Петима играчи търсят в съда 4,7 млн. от Националната лотария

Промените в Закона за хазарта са нанесли "непоправима вреда" на хора и фирми, посочва СГС

Мая Младенова 13 януари 2021 в 12:04 4054 0

Петима души търсят чрез съда неизплатени крупни печалби от Националната лотария, която бе закрита през февруари 2020 г. Тогава влязоха в сила промени в закона за хазарта и Националната лотария изгуби лиценза си за организиране на игрите с билети. Общата търсена сума възлиза на над 4,7 милиона лева.

Това стана ясно от решение на Софийския градски съд от 6-ти януари 2021 г., публикувано първо в "СЕГА".

Единият участник посочва, че има печеливш билет за 1 милион лева и е подписал протокол с организатора на играта "Ню геймс" АД. Участникът е получил 200 000 лева, а останалите 800 000 лева е трябвало да получава на 20 годишни вноски по 40 000 лева. От тях е получил първата вноска, като по думите му фирмата организатор му дължи още 760 000 лева.

Друг участник, спечелил 1 млн. лева през 2017 г., е получил общо 190 000 лева на няколко вноски в продължение на две години.

Трети играч е спечелил билет „Печалба за цял живот: 20 години по 3 000 лева на месец", даващ право на печалба в размер на 720 000 лева, платими на равни месечни вноски. „Н.Г." АД започва да изплаща и изплаща в периода 06.06.2017 г. - 03.01.2020 г. на З.Х.В. суми в общ размер на 96 000 лв., като ответникът остава да му дължи сумата от 624 000 лева.

Друга участничка е спечелила 2 милиона лева от билет "Златните пирамиди". От тях 200 хил. лева е трябвало да бъдат изплатени в 30-дневен срок, а останалите - на 20 годишни вноски по 90 000 лева. Участничката не е получила никаква част от парите. Поради това са налице основанията за откриване на производство по търговска несъстоятелност, пише в съдебното решение.

Съдебен иск е подал и пети участник с печеливш билет за 720 000 лева. Печалбата следвало да бъде изплатена от организатора по следния начин ежемесечно на равни месечни вноски по 3000 лв. и участникът е получил общо 168 000 лева, като ответникът остава да дължи сумата 552 000 лева.

Неполучилите пълните си печалби участници претендират да бъдат включени в списъка на кредиторите на дружеството.

Вещото лице по делото е констатирало, че общият размер на всички предявени печеливши билети възлиза на 34 006 739,00 лева. Извършено е дисконтиране на разсрочените печалби с остатък на задълженията 16 250 195.00 лв. Общата сума на разсрочените печалби към 31.08.2020 г. е в размер на 30 976 000.00 лв.

Налице са основанията за откриване на производство по търговска несъстоятелност, тъй като молителят притежава непогасено изискуемо парично вземане, произтичащо от търговска сделка, посочва съдът. В същото време се припомня, че срещу дружеството – длъжник има образувани и изпълнителни дела, в частност образувано от НАП изпълнително дело №200848328/2020 г. за 273 150 550,57 лева, във връзка с които са наложени предварителни обезпечителни мерки. Затова компанията организатор на лотарията е в невъзможност да плаща паричните си задължения по търговски сделки, по които е страна, не е в състояние да изплаща и печалбите по предявени печеливши билети от организираните от него до 21.02.2020 г. лотарийни игри, както и изискуемите публични задължения.

По делото има и няколко дружества кредитори, между които веригата "Лафка", едно регистрирано в Обединеното кралство дружество, с което е сключен договор за отпечатване и доставка на билети за търкане, доставчици, разпространители и търговци.

Съдията коментира начина на затваряне на лотарията, който е произвел верига от проблеми.

Посочвайки, че дружеството е действало според издадени от Комисията от хазарта лицензи и е било в перфектно "финансово здраве", съдията по делото коментира влезлите промени в Закона за хазарта и произтеклите от това последствия, като дори използва епитета "ноторен":

"Ноторно известен факт е, че на 18.02.2020 г. е обнародван приетият от Народното събрание на РБългария Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта (публикуван в Държавен вестник брой 14 от същата дата). С § 1 от ЗИДЗХ е добавена нова разпоредба (чл. 4, ал. 3) в Закона за хазарта, съгласно която единствено държавата може да притежава лиценз за лотарийни игри."

И добавя, че правейки тези промени, законодателят не е дал възможност на "Ню геймс" да се разплати по сключените договори. 

"Безспорно е, че след този момент длъжникът „Н.Г.“ АД се е оказал в невъзможност да упражнява основната си дейност - организиране на лотарийни игри. При това, законодателят не е предвидил някакъв преходен период, който да даде възможност на дружеството да реорганизира дейността си. Настоящата съдебна инстанция не е компетентна да обсъжда мотивите на законодателя, обусловили приемането на подобно законодателно решение, което от една страна съставлява абсолютна забрана за извършване на хазартна дейност от частно-правни субекти, а от друга – установява безусловен монопол в полза на държавата. Още по-малко има правна възможност да излага мотиви за конституционсъобразност на изменението и съответствието му с Европейската конвенция за правата на човека и основните свободи – това е правомощие на Конституционния съд, който не допусна за разглеждане искането на Висшия адвокатски съвет да бъдат обявени за противоконституционни промените в Закона за хазарта във връзка с цитираното по-горе изменение."

В още един параграф съдията споделя това мнение:

"Никое търговско дружество, колкото и печеливша да е била дейността му, не би могло да продължи да изпълнява задълженията си, след като е лишено от възможността да генерира приходи занапред."

"Непоправима вреда" - ката съдията по делото коментира резултата от промените в Закона за хазарта:

"Нещо повече, законодателната промяна в ЗИД на Закона за хазарта нанася непоправима вреда и на лицата, спечелили печалба, както и на всички контрагенти на ответното дружество, свързани с процеса за Р. на лотарийни билети и съпътстващите това дейности, тъй като прави невъзможно плащането на печалби, респ. продължаване на дейността им. За подобен извод не са необходими някакви специални знания – достатъчна е нормалната житейска икономическа и правна култура, за да може да се предвиди настъпването на подобни последици. Последици, които във веригата на свързаност на стопанските субекти, нанасят и допълнителни вреди на стопанския живот в държавата."

В резултат на заведените искове съдът обявява неплатежоспособност на "Ню геймс", считано от 27.02.2020 г., открива производство по несъстоятелност и прекратява дейността на фирмата. Обявява се запор върху имуществото и започва осребряването му и разпределение на осребреното имущество. Удължава се и запорът на телефонната палата.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови