Прокуратурата: 90% от опасните язовири пак крият риск за хората

OFFNews 26 ноември 2015 в 13:54 1952 0

Снимка Дарик архив

90 на сто от язовирите, които бяха обявени за опасни миналата година, отново са в окаяно състояние. 78 язовирни стени са в лошо състояние, леглата на много от реките са обрасли и пълни със строителни отпадъци. 

Това разкри контролна проверка на Върховна административна прокуратура по спазването на разпоредбите на Закона за водите и Закона за защита при бедствия и изпълнението на правомощията на контролните държавни органи, оторизирани да осъществяват контрол и мониторинг, съобщиха от прокуратурата. 

Проверката е реализирана на два етапа – проверка в басейновите дирекции – „Дунавски район“ с център Плевен, „Черноморски район“ – с център Бургас, „Черноморски район“ с център Варна, „Източнобеломорски район“ с център Пловдив, „Западнобеломорски район“ с център Благоевград, както и проверка за изпълнение на задълженията от кметове и областните управители по двата закона. 

След приключване на проверката са констатирани повтарящи се проблеми и слабости, които допринасят за неблагоприятните последици при бедствени ситуации - не се осъществява своевременно или въобще не се осъществява техническа поддръжка и ремонти на хидротехническите съоръжения; голяма част от язовирните стени продължават да са в частично – неизправно работоспособно състояние; отново е констатирано наличие на растителност в леглата на реките и по язовирните стени, изхвърляне на битови и строителни отпадъци в реките.

При извършената контролна проверка е установено, че 90 % от обектите , включени за проверка като потенциално опасни, се припокриват с тези от проверките през есента на 2014г., което респективно води до извода, че дадените предписания за отстраняване на констатираните преди това нарушения не се изпълняват.

Въпреки установените системно допускани нарушения, не се ангажира административно наказателната отговорност на виновните лица. Виновните, но ненаказани лица продължават да извършват същите нарушения.

Констатациите от проверката показват също, че са налице пречки за осигуряване на интегрирано управление на водите в интерес на обществото и опазване живота и здравето на хората, което е една от основните цели на Закона за водите. С нарушенията се създават предпоставки за неблагоприятни последици, като наводнения и бедствени ситуации.

Проверката за дейността на басейновите дирекции, областни и общински администрации е извършена от апелативните прокуратури.

Проверени са потенциално опасни водни обекти, извършен е и последващ контрол на язовирите, обявени в предаварийно състояние, чиито собственици не са предприели необходимото, за да ги преведат в добро техническо състояние.

Констатирани са 78 случая на лошо състояние на язовирните стени, липса на измервателна и контролна апаратура, като 47 от тях са в района на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и са констатирани от Апелативна прокуратура- Велико Търново. На собствениците на съоръженията са съставени 14 акта по Закона за административните нарушения.

В района на Окръжна прокуратура – Сливен са констатирани 8 язовира в предаварийно техническо състояние, 4 язовира са в неизправно-неработоспособно техническо състояние. На територията на област Ямбол са констатирани 17 язовира с проблеми в техническото състояние, като са направени съответните предписания. Общо 17 водни участъка са с нарушена проводимост при проверка на речните легла на територията на област Ямбол. За всеки участък са направени предписания за отстраняване на нарушенията.

Апелативна прокуратура-Варна, за проверените 128 обекта е отправила 22 предписания, касаещи аварийни планове.

Установените нарушения от Апелативна прокуратура - Бургас са липсата на карти на районите под заплаха и риск от наводнения, съгласно изискванията на ЗВ. При проверените 40 язовира на територията на Басейнови дирекции „Черноморски район“, липсват и актуални аварийни планове за 24 от тях, като за един от тях няма данни да съществува авариен план.

Проверката на Апелативна прокуратура -Бургас е установила още, че не са спазени разпоредбите на чл. 143 от ЗВ, касаещи нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, от което следва, че отговорната басейнова дирекция не упражнява законовите си правомощия.

Апелативна прокуратура-Пловдив е установила, че не са извършени проверки на някои язовири. Окръжна прокуратура-Смолян извършва проверка за причините за неизвършена проверка, или липса на протоколите от проверка, ако е извършена.

Изготвените предложения от Върховна административна прокуратура са 50, издадени са 25 актове за установяване на административни нарушения и 9 наказателни постановления.

Проверката на ВАП констатира, че е налице контрол и мониторинг по спазването на изискванията на ЗВ и ЗЗБ. Това обаче не освобождава контролните органи от законовото им задължение да налагат административни наказания на виновните лица при допуснати нарушения. Видно е, че съществуват повтарящи се констатации във връзка с управлението и поддържането на водите, за това е необходимо прилагането на законоустановените санкции срещу физически и юридически лица.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Ивелин Михайлов: Запознах се с Николай Марков 3 месеца преди изборите