Държавният резерв отчел погрешно милиони левове несъбрани вземания пред Сметната палата

Александра Маркарян Последна промяна на 01 март 2018 в 08:07 7436 0

Годишният финансов отчет на Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" не дава вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото ѝ към 31 декември 2016 г. Това е заключението в одитния доклад на Сметната палата, която вчера обяви, че отказва да завери годишния финансов отчет на агенцията.

Какви са нарушенията? Става въпрос за неправилно отчетени несъбрани вземания на агенцията в размер на десетки милиони левове, разясняват от Палатата. Липсата на анализ и яснота кои вземания са събираеми, кои са трудно събираеми, кои не могат да бъдат събрани, например поради изтекъл давностен срок или изгубени съдебни дела, превръща задачата по разгадаването на действителното финансово състояние на ДА ДРВЗ в невъзможна за решение.

Одиторите констатират 12 отклонения, които оказват влияние върху достоверността на годишния финансов отчет (ГФО). Последните три от тях са и най-сериозните.

В териториалната дирекция в Плевен по сметка "Провизии за непублични вземания срещу местни лица (приходно-разходни позиции)“ са осчетоводени като коректив суми в размер на 2 317 908 лв. Вземанията са отписани през 2015 г., но провизиите не са сторнирани от съответните сметки от подгрупа „Сторнирани (възстановени) провизии за вземания“. С размера на отклонението неправилно e бил завишен шифър "Други вземания" от актива и занижен шифър "Прираст/намаление на нетните активи за периода" от пасива на баланса. Неправилно е бил завишен шифър "Разходи за провизии за вземания“ от отчета за приходите и разходите, пишат от Палатата.

В друг случай вземания по издадени от председателя на Агенцията и влезли в сила наказателни постановления са осчетоводени по сметка „Вземания от други дебитори – местни лица (приходно-разходни позиции)“, вместо по сметка „Вземания от данъци, осигурителни вноски, такси и административни глоби и санкции“. Вземанията са предявени за принудително събиране от НАП. При извършената инвентаризация на активите и пасивите към 31.12.2016 г. на държавната агенция салдото по сметката не е потвърдено от НАП.

Одитният екип няма увереност, че публичните вземания по наказателни постановления са класифицирани правилно и са представени вярно в актива на баланса, се казва в доклада на СП.

Освен това в териториалните дирекции на агенцията в Бургас, Враца и Пловдив за подлежащи на провизиране несъбрани вземания в размер на 48 858 845 лв., възникнали през периода 1992 г. - 2015 г., не са начислени провизии за събираемост.

В дирекциите във Враца и Пловдив вземания в размер на 59 871 234 лв., възникнали през периода 1993 г. - 2007 г., са класифицирани като трудно събираеми и за тях са начислени провизии в размер на 50% от стойността им, вместо за вземания с изтекъл давностен период от 10 години да се приложи различен подход за определяне на приблизителна оценка, се казва в доклада.

Останалите случаи касаят много по-малки суми. Например в дирекцията в София при отписване на вземания на стойност 855 489 лв. неправилно е дебитирана сметката „Приходи от административни глоби и санкции“, вместо сметката „Отписани други вземания (приходно-разходни позиции) от местни лица“. При друго отклонение разходи за застраховки в централното управление в размер на 61 400 лв., отнасящи се за следващ отчетен период, са осчетоводени неправилно по сметка "Разходи за застраховане", вместо по сметка "Доставчици по аванси от страната".

Отклонение, за което Сметната палата са информирали НАП, касае договор за спогодба между Агенцията и "Зърнени храни". Съгласно него Агенцията се задължава да плати на "Зърнени храни" 413 400 лева (без ДДС) обезщетение за вреди, срещу което дружеството да издаде фактура.

Върховната одитната институция е изпратила одитния доклад и становището за отказа за заверка на отчета на Държавния резерв и в Комисиите по бюджет и финанси и по икономическа политика в Народното събрание, а също и в Министерския съвет. Предстои да видим дали законодателната и изпълнителната власт ще осъществят контрол. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови