на дете в риск".

Проектозаконът е внесен до председателя на парламента Цвета Караянчева на 4 декември, а вносители са Александър Сиди, Искрен Веселинов, Милен Михов, Мария Цветкова, Красимир Богданов, Борис Борисов, Юлиан Ангелов и Деан Станчев.

В мотивите си депутатите пишат, че "при налагането на конкретна мярка за защита на дете, особено в производство по настаняване на дете извън семейството, трябва да се осигури равноправно участие на родителите или законните му представители, при тяхно желание и равни възможности да участват в процеса, включително по тяхна преценка да възразят срещу искането на налагане на мярката и да правят искания за събиране на доказателства". 

"Интересите на детето могат могат най-добре да бъдат защитени чрез увеличаване на състезателното начало в процеса, като всяка страна има равни възможности да доказва правата си и да възразява срещу исканията на насрещната страна", допълват мотивите си те. 

От ВМРО предлагат в алинеята, в която се посочва, че държавата защитава и гарантира основните права, да бъдат добавени думите "както и пълноценното им развитие в биологичното им семейство".

За отглеждането в семейна среда да се добавят думите "с предимство в биологичната и родствена среда", е сред предложението на депутатите. 

От ВМРО предлагат точка 5 от този член - "насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето", да отпадне. В точка 10 пък се предлага вместо "осигуряване развитието на дете с изявени дарби", да стане "насърчаване развитието на дете с изявени дарби". 

Предвидено е и добавяне на нови т. 15 и 16: "Задължително участие на родителите и законните представители във всички производства на закона, лично или чрез упълномощен представител, както и особен представител на детето от момента на раждането му" и т. 16: "Предварителен и последващ съдебен контрол върху всички мерки за закрила на детето, предвидени в закона, с възможност при установяване на нарушение или незаконосъобразност в налагането или прилагането на мерките за налагане на санкции - дисциплинарни или финансови за виновните длъжностни лица, както и временно спиране на действието лиценз или отнемане на лиценз на неправителствените организации - доставчици на социални услуги, при възбуждане на процедура или процес пред съда за извършени нарушения, свързани с правата на децата, техните законни представители или действащото законодателство".

Предлага се и министърът на труда и социалната политика да упражнява контрол върху процедурите по осиновяване, като то да става след изчерпване на всички останали мерки. 

Министърът на външните работи да има контрол за правилното развитие на децата, при които има международно осиновяване. 

Към чл. 7 от ВМРО предлагат да бъдат добавени нови две алинеи, според които приживе родителите да определят лице или няколко лица, при които да бъдат настанени децата им, в случай на смърт или болест на родителите и това да става с нотариално заверена декларация. При повече от едно дете да се прилага принципа за "неразделност".

Друга предложена промяна е Дирекция "Социално подпомагане" да не представлява детето. Молбата за връщане на дете да се разглежда в 3-дневен, а не в едномесечен срок, искат още от ВМРО. 

"В едномесечен срок от постъпването на жалбата съдът се произнася с решение, което е окончателно" да се промени срокът на две седмици.

За мерките за закрила в семейна среда и насочването към подходящи социални услуги депутатите предлагат да се добавят думите "при съобразяване мнението на родителите, законните представители, особеният представител на детето или техните пълномощници". 

Депутатите предлагат да се създаде и нова точка в заключителните разпоредби, според която преценяващия орган за дете в риск "се съобразява с първостепенната на биологичните родители, законните представителите на детето(...)" и "при преценка на риска не бива да се вземат предвид временното финансово състояние и жизнен стандарт на биологичното семейство".

Междувременно ръководителят на Национална мрежа за децата Георги Богданов коментира във Фейсбук предлаганите промени, като по думите му "преди Коледа ВМРО се готви да узакони домашното насилие върху децата, така че тези, които са бити и пребивани, да нямат закрила от страна на държавата".

Той пише, че внесеният законопроект е "пълен абсурд и е в разрез не само с българското законодателство, но и с международното право за закрила на децата като Конвенцията на ООН за правата на детето". 

Ето и какво написа той:

Първи "подарък" - променя изцяло целта на Закона за закрила на детето, който осигурява държавата да защитава децата, останали без грижата на родителите си. Въвежда понятия с неясно правно съдържание като „общоприет морал“, „антиморален“ и други, които ще затруднят прилагането на закона и закрилата на детето, преживяващо насилие.

Втори "подарък" - с него вероятно си мислят, че ще улеснят участието на родителите, само че тяхното участие е правно гарантирано от цялото останало законодателство като Семейния кодекс, Закона за семейните помощи за деца, Закона за социалните услуги и др. Та тук те са объркали закона, в който искат да правят промени - този закон е за закрила на детето, а не на семейството.

Третият "подарък" е безумен, защото понятието „биологични родители“ не е правно определено в законодателството и не се използва никъде до момента. Това е така, защото за закона е важна не биологичната, а правно установената връзка – правно установеният произход на детето, който може и да не съвпада с биологичния. Или с две думи - осиновителите също не са биологични, но са родители. Терминът е дискриминационен. За интереса на детето е важно да има хора, които да полагат грижи, дори и те да не са биологични родители – това е принципно положение в българското право и в цялото международно право.

Четвъртият "подарък" забранява участието на доброволци и организации на гражданското общество в дейности в подкрепа на децата и семействата – това е абсурд при доказана неспособност на държавата да се справи с осигуряването на адекватна грижа и помощ, особено за най-уязвимите хора. Примери много, а и в целия съвременен свят стремежът е гражданите и техните организации да се включват активно в дейности за взаимопомощ.

Петият "подарък" е най-странен – с него се предлага да се отмени чл. 5 ал 1. Според вносителите, децата в риск нямат нужда от специална закрила. Няколко пресни примера показаха, какво се случва, когато няма превенция и закрила – убитите деца в Сандански, хвърленото от бащата дете от моста в Габрово, децата без родители, които също са постоянно в риск... Какво се предлага по въпроса – каква е алтернативата? Май ще се гледат тези деца от централата на ВМРО - и без това им е голяма и става за дом за деца, а Македонския им институт с държавната помощ ще може да се грижи за деца без родители.

Шестият "подарък "поставя под въпрос сигналите за насилие над деца. Ако видиш, че някой пребива дете, трябва да подадеш сигнал за риск, придружен с “писмена декларация за истинност”. Това е пълен абсурд, защото ако има нередност други трябва да проверят, а не да е отговорност на този, който подава сигнала. Така на обществото се казва, че насилието и изоставянето на деца не е обществена грижа, а децата са собственост на родителите насилници или на тези, които ги оставят по гарите и улиците. Съгласни ли сме с това?

Седмият "подарък" променя правните дефиниции в допълнителната разпоредба – с предложените промени най-добрите интереси на детето се определят с общи изрази и фрази като „обществен морал“. Така предложението на ВМРО има за цел да обезсмисли индивидуалната оценка за нуждите на детето и по този начин да направи неговата защита неадекватна и неефективна.

Осмият "подарък" е, че се пипат определенията на "дете в риск" – предложението е неясно, не се предлагат конкретни критерии за оценка на риска, което е опасно и не се осигурява защита на детето – така пребиваното дете може да бъде осакатено или да загуби живота си, докато съдът и социалните служби се чудят това дете в риск ли е или не!

"Остава за мен загадка, дали това се прави от глупост или злонамереност от страна на патриотите? Все пак не ми се иска да вярвам, че някой може да е злонамерен към децата в риск", пише още Георги Богданов.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови