Акцентите на българското председателство: Миграция, правосъдие, заетост (обновена)

OFFNews Последна промяна на 12 юли 2017 в 14:31 2806 0

Акцентите на българското председателство: Миграция, правосъдие, заетост

Министерският съвет одобри проекта на програма за българското председателство на Съвета на Европейския съюз. 

Като председател страната ни ще отправи три послания, съобщават от правителствената пресслужба:

Консенсус – с фокус сигурността, превенцията на радикализация, миграцията, правосъдието, бъдещето на Западните Балкани и устойчив интегриран подход за Дунавския и Черноморски регион;

Конкурентоспособност – с фокус Единен пазар, подкрепа на предприемачеството, малките и средни предприятия и стартиращите фирми, постигане на икономически растеж и създаване на работни места, задълбочаване на Икономическия и паричен съюз, устойчива околна среда, ефективен Енергиен съюз;

Кохезия – с фокус новата Многогодишна финансова рамка, инвестиции в растеж и заетост, бъдещето на Кохезионната политика след 2020 г. и Европейските структурни и инвестиционни фондове, опростяване и модернизиране на Общата селскостопанска политика и културно наследство.

„Европа на консенсуса“

България ще търси широк консенсус сред страните членки по важни за гражданите на Европейския съюз въпроси.

Сигурност и миграция

България като председател на Съвета на Европейския съюз ще работи за изграждане и прилагане на ефективни механизми за повишаване сигурността на гражданите на ЕС, укрепване на контрола по границите и по-ефективно управление на миграционните процеси.

От първостепенна важност ще бъде и завършването на реформата на Общата европейска система за убежище, основана на принципите на отговорност и истинска солидарност и финализирането надискусията по актовете, част от правната рамка на тази система.

Бъдещето на Западните Балкани в Европейския съюз

България придава особена важност на задълбочаване на регионалното сътрудничество и развитие на добросъседски отношения. Споделяме важността на т.нар. дневен ред за свързаност (транспортна, комуникационна, инфраструктурна, енергийна) с разбирането, че целта му е подобряване на връзките именно с Единния пазар на ЕС.

Потенциална инициатива за дигитална свързаност, която Българското председателство планира да предложи, е поетапно възприемане на правилата за роуминг в Европейския съюз и от страните от Западните Балкани, преминаващо през постепенно намаляване на таксите за роуминг и увеличаване на възможностите за широколентов интернет достъп.

Службата на Европейския прокурор

За осигуряването на ефективно наказателно преследване на измамите и другите престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС, ще работим приоритетно за институционализирането и стартирането на работата на Службата на Европейския прокурор.

България ще се стреми към провеждане на интензивни дискусии за подготовка на новата Стратегия на ЕС за електронно правосъдие 2019-2023 г., както и по темата за електронните доказателства.

В областта на семейното право ще се работи приоритетно за приемането на нов Регламент относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по брачни въпроси, свързани с родителската отговорност и относно международното отвличане на деца.

„Европа на конкурентоспособността“

Конкурентен Единен пазар

Ще поставим акцент на Единния цифров пазар като източник на растеж и конкурентоспособност с цел постигане на по-висок дял на потребителите, използващи онлайн услуги, и бързото навлизане на информационните и комуникационни технологии във всички сектори на икономиката.

Ще работим за премахване на правните пречки за осъществяване на трансгранична търговия и за постигането на реален напредък за справяне със съществуващите регулаторни бариери, които възпрепятстват установяването и трансграничното предоставяне на услуги в рамките на ЕС.

Икономически и паричен съюз

Българското председателство ще работи върху създаване на оптимални условия за силен икономически растеж в Съюза чрез инициативите за укрепване на Икономическия и паричен съюз (ИПС).

Ще насочим усилията си за постигане на политическо съгласие по мерките за намаляване на рисковете в банковата система и ще продължим работата по законодателното предложение за създаването на Европейска схема за гарантиране на депозитите като част от мерките за завършване на Банковия съюз.

Стабилен Европейски енергиен съюз

Осигуряването на сигурността на газовите доставки, посредством диверсификация на източниците и маршрутите, защитата на енергийната критична инфраструктура,както и дейностите, свързани с повишаване на енергийната ефективност като принос за намаляване на енергийното потребление, са сред ключовите въпроси, по които Българското председателство ще работи за намиране на устойчиви решения.

„Европа на кохезията“

България ще работи за увеличаване на благосъстоянието на всички граждани на Европейския съюз с насърчаване на сближаване или кохезия, която създава условия за единство и солидарност.

Инвестициите в икономически растеж и работни места продължават да бъдат актуален приоритет.

Бъдещето на Общата селскостопанска политика (ОСП) - опростяване и модернизиране

От ключово значение е бъдещите параметри на ОСП след 2020 г. да бъдат определени по начин, който да допринесе за подобряване на устойчивостта на земеделските стопанства и гарантиране на стабилно ниво на доходите на земеделските стопани.

В рамките на дискусията за бъдещата ОСП Българското председателство възнамерява да постави акцент върху запазване на бюджета на ОСП и на доказалите своята ефективност инструменти от настоящата структура на ОСП, включително схемата за единно плащане на площ и обвързаното с производството подпомагане; както и развитие на устойчиво земеделско производство при опазване на околната среда.

Правителството възложи на министъра за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. да представи проекта на програма в Парламента, да координира с Генералния секретариат на Съвета на ЕС списъка с досиета в края на Естонското председателство, които ще бъдат част от Програмата на България.

До края на декември тази година окончателния текст на Програмата трябва да бъде внесен в Министерския съвет.

В същото време стана ясно, че едва 17 от общо 57 мерки от плана за подготовката на председателството са изпълнени.

По-голямата част от обществените поръчки са обявени, а редица мерки са в процес на реализация вследствие на сключени вече договори с избрани изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки.

В рамките на раздел VІІІ „Приоритети и програма на Председателството” почти всички мерки са изпълнени. В следващите месеци ще продължи работата по структуриране на Програмата на България за Председателството по формати на Съвета на Европейския съюз. Окончателният текст на Програмата ще бъде предложен за приемане през декември тази година с оглед необходимостта да бъдат отчетени постигнатите резултати по време на Естонското председателство, уточняват от правителствената пресслужба.

В оставащите до края на годината месеци на изключително интензивен режим на работа ще бъдат мобилизирани усилията на всички органи и институции, включени в процеса на подготовката на Българското председателство, за изпълнение на включените в Плана мерки.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови