Финансовата инспекция отиде на гости на Летище София след разкритията на OFFNews

OFFNews Последна промяна на 08 февруари 2019 в 14:29 5913 0

Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) е започнала проверка на Летище София по сигнал на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков.

Това става след разкритията на OFFNews за съмнителния договор за снабдяване на фришоповете, подписан от шефа на аерогарата Владимир Рапонджиев с гаражната фирма "Кита България" ООД. Това се е случило без конкурс, а дружеството е новорегистрирано и не отговаря на вътрешните правила на държавното предприятие за опитен доставчик. Освен това зад него стои украинска компания, която е изгонена от летище Жуляни заради съмнения, че се занимава с контрабанда.

След разкритията на OFFNews министър Желязков разпореди проверка по случая на вътрешния одит на министерството, който потвърди фактите в публикациите ни по темата. Оказа се, че въпреки че договорът с "Кита" не е влязъл в сила, тъй като не е бил одобрен от съвета на директорите, аерогарата поръчва стоки за стотици хиляди левове от въпросната фирма.

В одита обаче липсват няколко важни момента, с които е добре сега да се заеме Агенцията за държавна финансова инспекция.

1 Защо изобщо е пристъпено към подписване на договор с фирма КИТА БЪЛГАРИЯ ООД, без да е организиран конкурс, съгласно действащите към 18.09.2018г. вътрешни правила, в които има ясно дефиниран ред за организиране на конкурс за избор на опитен доставчик и много ясни и конкретни критерии, на които трябва да отговарят кандидатите за опитен доставчик на стоки за магазините, оперирани от ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД?

Рапонджиев, който е подписал договора, би трябвало да е бил наясно с действащите към септември 2018 г. вътрешни правила. Това става срещу подпис и е задължително за заеманата от него длъжност.

Ако това е така, изборът и пристъпването към сключване на договор с фирма КИТА БЪЛГАРИЯ ООД не е ли умишлено подвеждане на останалата част от ръководството на ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД и на МТИТС. 

2. Съгласно изводите в одитния доклад, на одитния екип не са представени доказателства към договора да е била приложена асортиментна или ценова оферта на продавача. Защо?

Това би имало две логични обяснения. Първото, че от фирма КИТА БЪЛГАРИЯ ООД са връчени ценови оферти на длъжностни лица от ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД, които, по "някаква причина", не са били входирани в деловодство на ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД, съгласно установения ред, и второ, че на база на тези ценови оферти са направени анализи и сравнения, които са показали, че фирма КИТА БЪЛГАРИЯ ООД предлага икономически по-неизгодни условия от другия действащ доставчик, които документи, на свой ред, също не са били входирани.

3. На одитния екип /съгласно изводите в одитния доклад/ е предоставена само част от чл. 101 от ВПППВКОСЧП /т.нар. "вътрешните правила"/, касаеща изискванията и задълженията, на които трябва да отговаря т. нар. "опитен" доставчик, като, съгласно т. 1 от изводите в одитния доклад, от ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД е посочено, че, в отговор на предварителния одитен доклад, са предприети действия за конкретизиране разпоредбите на чл. 101, ал. 1 от ВПППВКОСЧП, като е формулирано, чие задължение е оценяването на опитността на конкретния доставчик. 

Това представлява опит за подвеждане на одитния екип и на МТИТС, поради обстоятелството, че в чл. 101, ал. 1 от действащите към 18.09.2018г. ВПППВКОСЧП /вътрешните правила/ има конкретно посочени длъжностни лица, които са отговорни за всяка стъпка от процеса на избор на опитен доставчик /тоест на тях е възложена оценката по различни критерии и изготвянето на краен анализ и оценка:

Съгласно "ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ, ВЪЗЛАГАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНИ, СМЕСЕНИ И ЧАСТНИ ПОРЪЧКИ В "ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД", ПРИЕТИ И ОДОБРЕНИ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД ПО Т.30 ОТ ПРОТОКОЛ No 4 OT 27.03.2018, ИЗМ. С РЕШЕНИЕ НА СД ПО Т.1 ОТ ПРОТОКОЛ No 10 OT 23.07.2018г., публикувани на сайта на "ЛЕТИЩЕ СОФИЯ" ЕАД - https://www.sofia-airport.bg/sites/default/files/vp_aktualni_26.07.2018g.pdf /и действащи към датата на приключване на преговорите и подписване на договора с КИТА БЪЛГАРИЯ ООД/:

"Чл. 101 (2) Изборът на опитен доставчик на стоки за извършване на консолидирани доставки за нуждите на безмитната и травъл ритейл търговия се извършват в следния ред:

2.1. При постъпване на цялостна оферта от опитен доставчик по смисъла на чл. 101, различен от настоящия доставчик, експерти от дирекция "МПЛ", отдел "Покупки, маркетинг и ТОИ" извършват съпоставка на получените писмени оферти, с валидност минимум една година, според критерий "икономически най-изгодна оферта". ...

2.2. Изготвяне на доклад от Директор Дирекция "МПЛ" и Директор Дирекция "Търговска" до Изпълнителния директор и Съвета на директорите, съдържащ съпоставка на офертите."

Липсващата в набора от документи, с които е бил запознат одитният екип, част от вътрешните правила, а именно посоченият по-горе чл. 101, ал. 2, т.2.1. и 2.2., дефинира ясно и конкретно, че отговорността по съпоставката на офертите е възложена на "експерти от дирекция "МПЛ", отдел "Покупки, маркетинг и ТОИ"", А ОТГОВОРНОСТТА ПО ИЗГОТВЯНЕТО НА ДОКЛАД ДО ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР И СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ /с изводите и резултатите от анализа/ Е ВЪЗЛОЖЕНА НА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МПЛ" И ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ТЪРГОВСКА".  

Съгласно гореизложеното и предвид посочените от Изпълнителния директор и одитния екип обстоятелства, ясно личи, че ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "МПЛ" И ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ТЪРГОВСКА", не са предприели необходимите действия по: 

- изискване на цялостни ценови оферти, съгласно установения във вътрешните правила ред, ИЛИ, ако са изискали такива, не са входирали в Деловодство всички подадени към тях от фирма КИТА БЪЛГАРИЯ ООД оферти, в нарушение на вътрешния ред;

- изготвяне на доклад до Изпълнителния директор, съгласно цитирания в чл. 101 ред, ИЛИ, ако са изготвили такъв, той не е входиран в Деловодство, в нарушение на вътрешния ред; 


Всичко това недвусмислено показва непоследователността в действията на отговорните длъжностни лица на летището по отношение на допускането на КИТА БЪЛГАРИЯ ООД за доставчик на консолидирани доставки /т.нар. "опитен доставчик"/, сключването на договор с фирмата /независимо, дали е влезнал в сила, или не/ и изискването, окомплектоването и представянето на контролните органи на задължителния набор от документи.

Така че АДФИ ще имат много работа на столичното летище, което очаква концесионер и по-добър стопанин от сегашния държавен мениджмънт.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови