Агенцията по вписванията срещу Кацаров: Противоречите си за Александровска

Решение на Софийски градски съд спря регистрирането на ръководството на болница Лозенец, обясняват от АВ

OFFNews Последна промяна на 09 юни 2021 в 15:09 4519 0

Агенцията по вписванията отговори на здравния министър Стойчо Кацаров, който по-рано днес поиска колегата му проф. Янаки Стоилов да смени ръководството й. 

Поводът е отказът на агенцията да регистрира новите ръководства на Александровска болница и УБ "Лозенец". Министърът на правосъдието извършва проверка, обявиха от ведомствота на проф. Стоилов. И уточниха, че изискват от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията "да осигури законосъобразното и своевременно отразяване на обстоятелствата, предмет на регистърните производства".

В своя позиция от Агенцията по вписванията обясняват за „Многопрофилна болница за активно лечение "Лозенец"“ ЕАД, че няма произнасяне от страна на длъжностно лице по регистрация, тъй като с Определение на Софийски градски съд от 7 юни, регистърното производство е спряно до приключване с влязъл в сила съдебен акт по производството, образувано пред СГС по искова молба от същата дата. 

За Александровска от АВ уточняват: 

Към подаденото заявление е приложен протокол с решения на министъра на здравеопазването с № РД-16-358/04.06.2021 г., съгласно който вписаните понастоящем членове на съвета се освобождават от длъжност и на тяхно място се назначават нови трима членове. В протокола е посочено, че решението е взето на основание чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия (ЗПП) – т.е. след провеждане на конкурс, по посочения в закона ред. Същевременно в същия протокол е посочено, че членовете на управителния орган се избират за срок до провеждане на конкурс. 

Постановеният отказ е мотивиран с констатираното противоречие, а именно, че в един и същ документ се твърди, че от една страна е налице проведен конкурс (позоваване на нормата на чл. 21 от ЗПП), а от друга страна - че заявените за вписване членове на съвета на директорите се назначават за срок до провеждане на конкурс.

Агенция по вписванията, респективно длъжностните лица по регистрация, няма правомощия да се произнася по отношение на законосъобразността или правилността на решенията на принципала на държавното предприятие – в случая министъра на здравеопазването, и не си е позволила подобни действия.

Преценката на длъжностните лице по регистрация е формална и се свежда до установяване на съответствие на исканите за вписване обстоятелства с приложените, в доказателство на това документи. Проверката по конкретния случай е установила противоречие и това е мотивирало отказа на длъжностното лице по регистрация.

За сравнение, по идентично като правна хипотеза заявление, с вх. рег. № 20210608132644, подадено по партидата на „СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП, ЕИК 201616805, което също е публично предприятие по смисъла на ЗПП, са заявени за вписване промени в състава на управителния съвет. Към заявлението е представена Заповед № РД-49-226 от 01.06.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, в която подобно противоречие не се открива и към настоящия момент заявлението е разгледано и е със статут „вписване“.

От изложеното е видно, че длъжностните лица по регистрация извършват формална проверка за наличието на предвидени в закона предпоставки за вписване на заявени обстоятелства.

Следва изрично да се посочи, че съгласно чл.25, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел е предвидено, че отказите на длъжностните лица по регистрация подлежат на съдебен контрол. Законът не предвижда възможност за административен контрол от страна на Агенция по вписванията по отношение на произнасянията.

Във връзка с твърдения за превишаване правата на ръководството на Агенция по вписванията, обръщаме внимание, че вписванията на обстоятелства в ТРРЮЛНЦ се извършват по реда на охранителното, а не на административното производство.

Действията по регистърното производство – вписвания или откази, подлежат на съдебен, а не на административен контрол. Министърът на правосъдието, други лица с ръководни функции от министерството, както и ръководството на Агенция по вписванията нямат правомощия да влияят върху решенията на длъжностните лица по регистрация.

Обръщаме внимание, че в рамките на законовите си правомощия и с цел еднакво и правилно прилагане на закона, по отношение на регистърното производство, настоящото ръководство на Агенция по вписванията е първото, което въвежда методически указания за работата на длъжностните лица по регистрация, с цел стриктно и в интерес на гражданите и бизнеса правно обслужване, завършва позицията на Агенцията по вписванията. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X