Раздават ли се щедри бонуси в администрацията по време на протестите

Проверка на OFFNews показва, че министерствата са платили между 15 и 18 на сто допълнителни възнаграждения за постигнати резултати. В социалното министерство те ''опират'' нормативно определения таван от 30%

Александра Маркарян 04 август 2020 в 10:17 13324 2

Снимка https://unsplash.com/

Раздавани ли са необичайно големи бонуси в министерства по време на протестите? В разгара им в края на юли OFFNews получи два независими един от друг сигнала, че това се е случило и подаде запитвания до правителствената администрация и министерските пресцентрове. Оказа се, че още преди обявеното вчера увеличение на заплатите администрацията е получила допълнително плащане, а на места то е доста над очакваното. В повечето случаи процентът варира между 15 и 18. В социалното министерство той удря поставения в наредба таван от 30%, докато във Външно е под 7 на сто.

От отговорите разбираме какви са процентите над брутното възнаграждение, но конкретните суми и общият размер на разпределените средства се оказаха внимателно пазена тайна.

Какво попитахме

Кога за последно е плащано допълнително възнаграждение; цялата администрация ли е получила такова; какъв е размерът/процентът му от брутното възнаграждение; каква е общата платена сума; размерът/процентът идентичен ли е с този от предходния път; на какво основание е платено.

Какво ни отговориха

В част от администрациите са получили допълнително възнаграждение за постигнати резултати (ДВПР) през януари (за последното тримесечие на 2019 г.), повечето са пропуснали възможността през април и всички са се възползвали от нея през юли. 

ДВПР е част от брутната заплата в държавната администрация, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, според която тя се състои от основна заплата и допълнителни възнаграждения - за нощен и извънреден труд, за работа през официалните празници, времето на разположение, постигнати резултати и за изпълнение и/или управление на проекти или програми. Бонуси за резултати се плащат 4 пъти годишно - през април, юли и октомври (за текущата година) и през януари (за предходната). Детайлно правилата са разписани във вътрешните правила за заплатите на служителите в съответното ведомство. 

Министерски съвет

До юли служителите в администрацията на Министерския съвет (АМС) не са получавали ДВПР за работата си през 2020 г. На 28 юли 2020 г. те са получили добавки за резултати през второто тримесечие на 2020 г., с изключение на служителите в политическите кабинети на министър-председателя и заместник министър-председателите, както и съветниците и експертите към тях. "В текущия мандат на правителството, служителите в политическите кабинети на министър-председателя и заместник министър-председателите, както и съветниците и експертите към тях не получават ДВПР", уточняват от правителствената пресслужба.

Средномесечният размер на изплатеното ДВПР за полугодието на 2020 г. сe равнява на 18,5% от средната основна месечна заплата в АМС. Източниците на финансиране са 69,8% от бюджета на АМС и 30,2% от оперативна програма.

От правителствената пресслужба не посочват какъв е общият размер на средствата.

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

През първото полугодие в МТИС не са плащани възнаграждения за постигнати резултати за 2020 г., нито други допълнителни възнаграждения. "Средствата за допълнително възнаграждение за постигнати резултати през второто тримесечие на 2020 г. ще бъдат изплатени до края на месец юли (отговорът е получен на 31.07 - бел. ред.). Друг вид възнаграждения не се предвиждат", пишат от пресцентъра.

Оттам уточняват, че размерът на средствата за допълнителното плащане през юли са "и от реализираната икономия от незаети щатни бройки и представлява 16,13% от общите средства за работна заплата за отчетния период". Източниците за финансиране са 71,7% от бюджета на министерството и 28,3% от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“.

Министерство на земеделието, храните и горите

От отговора на земеделското министерство не става ясно нито какъв е размерът, нито какъв е процентът на допълнителното възнаграждение, нито каква е общата сума за него. Разбира се само, че такова са получили с юлските заплати не всички служители, а само пряко ангажираните с изпълнение и/или управление на проекти и програми. Размерът на плащанията "се определя съобразно правилата на съответните програми и/или проекти и е в рамките на средствата на управление на съответните програми и/или проекти", пишат от министерския пресцентър. Те не уточняват общия размер на средствата с мотива, че те са от съответните програми/проекти, а не от бюджета на министерството. На въпроса ни дали последното плащане е в идентичен размер с предходното също не отговарят еднозначно: "В правилата на съответните програми и/или проекти са заложени критериите за оценка, времева ангажираност, бюджет и други, на базата на които се определя индивидуалния размер за всяко едно лице, получаващо допълнително възнаграждение".

Министерство на финансите

Допълнителното възнаграждение за постигнати резултати се определя въз основа на оценка за точно и в срок изпълнение на поставените задачи на административните звена и на конкретните служители - пишат оттам. Индивидуалният му размер е "променлива величина, върху която, освен поставената оценка, влияние оказва и заеманата длъжност в Министерството на финансите".

В министерството допълнително плащане за резултати е платено през януари (за четвъртото тримесечие на 2019 г.) и през юли (за второто тримесечие на 2020 г.). През април такова не е плащано.

Размерът на изплатеното ДВПР през юли 2020 г. се равнява на 15,4% от изплатените средства за брутни заплати в МФ. Източниците на финансиране са 96,2% от бюджета на МФ и 3,8% от оперативна програма, пишат от министерството.

Министерство на образованието и науката

Допълнително възнаграждение за постигнати резултати на служителите в МОН е изплатено на 31.07.2020 г., пишат оттам и допълват, че съгласно вътрешните им правила добавка за резултати получават служителите от МОН, които са отработили най-малко половината плюс един работен ден от работните дни за периода април – юни 2020 г.

Средствата за допълнително възнаграждение за постигнати резултати за периода април – юни 2020 г. са от утвърдените разходи за персонал по бюджета на МОН за полугодието. 

Общата сума за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати е 17,8 на сто от средното брутно възнаграждение на служителите за първите шест месеца на настоящата година.

До месец юли служителите на МОН не са получавали ДВПР за работата си през 2020 г.

Министерство на енергетиката

Там също не са платили бонуси за резултати през първото, но са платили такива за второто тримесечие на годината и в отговора си допълват, че средствата са "и в резултат на реализирани икономии от средствата за персонал". Добавки са получили в централната администрация на ведомството и служителите от Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР). 

Те са определени в съответствие с нормативните изисквания и Вътрешните правила за работна заплата във ведомството, в зависимост от постигнати резултати и поставени индивидуални оценки на дирекциите и на служителите, уточнява пресцентърът.

Добавката е платена на 30 юни и е "за сметка на реализирана икономия на средства за персонал към 30.06.2020 година". Източник на средствата са утвърдените със Закона за държавния бюджет за 2020 г. средства за персонал по бюджета на Министерството на енергетиката.

Общата сума за ДВПР, изплатени за второ тримесечие на 2020 г. представлява 15,8 на сто от сумата на изплатените възнаграждения на служителите по служебно и трудово правоотношение в системата на МЕ към 29.07.2020 г.

Министерство на труда и социалната политика

Безспорно сред отговорилите ни до момента първенец по най-голям процент допълнително възнаграждение е социалното министерство.

Там добавката за резултати е в размер на 30% от брутното възнаграждение за второто тримесечие на 2020 година, става ясно от отговора на пресцентъра на МТСП до OFFNews.

Оттам аргументират решението така:

"През първото полугодие на 2020 г. служителите в системата на Министерството на труда и социалната политика и структурите към него участваха активно и на първа линия в изпълнението на всички дейности и мерки, свързани с пазара на труда, оказване социална подкрепа на най-уязвимите групи, както и недопускане на социално напрежение.

С оглед на това беше взето решение при изплащането на основната заплата за юли служителите в администрацията на МТСП да получат допълнително възнаграждение, като то е първо за 2020 г. Допълнителното възнаграждение за постигнати резултати е в размер на 30% от брутното възнаграждение за второто тримесечие на 2020 г."

30% е и максимумът, до който може да достигне добавката за резултати, според Наредбата за заплатите и служителите в държавната администрация (чл. 6 и чл. 24).

Средствата са в рамките на разходите за персонал по бюджета на министерството за 2020 година и финансовия план за 2019-2020 г. на Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ (Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020) по бюджетна линия BG05M9OP001-5.001-0005 по приоритетна ос 5 „Техническа помощ“ на ОП РЧР 2014-2020, уточняват от МТСП.

Министерство на външните работи

В МВнР няма планирани средства за допълнителни средства за постигнати резултати, отговарят от пресцентъра му на въпросите от OFFNews и уточняват, че такива се определят въз основа на оценка на структурните звена и на отделните служители и при реализирана икономия в бюджета на министерството от средствата за персонал.

През април 20 служители са получили допълнително възнаграждение. Те са участвали пряко в процеса по предотвратяване и/или ограничаване на последствията от пандемията от COVID-19, разясняват от министерството. Средствата са били за сметка на бюджета на МВнР, като средният процент на полученото допълнително възнаграждение от служителите, е около 15% от брутното им средномесечно възнаграждение за тримесечието.

В края на юли е изплатено ДВПР за второто тримесечие на 2020 г. (април, май и юни) на всички служители на МВнР. То е 6,33% от тяхното средномесечно брутно възнаграждение за първата половина на годината.

През първото тримесечие на 2020 г. ДВПР не е раздавано.

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

В МРРБ на служителите е изплатено ДВПР през януари (за постигнатите резултати през четвъртото тримесечие на 2019 г.) и юли (за второто тримесечие на 2020 г.). И там през април допълнително възнаграждение не е изплащано.

Размерът през юли се равнява на 20,5% от изплатените средства за брутни заплати.

Източниците на финансиране са 83,4% от бюджета на МРРБ и 16,6% от оперативна програма.

  Най-важното
  Всички новини
  Най-четени Най-нови
  За писането на коментар е необходима регистрация.
  Моля, регистрирайте се от TУК!
  Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

  10212

  2

  Човека

  04.08 2020 в 16:12

  Законно купуване на гласове. Жалки човечета.

  2900

  1

  birusa

  04.08 2020 в 13:52

  Утре, 5 август, 3880 от елита на ГЕРБ се събират на тайна конференция в „София Тех Парк“, да покажем как ги обича народът!
   
  X

  Гюнер Тахир: В дъното на разцеплението на ДПС стоят едни 100 млн. лв., не политика