Българската икономика има спешна нужда от технологична модернизация

Доц. д-р Юлия Добрева представи българската стратегия за иновации на конференция в Доха, Катар

Диляна Панова 19 ноември 2018 в 12:51 4455 0

Доц. д-р Юлия Добрева

Доц. д-р Юлия Добрева – директор на направление „Икономика“ към ЛНПИ на Висшето училище по застраховане и финанси представи българската стратегия за иновации на конференция в Доха, Катар. Конференцията се състоя на 29 и 30 октомври и нейни съорганизатори бяха Катарския държавен университет и Центъра за изследвания на югоизточна Европа в Солун. Основен акцент в участието на доц. Добрева бяха най-важните тенденции в икономическото развитие на страната, състоянието на иновациите и перспективите за тяхното развитие, особено по отношение на преки чуждестранни инвестиции.


Кои са предизвикателствата пред въвеждането на иновации в българските предприятия?

България се счита за най-скромният иноватор в ЕС. Данни на Евростат сочат, че ние сме на последно място по дял на иновациите като процент от БВП и това определено рефлектира върху икономическите ни резултати. Липсата на ясна политика за подкрепа на иновациите в бъдещ период би могло да се окаже дори до голяма степен застрашаващо конкурентоспособността на икономиката ни, а оттам да повлияе негативно и трайно върху имиджа ни в международен план.

За отчитане на нивото на иновации най-надеждният индикатор е разходи за изследователска и развойна дейност (т. нар. R&D), по който България значително изостава спрямо останалите страни-членки на ЕС. Разходите за R&D са изключително важни по две причини – на първо място те отразяват технологичното развитие на страната и на второ ясно показват поетите ангажименти за създаване на ново знание. В периода 2011–2015 се наблюдава значително увеличение в тези разходи и това до голяма степен се дължи на средствата, усвоявани по линия на европейските фондове. Това обаче спорно може да се счита за добър индикатор, а и по принцип разчитането само и единствено на средствата от европейския бюджет не би следвало да е основна линия в инвестиционната политика на страната, особено по отношение на иновациите и технологичното обновление на предприятията, от които се очаква по-голяма производителност, ръст на БВП и като краен ефект по-високи доходи и стандарт на живот.

Кои са основните направления и аспекти при разработването на иновационна стратегия за умна специализация в България за периода 2014-2020?

Иновационната стратегия за умна специализация в България за периода 2014-2020 се основава на два допълващи се подхода. Първият е създаване на благоприятна среда за развитие на бизнеса чрез политики за намаляване на административните и правни пречки, както и пречките пред търговията, приватизацията и де-монополизацията. Другият важен подход е подобряване на достъпа до финансиране, особено за стартиращи компании, чрез прилагане на разнообразни програми, чиято цел е да подкрепят предприемачеството в процеса на решаване на многото проблеми, пред които е изправено то.

Какви могат да бъдат допълнителните действия за подобряване на инвестициите и предприемаческата дейност в държавата?

Изключително важно е политиките ни в тази насока да са фокусирани върху инвестиции в сектори с добавена стойност за икономиката ни и нейната конкурентоспособност, както и да се определят ясно тези приоритетни области, в които имаме шанс за процъфтяващо икономическо развитие както в регионален така и в международен план. Българската икономика има спешна нужда от технологична модернизация и промяна в бизнес модела на корпоративно управление. На първо място е необходимо държавата да приложи активна интеграционна политика за преки чуждестранни инвестиции, както и да конкретизира ясни политики за иновации на секторно ниво.

Може ли да очакваме конкретни резултати при изпълняването на тази стратегия и ако да – в какви количествени резултати?

Можем да се надяваме на разумна държавна политика в следващия стратегически период. Особено важно е да използваме максимално възможностите си през следващите 3 години, когато се очаква да имаме стабилен ръст на БВП в диапазона 3.5-3.7% и да заложим на повече инвестиции за R&D и иновации в предприятията, както и върху разработване на специфични политики в подкрепа на МСП и предприемачеството. Това е печелившата стратегия, която може да ни гарантира отличим профил на държава с ясно очертани приоритети за икономическо развитие и визия за тяхното постигане.

Какъв е опитът на Катар по линия на иновациите и предприемачеството?

За всички е известно, че Катар е една от най-богатите държави в света, нареждаща се на първите места по доход на глава от населението и по индекс на човешко развитие. Катарците разполагат с много средства за инвестиции, но все още нямат ясно очертана стратегия. По отношение на иновациите и предприемачеството те имат осигурен финансов ресурс от Катарската банка за развитие, но едва тази година Катарският университет приема първите 100 студенти по предприемачество. С други думи, тепърва в Катар ще се подготвят кадри за развитие на малките и средни предприятия и ще се обръща внимание и на предприемаческия бизнес, наред с този на корпорациите за добив на петрол и газ. Хубавото е, че катарците са добронамерено настроени към съвместни инвестиции, т,нар, джойнт венчъри, и България би могла да се възползва от такива общи проекти в краткосрочен и дългосрочен план.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови