Край на палатите тип преместваем обект и номерата с ъгловите парцели

OFFNews Последна промяна на 13 март 2019 в 14:19 8134 0

Публичните регистри и архивът на одобрените устройствени планове и техните изменения ще се публикуват и поддържат в актуален вид на интернет страницата на съответното ведомство. Издадените до влизането в сила на закона актове и документи ще се публикуват на интернет страниците на ведомствата в едногодишен срок от влизането в сила на промените. 

Това решиха депутатите, които приеха на второ четене промените в Закона за устройство на територията. 

Регламентира се създаването на информационен Портал за устройство на територията - централна, публична уеб-базирана информационна система, която осигурява публикуването на проектите на устройствените планове, на техните изменения и влезлите в сила планове, на издадените разрешения за строеж и на въведените в експлоатация строежи. Платформата ще се създаде от министъра на регионалното развитие и благоустройството в двегодишен срок от влизането в сила на закона.

Порталът за устройството на територията ще съдържа раздел, в който ще се вписват физическите и юридическите лица, на които е възложено от държавата или общините да изработят проекти на устройствени планове и инвестиционни проекти, както и размера на възнаграждението им. Условията и редът за публикуване на актовете ще се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

С промените в закона се предоставя правната възможност на общините да определят с наредба на общинския съвет специфични изисквания за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли.С наредбата могат да се определят допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови сгради, реконструкция, пристрояване, надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, свързани с благоустрояването на градските пространства, опазването и съхраняването на архитектурните ансамбли и градската среда. 

Прецизирани са и разпоредбите, регламентиращи условията за застрояване в ъгловите урегулирани поземлени имоти. Съгласно приетите текстове предвидените с общ или с подробен устройствен план максимални интензивност и плътност на застрояване могат да се надвишават в ъгловите урегулирани поземлени имоти със свързано основно застрояване на двете странични регулационни линии, само ако и доколкото това е необходимо за покриване на калканните стени на сградите в съседните урегулирани поземлени имоти. Височината и дълбочината на застрояването не могат да превишават тези в съседните урегулирани поземлени имоти. В тези случаи минималната задължителна озеленена площ се намалява пропорционално на увеличената плътност на застрояването. 

Направени са промени и в разпоредбите, свързани с преместваемите обекти. Прецизирани са дефиницията за преместваем обект, видовете преместваеми обекти и условията и реда за тяхното поставяне и премахване.

Въвеждат се изисквания с наредбите на общинските съвети да се определят максималните размери, конструктивното решение и архитектурно–художественото оформление на преместваемите обекти, както и на обектите, разполагащи се в поземлени имоти за времето на провеждане на обществени мероприятия – културни фестивали, спортни и атракционни прояви, благотворителни и рекламни кампании и други. Обектите, поставени по досегашния ред, следва да се приведат в съответствие с изискванията на промените в закона в едногодишен срок от влизането му в сила, а обектите по плажовете на Черноморското крайбрежие – в тригодишен срок.

Премахването на преместваеми обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, както и на територията на морските плажове ще се извършва от органите на ДНСК, гласи другата важна промяна в закона. 

Прецизирани са и текстовете в закона, свързани със служебния контрол от страна на ДНСК. С отмяната на чл. 216 от закона отпада обжалването по административен ред пред началниците на РДНСК на актовете на главните архитекти на общините /отказите за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и разрешенията за строеж/. Те ще могат да се обжалват пред съответния административен съд. 

От ДПС остро възразиха срещу промяната преместваемите обекти да се изграждат с индивидуален проект с мотива, че това ще убие дребния бизнес. „Вие сега искате да дам 5000 лева на архитект или на конструктор, за да мога да изкарам архитектурно-строително разрешение в рамките на една година", коментира Рамадан Аталай. 

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови