Спад в обема на всички медицински дейности отчете НЗОК за 2020 г.

Половината от изплатените от здравния фонд средства са отишли в болничната помощ

OFFNews 30 юни 2021 в 16:39 1196 0

През 2020 г. има спад в обема на всички видове медицински дейности, включително и диспансерната помощ спрямо същия период през 2019 г. Това показва отчетът на НЗОК за 2020 г., който беше одобрен от правителството на днешното заседание.

Документът съдържа информация за организацията и управлението на НЗОК и представя детайлно нейната дейност през 2020 г.

Според отчета намалението на извършените дейности в извънболничната помощ, включително по профилактика и диспансерно наблюдение, е предпоставка за бъдещо увеличение на броя на хоспитализациите, което съответно би увеличило разхода в бюджета на НЗОК за болнична помощ.

Какво показват цифрите

Със Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г. (ЗБНЗОК) са одобрени приходи и трансфери - всичко в размер на 4 744 704,9 хил. лв.

Общият размер на получените от НЗОК приходи и трансфери - всичко към 31.12.2020 г. възлиза на 4 733 419,7 хил. лв. В сравнение със същия период на 2019 г. се отчита ръст от 336 892,2 хил. лв. или със 7,7 %, което се дължи основно на увеличения размер на здравноосигурителните приходи през 2020 г.

Одобрените за 2020 г. за разходи и трансфери са в размер на 4744 704,9 хил. лв., които по отчет достигат 4 738 218,1 хил. лв., или ръст от 6,9 % спрямо отчетените през предходната година.

Разходите за 2020 г. са в размер на 4 739 172,7 хил. лв. Към 31.12.2020 г. са разходвани 4 733 063,9 хил. лв., с включени трансфери към бюджетни организации. В сравнение с 2019 г. се отчита увеличение на разходите с 304 921,5 хил. лв.

С най-голям дял в изразходваните средства е болничната помощ, към която са изплатени 2 251 459,7 хил. лв. (в т.ч. 89 477,01 хил. лв. трансфер за ведомствени болници) или 49,1% от всички здравноосигурителни плащания.

Спрямо 2019 г. се отчита увеличение на плащанията за болнична помощ със 175 899,1 хил. лв., или с 8,5 %, независимо от общото намаление на обема на отчетената дейност поради епидемичната обстановка.

Изплатените за първична извънболнична медицинска помощ средства са 277 629,5 хил. лв., или 22,6 % ръст спрямо 2019 г.

277 999,6 хил. лв., с 11,1 % ръст спрямо 2019 г. са трансферите към специализираната извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение).

За дентална помощ са дадени 210 979,3 хил. лв. или 28,2 % ръст спрямо 2019 г.

За медико-диагностична дейност - 108 493,5 хил. лв. или 20,9% ръст спрямо 2019 г.

Средствата за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги, са общо 1 259 853,5 хил. лв. или ръст от 10,1% спрямо 2019 г.

За медицинските изделия, прилагани в болничната медицинска помощ сумата е 89 449,6 хил. лв., или намаление от 15,3 % спрямо 2019 г.

109 878,6 хил. лв. са изплатени за други здравноосигурителни плащания - медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за социална сигурност. Основната част от отчетените средства са разходвани за плащания по искове от други държави за получени на тяхна територия обезщетения в натура от ЗОЛ, осигурени в НЗОК.

В резултат на отчетените към 31.12.2020 г. разходи и трансфери - в размер на 4 738 218,1 хил. лв., спрямо отчетените приходи и трансфери - в размер на 4 733 419,7 хил. лв. се формира отрицателно бюджетно салдо за годината в размер на 4 798,4 хил. лв., финансирано с наличността по сметката на НЗОК към 01.01.2020 г.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови