ЕК предупреждава: застрашени са част от парите за наука

Владимир Йончев, Александра Маркарян Последна промяна на 20 април 2017 в 13:35 4033 0

Снимка МОН

Иван Модев, Малина Крумова, проф. Николай Денков и зам.-министър Стойнева.

Изплащането на част от парите за наука по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" е застрашено заради сериозно забавяне на процедурите. Предупреждение за това е изпратила Европейската комисия в писмо до служебния зам.-министър на образованието Ваня Стойнева, която е и ръководител на управляващия орган на програмата.

Писмото е получено в края на месец март, а копие от него е изпратено и до служебния министър Николай Денков, вицепремиера по европейските въпроси Малина Крумова и постоянния ни представител в ЕС Димитър Цанчев, научи OFFNews от свои източници, а Министерството на образованието потвърди за него в отговор на наше запитване.

То е от главна дирекция „Регионална и урбанистична политика“ и повдига въпроса за закъсненията по приоритетна ос 1 на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. Това е оста по програмата, в рамките на която се очаква да се финансира научната инфраструктура в страната с 243 милиона евро принос от Европейския фонд за регионално развитие. Това е същата онази ос, по която до преди два месеца подаваха предложения университети и научни организации за финансиране на центрове за компетентности и центрове за върхови постижения.

Според ЕК поради забавяне на схемите за финансиране по приоритетна ос 1, включително и поради промените на работно равнище през последната година в управляващия орган, е застрашено постигането на индикаторите за изпълнение с краен срок края на 2018 г., в резултат от което е застрашено и освобождаването на резерва от 6%* (съгласно условията на настоящия програмен период, част от предвидените средства по програмите се разглеждат като резерв, който се освобождава при изпълнението на т.н. междинни индикатори за изпълнение). В допълнение съгласно условието n+3 (предвидените годишно средства в бюджета на програмата трябва да се разходят най-късно до края на третата година след годината, за която са планирани) трябва да се разходят 58,3 милиона евро, за да се избегне нетна загуба на средства.

Служителите на ЕК считат, че прекратяването на обществената поръчка за независими оценители (през февруари 2017 г. от екипа на министър Денков) е довело до допълнително забавяне. Управляващият орган на програмата незабавно е взел алтернативно решение за създаване на пул от експерти към Централното координационно звено в МС. Въпреки това остава несигурно дали необходимият брой експерти с адекватни профили и квалификации могат да бъдат мобилизирани при такава формула във времето, необходимо за постигане на крайните срокове за обявяване на успешните кандидати за финансиране, по-точно до края на юни 2017 г.

Служителите на Комисията подчертават първостепенната важност, в контекста на водещите принципи за подбор на операции, формулирани в оперативната програма, на осигуряването на независимост на оценителите от бенефициентите и постигането на адекватен международен опит, включително географското покритие и разнообразието на страните, в които експертите са изпълнявали изследователски проекти.

Междувременно преди две седмици Комисията за защита на конкуренцията отмени решението на МОН за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка "Избор на оценители за извършване на оценка на проектни предложения за изграждане и развитие на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (2014-2020 г.)" като незаконосъобразно и върна преписката на възложителя за продължаване на процедурата от етап разглеждане на техническите предложения на участниците. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Решението 354 на КЗК е от 6 април, взето е по жалба на класирания на първо място по точки кандидат - „ПРОГЕТИ ПЛАНТ С.Р.Л.”, Република Италия. "ПРОГГЕТИ" са класирани на първо място с 67,25 точки, но не печелят. Вместо това поръчката е спряна със заповед на Иван Панчев - зам.-главен директор на главна дирекция "Структурни фондове и международни образователни програми" към МОН с решение от 20 февруари 2017 г. - пет седмици, след като властта поема служебният кабинет, в който министър на образованието е проф. Николай Денков.

Мотивът за прекратяването беше, че всички подадени оферти по обществената поръчка са неподходящи.

Европейските служители коментират и забавянето на отварянето на процедурите за кандидатстване по схемите за финансиране на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност (август 2016 г.), което стана 10 месеца по-късно от навременното одобрение на критериите за избор на операции (октомври 2015 г., няколко месеца след одобрението на програмата), както и забавянето на стартирането на обществената поръчка за избор на независими оценители, чиято документация бе изготвена с помощта на JASPERS (септември 2016 г.).

Обикновено подготовката и стартирането на процедури започва непосредствено след одобряването на критерии за избор на операции от съответния комитет за наблюдение. Припомняме, че от август 2014 до април 2016 г. служебният министър Денков беше зам.-министър на образованието и отговаряше за оперативната програма.

Според ЕК работата по останалите схеми за финансиране по приоритетна ос 1, с бюджет 94,3 милиона евро от ЕФРР, или не е започнала, или е в много ограничен обем, още повече че стартът на тези схеми е свързан с приемането на последната версия на Стратегията за интелигентна специализация.

В заключение от Брюксел дават да се разбере, че очакват от националните власти оценка на рисковете по отношение оценката на предложенията за центровете и първите стъпки от стартирането на финансираните проекти, действия за избягването или ограничаването на рисковете и пътна карта със стъпки, срокове и необходими ресурси за навременното организиране на прозрачни и конкурентни процедури за набиране на предложения по останалите схеми за финансиране по 1 приоритетна ос.

*В италик са обобщени със съкращения основни акценти от писмото.

Преди празниците изпратихме въпроси до пресцентъра на МОН във връзка с писмото от Еврокомисията. Публикуваме отговорите без редакционна намеса:

1. Вярно ли е, че има риск част от финансирането да бъде загубено заради забавяне по програмата и какви бяха причините за това забавяне?

В полученото в края на март 2017 г. писмо от ЕК се прави преглед на състоянието на приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ от момента на одобрението на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ до настоящия момент. В него е отбелязано, че въпреки бързото приемане на критериите за избор по процедурите за изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентности – през октомври 2015 г., самите процедури са обявени едва в края на август 2016 г., а обществената поръчка за избор на оценители – през септември 2016 г. Допълнително на 20 януари 2017 г. срокът за подаване на проектни предложения е удължен до 28 февруари 2017 г. Всичко това е довело до забавяне в изпълнението на дейностите по приоритетна ос 1.

Забавянето на програмата датира от 2016 г. Обявяването на процедурите за набиране на проектни предложения не е извършено през февруари 2016 г., както е било планирано съгласно индикативната годишна работна програма на ОП НОИР, а чак в края на август 2016 г. Въпросът за причините, довели до това забавяне, би трябвало да бъде отправен към предишния екип на МОН.

В края на февруари 2017 г. служебният екип на МОН прекрати обществената поръчка за избор на оценители на проектните предложения за Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност поради факта, че подадените оферти не съответстваха на обявените изисквания. С цел осигуряване на оценители за тези проекти беше организирано обявяването от Министерския съвет на централизиран конкурс за набиране на оценители с високи научни изисквания към тях. Крайният срок за представяне на заявления от международните експерти изтича тази вечер - 18.04.2017 г. Досега са подадени над 200 заявления от индивидуални международни оценители.

Паралелно с процедурата за избор на оценители чрез централизирания конкурс и именно за да няма забавяне в оценката на подадените проектни предложения по тези две процедури, Управляващият орган на ОП НОИР организира и започна на 20.03.2017 г. първия етап на оценка на подадените проекти – за административно съответствие и допустимост. Тази оценка се прави от български оценители, без да се дават точки на проектите.

Оценката на научната стойност на подадените проекти от международните оценители, която служи за тяхното крайно класиране, ще започне в началото на юни 2017 г. Дотогава трябва да приключи оценката за административно съответствие и допустимост на проектите, да се прегледат всички кандидатури за оценители, те да бъдат класирани според съответствието им с изискванията на конкурса, да се сформират и обучат оценителните комисии. Всички етапи от оценката на подадените проектни предложения и сключването на договорите със спечелилите кандидати трябва да приключат през септември 2017 г.

Управляващият орган отчита, чe натрупаното забавяне в изпълнението на дейностите по приоритетна ос 1 увеличава риска от загуба на средства в края на 2018 г. Затова е необходима максимално добра организация за намаляване на съществуващия риск. Във връзка с това МОН подготвя конкретни мерки, придружени с времеви график за тяхното изпълнение в периода от април 2017 г. до декември 2018 г.

2. Каква част от сумата е застрашена?

Отговорът на този въпрос ще зависи от изпълнението на мерките и графика, за които вече споменахме.

3. Съгласни ли сте с твърдението, че обявеният нов централизиран конкурс за избор на външни независими оценители може и да не постигне целите си?

Категорично не сме съгласни с това твърдение. До момента са подадени над 200 кандидатури на учени от цял свят, които са достатъчни за осъществяване на независима международна оценка на всички подадени проектни предложения в законовия срок.

4. Реалистичен ли е срокът 30 юни 2017 г. за обявяване на кандидатите, които ще получат финансиране?

Съгласно Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове срокът за оценяването и класирането на проектните предложения е три месеца от назначаването на оценителната комисия с възможност за удължаване до четири месеца. Управляващият орган на ОПНОИР ще се възползва от тази възможност за удължаване, така че оценката ще приключи в срок - до 20.07.2017 г. Следва процес по договаряне със спечелилите кандидати и подписване на договори през септември 2017 г.

5. Какво ще предприеме МОН вследствие на писмото от ЕК?

Подготвяме конкретни мерки с времеви график за тяхното изпълнение, които имат за цел да наваксат забавянето и да минимизират риска от загуба на средства.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !