Сметната палата отказа да завери финансовия отчет на Държавния резерв

OFFNews Последна промяна на 27 февруари 2018 в 18:18 6013 0

Сметната палата отказа да завери годишния финансов отчет за 2016 г. на 5 бюджетни организации, в това число и на Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси", обявиха от институцията.

По време на финансовите одити през 2017 г. са коригирани грешки в отчетите на министерства, ведомства, държавни висши училища и общини за 3,6 млрд. лв. - с 42% повече в сравнение с коригираните отклонения за 2015 г., подчертаха оттам.

Отказана е заверка на годишните финансови отчети за 2016 г. на: Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, на общините Лозница, Омуртаг и Братя Даскалови, както и на Софийския университет, за което OFFNews информира през лятото на миналата година. При СУ това не е прецедент. Палатата отказа заверка на ГФО на "Св. Климент Охридски" и за 2014 г.

Значителен брой – 90% от всички финансови отчети, са заверени без резерви (212 становища) или без резерви с обръщане на внимание (56 становища), което означава, че няма съществени отклонения от нормативните изисквания за финансово отчитане. 

С резерви са заверени годишните финансови отчети на 4 министерства и на 15 общини.

Становищата с резерви са най-много при финансовите одити на годишните финансови отчети на общините, което е индикатор за недостатъчния им административен капацитет и неефективният вътрешен контрол по отношение на финансовата отчетност, отбелязва Сметната палата.

Сред най-честите грешки в финансовите отчети са: не се капитализират инфраструктурните обекти, земи, гори и трайни насаждения, активи с художествена и историческа стойност; неправилно се осчетоводяват на получените и разходваните средства по програми на ЕС, не се спазва задължението за преглед за обезценка на дълготрайните активи и за провизиране на вземанията в зависимост от степента на събираемост; не се отчитат задбалансово поетите и реализирани ангажименти и възникналите нови ангажименти за разходи, условни вземания и задължения; не се провежда пълна годишна инвентаризация на активите и пасивите във връзка с изготвянето на ГФО.

В приетия от Сметната палата Доклад за резултатите от финансовите одити на Сметната палата през 2017 г. е анализирано състоянието на рамката за финансово отчитане в България и перспективите пред нейното развитие.

Сметната палата подкрепя приемането на консолидирана рамка за финансово отчитане в публичния сектор, която да замени действащата в момента рамка, състояща се от множество общи и индивидуални указания за осъществяване на отчетността.

Институцията подкрепя и инициативата за създаване и приемане на Европейски счетоводни стандарти в публичния сектор, с което ще се повиши качеството и прозрачността на финансовото отчитане в публичния сектор и ще се създадат условия за постигане на по-добро финансово управление на обществените ресурси и публичния дълг.

Сметната палата ще подкрепя и усилията на Министерство на финансите за модернизиране на счетоводството в публичния сектор и ще продължава да дава обективна оценка на степента на развитие на финансовата отчетност.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови