Quantcast

Иван Искров предложи нов подуправител на БНБ

OFFNews Последна промяна на 29 януари 2015 в 17:46 3251 1

Иван Искров предложи подуправител на БНБ

Председателят на БНБ Иван Искров предложи на парламента да избере нов подуправител на БНБ. За поста на отстранения Цветан Гунев той предлага Димитър Костов, съобщиха от пресцентъра на БНБ.

Димитър Костов е бил подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банково“, от 11 юни 2005 г. до 11 юни 2011 г. С решение на Народното събрание от 08.04.2011 г. той е избран за подуправител на БНБ, ръководител на управление „Банково“, за нов 6-годишен мандат, който е започнал на 12.06.2011 г. След излизането на Гунев в отпуск от средата на юни 2014 г. Костов, успоредно с изпълнение на своите задължения на ръководител на управление „Банково“, осъществява и оперативното наблюдение, контрол и координация на дейността на управление „Банков надзор“.

Ето и мотивите:

Димитър Костов е добре познат и уважаван професионалист не само от банковата и професионална общност в нашата страна, но и от Европейската система от централни банки (ЕСЦБ) и международните финансови институции, където е алтернативен гуверньор за България (институциите от групата на Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие). През близо десетгодишния период на работата си в БНБ Костов успя професионално, безконфликтно и с високо чувство за отговорност да затвърди не само моето и на колегите си от БНБ, а и на българската професионална общност доверие като подуправител на банката, но и успя да защити интересите и имиджа на страната в редица международни институции в качеството си на заместник-управител за България.

Според управителя на БНБ, през дългогодишната си дейност като подуправител, ръководещ управление „Банково“ на БНБ, Костов безспорно доказа, че има висока квалификация в областта на банковото дело с познания и опит както в конкретната технология и бизнес процеси на финансовото посредничество, така и в областта на функциите и отговорностите на централната банка. Опитът в областта на публичните финанси и особено в Министерството на финансите в изключително трудния за България икономически преход в началото на 90-те години на миналия век, му дава хладнокръвие, трезв и прагматичен поглед върху макроикономическите баланси и процеси в страната. Добрите му управленски умения позволиха успешна реализация на редица проекти на БНБ, банковата общност и ЕСЦБ, свързани с платежната инфраструктура на страната.

По-важните изпълнени задачи под негово пряко ръководство са: сливането на двата оператора на платежни системи – БОРИКА и „Банксервиз“, в едно дружество със сериозен капацитет да посрещне нарастващата конкуренция на европейския пазар; осигуряването на свързаността на българската банкова система с еврозоната по осъществяването на платежни услуги посредством включване в ТАРГЕТ 2 и изграждането на спомагателна система за плащания на дребно в евро на територията на страната (БИСЕРА 7); своевременно изготвяне на адекватни предложения в областта на използването на минималните задължителни резерви като важен инструмент на антицикличната политика на БНБ; успешното внедряване на нова банкова счетоводна система, с което БНБ изравни своята практика с водещите централни банки в еврозоната; установяване на консервативна политика по лицензиране и надзор над платежните институции и платежните системи; осигуряване на своевременно и успешно транспониране на европейските директиви по платежните услуги, окончателност на сетълмента и електронните пари и много други задачи.

Димитър Костов владее английски език, което е задължително условие с оглед на дейността на БНБ, особено в международен план. Не членува в политически партии.

В допълнение, кандидатурата на Костов като специалист с близо десетгодишен опит като подуправител, ръководещ управление „Банково“ на БНБ, е особено подходяща и с оглед предстоящите през 2015 г. оценки на дейността и промени в практиките на управление „Банков надзор“ на БНБ, за чието успешно осъществяване са необходими сериозен опит и познания.
Във връзка с проведена кореспонденция през лятото на 2014 г. с Европейския банков орган през първата половина на 2015 г. предстои извършване на поискания от БНБ в началото на юли 2014 г. независим преглед на качеството, капацитета, практиките и процедурите на управление „Банков надзор“ в БНБ.

Успоредно с това, през октомври 2014 г. вицепрезидентът на Световната банка, отговарящ за Европа и Централноазиатския район, и ръководителят на звеното за парични и капиталови пазари на МВФ в отговор на наше писмено запитване потвърдиха пред БНБ и Министерството на финансите, че по Програмата за оценка на финансовата система (FSAP) може да бъде организирана мисия в България не по-рано от средата на 2015 г. Като част от първия етап от FSAP към настоящия момент в БНБ се извършва самооценка на съответствието на надзорните практики в България с „основните базелски принципи“ (Вasel Core Principles for Effective Banking Supervision of 14 Sept. 2012).

През първото тримесечие на 2015 г. предстои въвеждането в българското законодателство на Директива 2014/59/ЕС за създаване на рамка за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници. В тази връзка следва да бъдат изготвени планове за възстановяване и планове за преструктуриране на българските кредитни институции в съответствие с изискванията на директивата и с указанията на Европейския банков орган, както и да бъдат разработени и въведени на законово и подзаконово ниво различните видове инструменти за преструктуриране съгласно европейската правна рамка.

Посочените комплексни промени в нормативната уредба, както и необходимостта от извършване на реформи в дейността на банковия надзор, изискват ръководството на управлението да бъде поверено на човек, притежаващ сериозен опит в банковата система и финансовите регулации, както и необходимите личностни и мениджърски качества. От друга страна, независимо че в управление „Банков надзор“ работят немалко добри специалисти, на този етап е необходимо да бъде внесен нов поглед, с което да се подпомогнат текущите процеси на преценка и анализ на надзорната дейност, с оглед подобряване на надзорните практики, оптимизиране организацията на работата и ясно дефиниране на отговорностите. Според управителя на БНБ посочените цели се постигат чрез предлаганата кандидатура на г-н Костов, който притежава безспорен професионален капацитет и висока репутация, има достатъчно опит и познания във финансовия сектор, като същевременно досега не е бил непосредствено ангажиран в банковия надзор.

Управителят на БНБ Иван Искров вярва, че предложеният кандидат за подуправител на БНБ и ръководител на управление „Банков надзор” заслужава доверието на народните представители и отправя призив към тях да дадат положителния си вот за кандидатурата в кратки срокове.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

29.01 2015 в 21:02

А дали не беше редно да подаде оставка и този след него да предлага подуправители???? г-н- Искров е точно толкова компроментиран, котлкотои подсъдимия му подчинен....