КПКОНПИ: Соня Момчилова 10 дни е била в конфликт на интереси като член на СЕМ (обновена)

Глобиха общинска съветничка в Благоевград, гласувала за намаляване на такси на фирма, в която е работила

Мая Младенова 29 септември 2021 в 11:46 2048 0

Новият член на Съвета за електронни медии (СЕМ) Соня Момчилова е била 10 дни в конфликт на интереси, след издаване на президентския указ по назначаването ѝ в медийния регулатор.

Това е установила проверка на КПКОНПИ, която проверява евентуални конфликти на интереси на лицата, заемащи публични длъжности.

Сигналът за Момчилова е подаден в комисията от председателя на СЕМ Бетина Жотева. Той е повод на това, че към датата на издаване на президентския указ, 27 юли 2021 г., журналистката и бивш пиар на служебния кабинет Соня Момчилова все още е била собственик на търговско дружество - "План Це" ЕООД. Тя е подала заявка за прехвърляне на собствеността, но решението е вписано 10 дни по-късно - на 5 август. Това противоречи на разпоредбите на Закона за радиото и телевизията (чл. 26 и чл. 27), посочва КПКОНПИ. Същия ден г-жа Момчилова подписва декларации по реда на Закона за радиото и телевизията, с които потвърждава, че отговаря на нормативните изисквания и тя или член на семейството ѝ нямат частен интерес по смисъла на ЗПКОНПИ.

Макар при подаването на декларациите несъвместимостта да е отстранена, към датата на заемане на длъжността тя е била налице, отбелязват от комисията.

В сигнала на Бетина Жотева се посочва, че липсата на конфликт на интереси трябва да е налице не към датата на подписване на декларацията, а към датата на издаване на указа.

Комисията не съобщава какви последствия има това решение, а го препраща "за предприемане на необходимите действия по компетентност" на президента.

"Соня Момчилова е встъпила в длъжност като член на СЕМ след отстраняването на всички несъвместимости за заемането на този пост. Законът за радиото и телевизията прави ясно разграничение между назначаването и встъпването в длъжност", отговориха от президентството на въпрос на OFFNews какво следва от решението на КПКОНПИ.

В деня на излизането на решението на КПКОНПИ от СЕМ вече са на различно мнение по казуса:

Г-жа Соня Момчилова встъпва като член на СЕМ на 5 август 2021 г. Към тази дата тя е заличена в Търговския регистър като собственик на капитала на търговско дружество. При встъпването си в длъжност г-жа Момчилова отговаря на изискванията, предвидени в Закона за радиото и телевизията, което е потвърдила с декларация за съответствие, пишат от медийния регулатор в съобщение до медиите.

КПКОНПИ се е произнесла и по случая на Валентина Шаркова - общински съветник в Благоевград (мандат 2019-2023 г.). Комисията е установила, че Шаркова е упражнила правомощия в частен интерес на свързано с нея лице. Гласувала е за 30-процентно намаление на концесионните такси от наематели на общински търговски обекти, а по-късно е гласувала и да бъде освободено изцяло от заплащане на концесионни такси за срок над 1 г. дружество, в което тя е била наета на трудов договор над 15 години. 

С участието си в гласуването за освобождаване от концесионни такси, Шаркова е упражнила правомощието си по начин, който да благоприятства фирмата за постигане на по-добър финансов резултат и евентуално да способства за разпределение на бъдеща печалба, посочва антикорупционната комисия. Материалната облага, реализирана в резултат на конфликта на интереси, е в размер на 100 466 лв. и с решението на КПКОНПИ сумата е отнета в полза на държавата. На Шаркова е наложена и глоба в общ размер на 10 000 лв.

Установен е конфликт на интереси при кмета на Златарица Михаил Ганев (мандат 2019-2023 г.), който е издал заповед на 10.12.2020 г., който е дал на брат си да ползва под наем общински поземлени имоти. "Облагата е нематериална и се изразява в оказване на помощ и подкрепа на свързано лице. В случая правилното и законосъобразно поведение би било кметът да си направи самоотвод от изпълнението на конкретното правомощие", посочва комисията. На Ганев е наложена глоба в размер на 5 000 лв. Производството срещу него е започнало по сигнал, като останалите данни в сигнала не се потвърждават – при отдаването под наем на общински имоти или при сключването на договор на наем на полски пътища не е установено наличие на частен интерес.

Съгласно ЗПКОНПИ, конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективно изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. След образуване на производството, Комисията изисква и получава необходимата информация и документи, и се произнася с мотивирано писмено решение в срок до два месеца, който може да бъде удължен еднократно до 30 дни. Решенията на КПКОНПИ за установяване на конфликт на интереси не са окончателни и подлежат на обжалване или протест по реда на АПК. Установяването на конфликт на интереси с влязло в сила решение е основание за освобождаване от длъжност, освен когато в Конституцията е предвидено друго. За лицата, посочени по-горе –Валентина Шаркова и Михаил Ганев, приетите решения на КПКОНПИ не са влезли в сила.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови