Правосъдното министерство предлага малолетните обвиняеми да са с повече права в делата

OFFNews Последна промяна на 31 юли 2020 в 14:45 1403 0

Серия от предложения прави Министерството на правосъдието в Наказателно-процесуалния кодекс. С новите изменения, публикувани за обществено обсъждане, се дават редица права на малолетните обвиняеми. Така например делата, по които обвиняемият е непълнолетен, ще се разглеждат с предимство от съдии, притежаващи специална подготовка в сферата на правата на детето и при закрити врати, освен ако непълнолетният не поиска публично разглеждане.

С проектозакона се въвеждат разпоредбите на директива за процесуалните гаранции за децата, които са заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство, и изискванията на директива за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета.

Предлага се задължително изготвяне на личностна характеристика на непълнолетния обвиняем, за да се установят неговите специфични потребности по отношение на организацията на защитата, продължаване на образованието, обучение и ефективното реинтегриране в обществото.

Предвидени са редица допълнителни права: родител, попечител или лице, което по закон полага грижи за непълнилетния обвиняем, да получи пълна информация за правата му в наказателния процес; да бъде придружаван в съдебните заседания от родител, попечител или лице, което по закон полага грижи за него, а когато това е в негов най-добър интерес и няма да затрудни наказателното производство и в действията по разследването на досъдебното производство; на медицински преглед при задържане; установяване на личностните му особености, както и да получи защита на правото на личен и семеен живот чрез ограничаване на разпространяването на информация.

Регламентира се задължението да се правят звукозапис и видеозапис при разпит на непълнолетен, задържан или обвинен за престъпление, за което се предвижда не по-малко от 10 г. лишаване от свобода или друго по-тежко наказание. Изключения от това правило ще са допустими, само ако на разпита са присъствали родител, попечител или лице, което по закон полага грижи за обвиняемия, педагог, психолог, лекар, притежаващ подходяща специалност, или друг специалист.

Редуцират се сроковете при задържане на непълнолетен, като явяването му пред съда се осигурява незабавно от прокурора, който при необходимост може да постанови задържане на обвиняемия до 48 ч. за довеждането му.

Чрез въвеждането на Директивата за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления се разширява списъкът с процесуални права на пострадалите и се ограничава възможността за провеждането на повторения или допълнителния им разпит като свидетели.

Създава се нова уредба за „свидетел със специфични нужди от защита“. Тя предвижда разпитът на такъв свидетел да се провежда при вземане на мерки за избягване на контакт с обвиняемия, включително чрез видеоконференция или телефонна конференция. Ако това няма да затрудни сериозно наказателното производство, разпитът ще се извършва: в подходящо помещение, в присъствието на педагог или психолог и от един и същи разследващ орган, ако е необходим повторен разпит. В случаите на домашно насилие или на престъпление против половата неприкосновеност разпитът може да се извърши от лице от същия пол като пострадалия по негово искане.

С публикувания законопроект се предлагат изменения в Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления.

Създава се изцяло нова глава, която да урежда процедурата за извършване на индивидуална оценка на пострадалите. Тя следва да бъде извършена веднага след подаването на сигнала за извършеното престъпление. Целта е да се установи наличието на специфични нужди от защита и да се определят мерките, които да бъдат предприети спрямо пострадалия. Процедурата трябва да се основава на обективни критерии, като при оценката се вземат предвид видът и характерът на престъплението и обстоятелствата, свързани с него; видът и степента на претърпените вреди; възрастта, интелектуалното развитие, емоционалната и социалната зрялост, образованието на пострадалия, както и други негови личностни особености.

Дава се възможност да получат подпомагане по реда на закона и членовете на семейството на пострадалия (съпругът, съпругата, лицето, с което той се намира във фактическо съжителство, възходящите, низходящите, братята, сестрите и издържаните от него лица), който са претърпели имуществени и неимуществени вреди от престъпления от общ характер.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови