Преброяването на НСИ е сбъркано - не сме 7 364 570 души

Александра Маркарян Последна промяна на 25 март 2014 в 15:28 67161 7

НСИ

Снимка http://www.posredniknews.com/

Националният статистически институт

Некоректни са данните за населението на България от последното преброяване през 2011 г., осъществено от Националния статистически институт.

Това става ясно от резюме на критичен доклад на НСИ до Европейската статистическа служба (Евростат), публикувано днес.

Преброяването бе извършено под ръководството на предишното ръководство на НСИ. Председател на Централната комисия по преброяването бе доц. Мариана Коцева, която бе наследена на поста председател на НСИ от Ренета Инджова (служебен премиер на 81-то правителство, 1994-1995 г.) през март 2012 г. след решение на правителството с премиер Бойко Борисов. През 2012 г. доц. Коцева зае поста специален съветник с ранг на заместник генерален директор именно в Евростат.

Население

Според преброяването на населението и жилищния фонд, към 1 февруари 2011 г. общият брой на постоянното население в страната е 7 364 570 души.

В неговото формиране участва отрицателният естествен прираст между двете последни преброявания в размер на 389 хил. души, както и отрицателното салдо от международната миграция в размер на 175 хил. души (306 хил. емигранти и 131 хил. имигранти).

Според доклада на НСИ "по огледални сравнения с други държави членки, броят на българските граждани в чужбина е по-голям". Освен това "реалният брой на постоянното население в България е надценен дори и след включването в населението на около 166 хил. души, които имат настоящ адрес в страната, но не са преброени". 

От НСИ са категорични, че допълнителна светлина би се получила от данните, събрани в отговор на въпросите за постоянния и настоящия адрес на лицата, които трябва да станат достояние на потребителите.

При преброяването са били "добавени 157 858 лица, за които е било установено, че настоящият им адрес е в страната, не са починали, има данни за трудова заетост или са записани в учебно заведение и не са преброени. Тези лица не са отнесени към адреси и са преброени като едночленни домакинства. По същия начин се е процедирало с 9 424 деца под 5-годишна възраст".

"Допълнително добавените лица и деца са разпределени по признаците, включени в преброителната карта по неясен начин по признаците, включени в преброителната карта - напр. по семейно положение, образование и т.н. От данните в публикациите не личи да има лица, неразпределени по тези признаци", се казва в доклада.

Тук отново възниква въпросът за актуалността на регистрите, отбелязват от НСИ.

Докладът отчита, че е бил преброен "нереален брой на домакинствата в страната".

"Всички добавени лица са отнесени към групата на едночленните домакинства. За 10 години последните са се увеличи с 263 хил., а броят на домакинствата общо - с 84 хил. при общо намаление на населението през този период с над половин милион", се казва в текста му.

Причините за това са "елиминиране на контролите за семействата и редуциране на контролите за домакинствата и жилищата", при което "бележките на експертите не бяха взети предвид“, съгласно "устни указания на ръководството".

Слабост при преброяването е фактът, че и до днес не са публикувани (а е възможно и да не са обработени) резултатите от въпрос №16 във въпросника - за броя на живородените деца и за делът на живеещите от тях в чужбина.

От анализа на тези данни би могла да се направи експертна оценка за българите в чужбина.

Жилищни сгради

Въпроси предизвикват и данните, според които към 1 февруари 2011 г. броят на жилищните сгради е с около 64 хил. по-малко, отколкото при предишното преброяване.

"Реално не са преброени около 140 хил. сгради. Не само „бумът“ на строителството е основание за този извод. Отговорите на въпрос № 7 „През коя година е построена сградата?“ потвърждават категорично този факт - построените сгради през периода 2000 - 2011 г. са 107 359", пишат от НСИ в доклада си до Евростат и констатират, че "отражение върху получените резултати е дало попълването на картата за жилищна сграда след преброяването по интернет".

Според анализа на НСИ тази слабост е следствие от "противоречиви указания относно преброяването на жилищните сгради.  Преброилите се лица по интернет трябваше да бъдат посетени от преброители, които да попълнят книжна карта за жилищната сграда след 9.02.2011 година".

Лични данни

Неправомерно са били използвани номерата на личните карти на гражданите, участвали в електронното преброяване, пишат от НСИ. Електронното преброяване е трябвало да се осъществи чрез електронен подпис. Използването на номерата на личните карти е станало в разрез със Закона за преброяването, пише в доклада.

Констатирани са и други нарушения на закона - в преброителните карти например са били включени въпроси, които не са били включени в закона и обратното - въпроси, включени в закона са липсвали в картите.

Вероизповедания

В доклада се обръща внимание и на причините за високия дял на нетговорилите на въпросите за „етническа група“, „майчин език“ и „вероизповедание“.

Причините са различни и могат да бъдат дискутирани, но опитите да се прикрие този факт с доброволния характер на тези въпроси не е състоятелен, пишат от НСИ. "Разпространението и публикуването на данни само за отговорилите лица е груба манипулация, която поражда редица спекулации", се казва в доклада.

Връзка между отговорите на въпроси № 12 „Религиозен ли сте?“ и № 13 „Вашето вероизповедание е:“ от преброителната карта. От анализа на отговорите на тези въпроси ще се допълни картината за онези близо 2 млн. и 300 хил. лица, които не са отговорили за принадлежността си към определено вероизповедание. Такъв анализ не е представен.

Online

Онлайн преброяването е било предприето "прибързано, без задълбочена подготовка", се казва още в доклада.

"Разработени и въведени първоначално логически контроли и връзки между отделните въпроси в електронния формуляр, са премахнати по време на самото преброяване. Не е проучен опитът на страните, използвали интернет при преброяванията през 2001 година в техните страни", пише в текста му.

Уволнения

Неправомерно са били уволнени шестима експерти на ключови позиции и с дългогодишен опит в областта на преброяванията на населението преди и по време на пробното преброяване. С решение на Върховния административен съд две години по-късно трима от тях са възстановени на работа.

Причини

Множеството слабости и нарушения при преброяването са били следствие на "безпрецедентно и необосновано кратки срокове за райониране, разработване на информационната система, въвеждане на преброителните карти, усложнени условия за участието във въвеждането на експерти от ТСБ и неадекватно възнаграждение на труда“, се казва в анализа.

Въпросните срокове за провеждането на преброяването бяха променени от 40-то Народно събрание. Това стана само 40 дни, преди да започне преброяването.

Първоначално предвижданият критичен момент 10 март 2011 г. бе изтеглен на 1 февруари 2011 г., а периодът на провеждане на преброяването бе променен от 10-31 март на 1-28 февруари.

НС мотивира изтеглянето на сроковете по следния начин:

„С оглед на предстоящите задачи за разработване на стратегически документи за развитие на страната - Национална програма за развитие: България 2020 г. в контекста на стратегията „Европа 2020” и новия 5-годишен програмен период за усвояване на европейски фондове - 2013 - 2017 г. е необходимо своевременното осигуряване на пълна, точна и адекватна статистическа информация за състоянието на населението, икономиката и обществото. В този смисъл се явява необходимостта от подготовка и провеждане на Преброяване 2011 във възможно най-кратки срокове.“

Според НСИ изложените мотиви са "несъстоятелни".

"Не съществува спешна необходимост за разработването на посочените в мотивите стратегически документи, които са с хоризонт 2017 - 2020 година. Обикновено включените в тях показатели се отнасят към края на календарните години. Изложените мотиви са несъстоятелни, а промените в срока на провеждане и срока за получаване на окончателните резултати (5 месеца) са се отразили върху качеството на получените резултати", се казва в доклада.

Съкращаването на сроковете се е отразило на районирането на населените места на контролни райони и преброителни участъци.

"Не е била направена цялостна актуализация на съществуващите към 2001 г. преброителни участъци. Част от актуализацията е била задължение на преброителите по време на самото преброяване, което е недопустимо", се казва в доклада.

Отражение върху недостатъчно прецизните резултати е дало и формалното обучение на преброителите. Те са били подготвени в рамките на 2-3 часа, вместо за 2-3 дни. Впоследствие голяма част от тях са се отказали от работата. От НСИ отдават това главно на ниското заплащане.

Другата причина за демотивация на преброителите е липсата на информация колко лица от определените им преброителни участъци ще се преброят по интернет, с което се намалява размерът на очакваната от тях сума, се казва в доклада.

Изводът на статистиците е, че "замяната с нови необучени преброители се отразява неизбежно на качеството на получените данни".

Препоръки

"Ръководните органи за държавен финансов контрол трябва да направят финансова ревизия за установяване на разпределението на финансовите средства по пера на бюджета за преброяването и за изчисляване на показателя „изразходвани средства/преброени лица“, препоръчват от НСИ.

От сумата, заплатена на преброителите и разценките за преброено лице, систематичен уникален код, сграда, жилище, може да се направи оценка за точността на общия брой на преброеното население, разясняват те.

Чрез доклада си НСИ прави и следните предложения:

1.      Еднократно да бъде направено микропреброяване на населението на базата на цялостно прерайониране  и актуализиране на списъците на преброителните участъци с включените в тях жилищни сгради, жилища, домакинства и лица. Лицата, „обичайно живеещи“ в страната, да бъдат обхванати по ограничен брой признаци (пол, възраст, местоживеене, външна миграция).

2.      На базата на микропреброяването ежегодно да се прави актуализация на преброителните участъци и контролните райони като се използват възможностите за Географските информационни системи. Тази актуализация е важна за провеждането на извадковите статистически изследвания на НСИ.

3.      Разработване на подробен сравнителен аналитичен доклад за последните 2 преброявания - уроци и бъдещи дейности. Само така ще посрещнем задаващия се на хоризонта нов кръг от преброявания около 2020 година.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

26.03 2014 в 19:30

Смяхххххх, смяяяяяяяяяяяяяяях.
Голяма излагация

26.03 2014 в 15:19

@дедо: Правилно. Вместо да се мъдри толкоз - мажоритарна или пропорционална система, по добре да се намалят от 240 направо на 160.

26.03 2014 в 13:24

не е зле да има повече бюрокрация и бумашки, на кого би му хрумнало да попита паспортна служба, за номерацията на издадените документи ..

26.03 2014 в 10:09

А депутатите няма ли да намалеят пропорционално?
Унгария при 10млн. население намали дерутатите си до 200 броя

25.03 2014 в 18:46

Обобщената статистика не много интересна. По-интересни са други въпроси, а те старателно се крият. Колко са циганите наистина? Къде и как са разпределени турците и в кои общини вече успяват да бъдат значително болшинство? Колко са наистина турците и колко са всъщност турчеещи се цигани? Тези са стратегически важните въпроси, защото на базата на тези данни може да си проличи в кои области се пидготвя сепаратизъм.

25.03 2014 в 18:37

Подготовка за кампания против електронното гласуване?

25.03 2014 в 16:25

шефчето се мазни на новата власт...колко тъжно и смешно едновременно. Ближи дупарата на Орешарски, дано не те уволни....