Национален приоритет в образованието: всички училища на едносменен режим

Александра Маркарян Последна промяна на 12 декември 2021 в 21:50 8491 0

Снимка Pixabay

Преминаването от двусменен към едносменен режим във всички училища става национален приоритет в образованието. Той е записан в коалиционното споразумение между "Продължаваме промяната", БСП, "Има такъв народ" и "Демократична България" в частта за образование. Приложенията за този и всички останали сектори бяха публикувани днес от "Продължаваме промяната".

За целта ще се наложи строителство там, където базата на училищата не позволява всички ученици да учат в една смяна, какъвто е обичайният случай например в София.

Преговорите за образование: Въвежда се дълго чаканата мандатност на училищните директори

Документът потвърждава част от договореното в публичните преговори, други ангажименти - например за мандатността на директорите - не са категорично и директно вписани. По този въпрос е казано, че предстои "анализ на възможността за въвеждане на мандатност на ръководните кадри в образованието (директори на образователни институции и началници на РУО)".

Ваксинация

На първо място в документа е записано провеждането на "ефективна информационна кампания за ваксинация, за да се осигури безопасно присъствено обучение" както в училищата, така и в университетите.

Ангажимент, който бе поет в публичните преговори, е потвърден и тук: деполитизация и забрана на всякаква партийна дейност, в т.ч. чрез промяна в Закона за предучилищното и училищното образование с цел невъзможност за партийно въздействие върху и от страна на РУО, директорите и учителите.

Създаване на регистъри на българските деца в чужбина и на учените от български произход в чужбина и разработване на национални програми за тяхната интеграция в български образователни и научноизследователски инициативи и привличането им обратно в България е друга задача, която бъдещата власт си поставя.

Учебниците

Планират се и промени в учебниците с цел замяна на академичния стил с по-достъпен за учениците. Обновяването на материала ще става в сътрудничество с представители на практиката в различните професионални области и научни направления. Хора от практиката ще могат да влизат и в часовете не само в професионалните гимназии, както позволява сега дуалното обучение.

В учебниците по история ще бъде включена информация за ромските и други общности.

Е-кандидатстване

Дигитализация и промяна на формите на преподаване чрез създаване и комбиниране на електронни ресурси, който да се надгради с платформа за персонализирано обучение планира коалицията. На учителите и учениците ще бъде осигурен свободен достъп до национални и европейски образователни ресурси. Добрите практики на учители у нас ще бъдат филмирани, за да достигнат до колегите им.

Електронно кандидатстване и прием, атестация на специалистите и акредитация на университетите са заложени в програмата. Атестирането на учителите и директорите, което не се осъществи досега, ще бъде направено по нова система, включваща оценяване на знанията и уменията на учениците на входа и изхода от съответния образователен етап.

Желанието на БСП за ограничаване на броя учебници по предмет е предадено в споразумението по следния начин: "Анализиране на оптималния брой учебници по предмет за всеки клас и промяна в системата за оценяване пригодността на учебниците".

Ангажимент, поет твърдо в законодателната програма на коалицията - за безплатни учебници от 1. до 12. клас за всички - тук е предаден по-уклончиво: "Да се обсъди възможността за осигуряване на безплатни учебници 1-12 клас".

Качеството на образованието ще се контролира чрез включването на оценка на добавената стойност на конкретното училище, за която образователният министър акад. Николай Денков разказа в публичната част на преговорите. Тя ще отчита постиженията на входа и изхода, като се вземат предвид основни фактори от заобикалящата среда на училището.

По-плавния преход от университета към класната стая за новозавършилите педагози ще осигурява програма за наставничество.

Финансиране

Учителската заплата да бъде поддържана на ниво 120-125% от средната за страната, а преподавателските да се актуализират всяка година спрямо средната обещава коалицията.

Програмата включва и обещаните в законодателната програма на коалицията безплатни ясли и детски градини, както и "място за всяко дете по местоживеене", което в момента е невъзможно в София.

Предстои създаването на нов модел за финансиране на училищата, изграден "на базата на реални нужди, резултати и проектно финансиране". Във формулата за финансиране на училищата ще бъде добавен компонент от оценката на добавената стойност, т.е. например нивото на входа и на изхода на училището. Предвижда се и включване на допълнителна компонента в субсидията на училището, "например според квалификацията на учителите и класиране на учениците в олимпиади".

Предвижда се осъвременяване на базите на МОН и провеждане на летни и зимни лагери в тях.

Професионално образование

Инвестиции в модернизиране на професионалните училища и изграждане на технологични лаборатории с участие на бизнеса; развиване на модела, в който професионална гимназия е кооперирана с висше училище, каквито са например ТУЕС и Техническият университет в София и Класическата гимназия и СУ.

Висше образование и наука

Научните изследвания ще имат по-голяма тежест при определянето на държавната субсидия. Профилите на висшите училища ще се изчистят (изследователски, професионални, образователни), ще има и коопериране в образователно-научни консорциуми.

Ще продължи процесът на интернационализация и включване на висшите училища в европейските образователни и научни мрежи, ще се улесни създаването на международни магистърски програми и обмен на студенти, докторанти и преподаватели с Българската академия на науките и Селскостопанската академия.

Акредитация на университетите ще стане дигитална.

Ще има стипендии за ученици и студенти с нисък социално-икономически статус.

В сектор "Наука" се предвижда създаването на единен стандарт зададен от държавата за качество на научните изследвания, както и включване на научните данни и анализи като изискване за аргументирано вземане на управленски решения.

Ще се създаде програма за развитие на езиковата подготовка и компютърната грамотност на асистентите и младите преподаватели.

Стипендиите за докторанти ще са до около 1000 лв.

Стартовата заплата за млад учен да не е по-ниска от 2 минимални работни заплати е друг ангажимент на коалицията.

Предвидено е и осигуряване на целеви средства за ремонт и строеж на студентски общежития с библиотеки и спортни съоръжения.

Ще се освобождават от такси и ще бъдат осигурени стипендии на студентите в специалностите с недостиг на кадри, включително чрез сключване на договори с фирми, които да поемат таксите, срещу което новозавършилите специалисти да работят за тях.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови