ВАС: Кметът на Септември е в конфликт на интереси

Жалбата на Марин Рачев е отхвърлена, предстои отстраняването му от кметския пост

OFFNews Последна промяна на 04 януари 2020 в 13:19 2526 0

Със свое решение от днес, 3 януари, Върховен административен съд (ВАС) отмени решение от 10.12.2018 г. на Административен съд – София-град, и вместо него постанови: отхвърля жалбата на кмета на община Септември Марин Рачев срещу решение от 31.05.2018 г. на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) и осъжда Рачев да заплати на КПКОНПИ юрисконсултско възнаграждение 200 лева за производството пред двете съдебни инстанции. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съобщава сайтът Виделина.

След произнасянето на ВАС, ОИК – Септември е длъжна да отстрани Марин Рачев от кметския пост.

Според върховните магистрати: „От представените по делото доказателства се установява, че и трите предпоставки са налице. С издаването на заповед № 57/15.09.2017 г. М. Рачев, в качеството си на лице, заемащо публична длъжност, е извършил нарушение на чл. 8 от ЗПУКИ (отм.), като не се е съобразил със забраната да участва в издаването на актове при изпълнение на правомощията или задълженията си по служба, когато по конкретен повод е налице частен интерес. Съгласно § 1, ал. 3 от ДР на ЗУТ кметът на общината може да предостави свои функции по този закон на заместниците си, на главния архитект на общината и на други длъжностни лица от общинската (районната) администрация.

При издаването на заповед № 57/15.09.2017 г. кметът е следвало да се отстрани от изпълнение на правомощията си, поради наличие на частен интерес по конкретен повод, съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от ЗПУКИ (отм.), и да изпълни предвидената в § 1, ал. 3 от ДР на ЗУТ възможност да предостави функциите си на заместник-кмета на общината. Законодателят в нормата на чл. 19, ал. 1 от ЗПУКИ (отм.) е въвел задължението лице, заемащо публична длъжност, само да се отстрани от изпълнение на правомощията си по служба, когато по конкретен повод е налице частен интерес.

Освен това, на основание чл. 16, ал. 1 от ЗПУКИ (отм.) е следвало на 15.09.2017 г. да подаде и декларация по чл. 12, т. 4 от същия закон за наличие на частен интерес от упражняване на свое правомощие по служба, което не е сторил. Изводът за наличие на частен интерес произтича от обстоятелството, че М. Рачев е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ (отм.) със С. Рачева (негова майка), роднина по права линия, в качеството й на едноличен собственик на капитала на „Ръжанков“ ЕООД, чието придобиване е отразено на 17.09.2016 г. в Търговския регистър – една година преди издаване на заповедта на кмета.

Частният интерес по смисъла на чл. 2, ал. 2 от ЗПУКИ (отм.) е повлиял върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията и задълженията по служба на М. Рачев, в качеството му на лице, заемащо публична длъжност, при издаването на негова заповед № 57/15.09.2017 г. Интересът на едноличния собственик на капитала на търговското дружество, свързан с промяната на устройствения статус на имота и реализирането на инвестиционното му намерение в случая съвпада с интереса на дружеството.

Необоснован е изводът на съда (Бел. ред.: Административен съд – София-град), че с издаването на заповед № 78/13.12.2017 г. по реда на чл. 99, ал. 1 от АПК, с която е отменена заповедта за одобряване на ПУП, кметът е отстранил последиците от упражняване на правомощията си в условията на конфликт на интереси, а установяването му впоследствие се явява лишено от предмет. Възприемането на такова становище обезсмисля провеждането на производство за установяване на конфликт на интереси, в случай като настоящия, защото всяко лице, заемащо публична длъжност, може да оправдава действията си с прилагането на чл. 99, ал. 1 от АПК. Отделно от това, отмяната или изменението на административния акт по реда на чл. 99, ал. 1 от АПК не може да засегне правата, придобити от трети добросъвестни лица – чл. 105 от АПК. Тоест, не може да се приеме, че последиците от един акт, постановен в условията на конфликт на интереси, могат да бъдат отстранени във всеки един случай. Релевантно в случая е, че към момента на издаване на заповед № 57/15.09.2017 г. М. Рачев е бил в конфликт на интереси по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗПУКИ (отм.)“.

Припомняме, че на 10 декември 2018 г. Административен съд – София отмени решението КПКОНПИ по отношение на кмета на Септември Марин Рачев.

Припомняме също, че със свое решение от 31 май 2018 г. КПКОНПИ постанови, че кметът на община Септември Марин Рачев е бил в конфликт на интереси относно издаването на заповед №57/15.09.2017 г., с която е одобрен проект за ПУП - ПРЗ за ПИ №069028 в местността ”Селска кория” в землището на гр. Ветрен. Въпросната заповед е обслужвала „частен интерес на свързано с него лице по смисъла на §1, т. 1 от ДР на ЗПУКИ (отм.), с което е нарушил разпоредбата на чл. 8, изречение първо, хипотеза четвърта от ЗПУКИ (отм.)”, се казва в решението на комисията. Рачев не е подал задължителната декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ (отм.), което е в нарушение на чл. 16, ал. 1 от ЗПУКИ (отм.).

На 26 декември 2017 г. „Виделина” публикува материал, базиран на собствено разследване, в който беше подробно описана предисторията, довела до подаване на сигнала до комисията. Същият е дело на адвокат Николай Баташки и е от 8 януари 2018 г. Тя започва с приемането с пълно мнозинство от присъствалите 18 общински съветници на Решение №229, взето с протокол №8 от редовно заседание на Общински съвет - Септември, проведено на 30.03.2016 г. С това свое решение местните народни избраници са разрешили изработване на проект за ПУП-ПРЗ на част от ПИ №069028, местност ”Селска кория” в землището на гр. Ветрен. Предложението до тях е направено от кмета Марин Рачев. От текста на документа става ясно, че целта е да се проведе процедура по промяна на предназначението на част от имот №069028, с начин на трайно ползване „Дървопроизводителни горски площи” в УПИ „За семеен хотел”. За него трябва да се предвиди свободностояща нискоетажна застройка.

Пътният достъп до обекта в новообразуваният УПИ ще се осъществи чрез съществуващи горски пътища и съществуващ на място път в дигата на язовирната стена.

Проектът пък трябва да отговаря на следните изисквания:
- Устройствената зона да бъде – „Ов” (Рекреационна устройствена зона за вилен отдих);
- Изработването му да е за сметка на „Ръжанков” ЕООД – Пазарджик.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ въпросното решение не подлежало на оспорване, гласуват вкупом съветниците и възлагат изпълнението му на кмета на община Септември Марин Рачев.

Ето какво е последвало след решението на ОбС – Септември. Комисия в Регионална дирекция по горите (РДГ) – Пазарджик, със свое решение № 2-I-1 от 21 декември 2017 г., почти предколедно, е променила предназначението на поземлен имот в горски територии – собственост на юридическото лице „Ръжанков” ЕООД. Фирмата е внесла надлежно изискуемите документи в държавното ведомство, а от тях става ясно, че инвестиционното й предложение е „Изграждане на обект „Семеен хотел”.
От решението на комисията към РДГ – Пазарджик, става ясно, че се променя предназначението на поземлен имот в горски територии с обща площ 5 дка и се касае за същия имот с номер 069028 в землището на гр. Ветрен.

В тримесечен срок от съобщаване на решението, „Ръжанков” ЕООД трябва да заплати цена за промяна предназначението на поземления имот в горски територии, възлизаща на обща стойност 20 035 лева. Дървесината от имота е на собственика му и добивът и разпореждането с нея се организира от него и за негова сметка. Разрешава се сеч на дървета в площта с променено предназначение по реда на Наредба № 8 от 05.08.2011 г. за сечите в горите (обн. ДВ бр. 64 от 19.08.2011 г.) след заплащане на горната сума, се казва още в решението на комисията към РДГ – Пазарджик.

Коя е фирмата „Ръжанков” ЕООД. Справка в търговския регистър тогава показа, че тя е собственост на Спаска Тодорова Рачева, майка на кмета Марин Рачев, а нейният управител към онзи момент е бил 37-годишният Иван Георгиев Ръжанков – втори братовчед на градоначалника на Септември. Адресната регистрация на дружеството е в с. Карабунар, ул. „Двадесет и пета” № 16, а адресът, даден за кореспонденция, кой знае защо съвпада с този на офиса на съпругата на Марин Рачев – Васка Рачева: гр. Пазарджик, ул. „Братя Миладинови” № 3, ет. 1, ап. 3. На същия адрес са регистрирани или е даден за кореспонденция на още редица дружества, между които и вече заличеното от съда „Стройкомерс”, „Чепинска кариера”, „Плам ойл” и т.н. Със запорно съобщение от 31.10.2017 г. НАП – Пловдив, офис Пазарджик е запорирал дяловете на фирмата заради налични публични задължения на същата.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови