Как да се справим с опасните отпадъци?

Вижте кои отпадъци влизат в групата на рисковия боклук

OFFNews 24 юли 2023 в 17:40 126 0

opasniotpadaci1

Снимка Pixabay

Опасни отпадъци

Отпадъците, които притежават характеристики на опасни, крият сериозен риск за околната среда и биоразнообразието на планетата. Поради тази причина усилията на човечеството са насочени към тяхното ограничаване като количество и намиране на начини за обезвреждането им.

Кои отпадъци са опасни?

Отпадъците могат да бъдат класифицирани по различни критерии като произход, състав, възможности за рециклиране и т.н. Най-общото им деление е на опасни и такива, които не крият риск от замърсяване.

В групата на рисковия боклук попадат отпадъци от промишлеността, от строителството, от медицински дейности, от бита и други човешки дейности. Те може сами по себе си да са отровни, корозивни или инфекциозни, но общото между тях е, че се характеризират с вредно въздействие върху природата и живите организми.
Поради това се налага да се спазват определени правила при тяхното събиране, транспортиране, обезвреждане и подготовка за последваща преработка. С цел ограничаване на риска в българското екологично законодателство са разписани норми, които да се спазват при т.нар. Управление на отпадъците.

Основни видове опасни отпадъци

Рисковият боклук в масовия случай се дели на битов, промишлен, строителен и радиоактивен отпадък. Оказва се, че домакинствата също може да са източник на вредни за природата боклуци. Дължи се на факта, че в своето ежедневие човек масово използва различни химически препарати, масла, лепила и материали, които могат да замърсят почвата, водата или въздуха и да са вредни за населението.

Офисите също са източник на опасни боклуци. Ненужната вече техника, батерии и всякакви подобни консумативи не бива да се смесват с останалата смет. В пълна сила важи и за изхвърляните материали при строително-монтажни дейности. Всички видове лепила, бои, лакове, азбестови изолации и други подобни са замърсители на околната среда.

Най-сериозен риск за природата са радиоактивните отпадъци, които се отделят при производството на атомна енергия и добиването на радиоактивни руди.
Ето защо опасните отпадъци подлежат на специален режим на третиране. За да се справим с тях, е необходимо да се придържаме към спазване на законовите норми за опазване на околната среда.

Управление на опасните отпадъци

Ограничаването на рисковете, които носят опасните отпадъци, преминава през различни мерки. От една страна грижа на общините е да осигуряват почистване на сметта, която се изхвърля от домакинствата. Администрацията отговаря и организира позиционирането на контейнерите за отпадъци, тяхното почистване и извозване до специализираните за целта депа.

Разделното събиране на боклука е налагаща се форма, с оглед правилното му сортиране и възможности за преработка. Съдове за стъклени, хартиени и органични отпадъци, за текстилни изделия са поставени в населените места, а грижа на гражданите е да събират и изхвърлят на правилните места своя боклук.

Що се отнася до промишлените предприятия, те е необходимо да гарантират екологично производството, за да не замърсяват околната среда.

В България от години действа Закон за управление на отпадъците, който е съгласуван с европейските и международните екоправила. В него са разписани нормативните мерки, според които опасните отпадъци е задължително да бъдат събирани, транспортирани и съхранявани по правилата.

На територията на страната има разкрити регионални депа и специализирани фирми извършват безопасно обработване на боклуците. При необходимост част от опасната смет се извозва в чужбина, където има модерни технологии за нейното нискорисково рециклиране. Лицензираните компании разполагат с наличните превозни средства, екипи и техника за реализиране на подобна дейност. Те също така оказват консултантска помощ и услуги в сектора.

Консултант по безопасност е необходим най-вече на предприятията, които осъществяват превоз, опаковане и товаро-разтоварителни дейности на опасни отпадъци. По този начин се спазва изискване на Европейската спогодба за превоз на опасни товари ADR, което касае сухопътния, железопътния и транспорта по вътрешни водни пътища.

Целта е да бъдат сведени до минимум рисковете за качеството на живот на населението и за съхранение на биоразнообразието на планетата. Повече информация по темата може да откриете на страницата на opasnite.bg .

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови