Детска болница скоро няма да има, до март 2024 възлагат изготвяне на проект

Рени Петрова 26 юли 2023 в 17:12 1662 1

Снимка Министерски съвет/пресцентър

Правителството прие Програмата за управление на България за периода от юни 2023 г. до декември 2024 г. Министерският съвет, начело с Николай Денков, си поставя пет приоритета, сред които са влизане в Шенген до края на годината, приемане на еврото до 1 януари 2025 г., овладяване на инфлацията, изпълнение на реформите и проектите от Плана за възстановяване и устойчивост, както и подобряване на ефективността и прозрачността на управлението на общинските проекти.

Малко след заседанието на МС правителствената пресслужба разпространи пълната програма, приета днес. 

От управленската програма става ясно, че скоро Национална детска болница няма да има. Правителството планира до ноември да създаде Обществен съвет за изграждане на национална детска болница и на отдел „Майчино и детско здраве“ в Министерството на здравеопазването, а самото изготвяне на техническите спецификации - до февруари 2024 г. 

Възлагането на обществената поръчка, но за проектиране, ще стане през март 2024 г.

Ето акцентите от управленската програма на правителството по сектори: 

Култура 

Заложено е изграждане на целенасочена Комуникационна стратегия за утвърждаване на международния авторитет и положителен образ на България като надежден партньор и привлекателна дестинация за инвестиции, бизнес и туризъм, вкл. изготвяне на Национален план за действие „Бранд България“ с цел утвърждаване на трайно позитивен и привлекателен образ на България в чужбина.

За целта ще трябва да се разработи и приеме Културен календар на България, отнасящ се към културните събития за България извън страната; извърши анализ на дейността на културните институти в чужбина с цел оценка на възможността за преминаването им под управление на МВнР – срок: октомври 2023 г. и да се координират действия с Министерство на културата за популяризиране на проектите, свързани с културните и творчески сектори в България, в страните – членки на ЕС.

НАТО

Министерският съвет ще засили съюзническите си ангажименти и проактивния подход на България в НАТО с цел изграждане на национални и колективни отбранителни способности;

Заложено е присъединяване на България към Европейския център за върхови постижения за противодействие на хибридните заплахи в Хелзинки, Финландия през септември 2023 г. Начало на работа за приемане на национално ниво на План за действие за стратегически комуникации и борба с дезинформацията;

Стратегически партньорства

Правителството цели да преведе във Вашингтон на втора сесия на стратегически диалог на високо равнище между България и САЩ до края на 2023 г. Ще започват на преговори за подписване на двустранно споразумение за социална сигурност между двете страни.

Сред приоритетите, свързани със стратегически партньорства, са още задълбочаване на двустранните отношения и изграждане на стратегическо партньорство с Великобритания и Северна Ирландия, повишаване на интензивността на двустранния диалог с държавите от Латинска Америка и Карибите, поддържане на конструктивен двустранен диалог, включително чрез провеждане на регулярни политически консултации, с държавите от Азиатскотихоокеанския регион и др.

Секторна програма „Българите в чужбина“

От управленската програма става ясно, че се цели ежегодно отпускане на допълнителни средства към бюджета на МВнР за изпълнение на Програмата за подкрепа на организации на български общности в Албания, Сърбия, Косово, Украйна и Молдова и на граждани на Северна Македония с българско самосъзнание;

Ще бъда отстояван и защитен българския език като матуритетен в чужди образователни системи за повишаване на привлекателността му за българските деца и младежи.

Финанси - еврото като приоритет

Сред приоритетите на правителство, освен приемане на бюджета до края на юли, се предвижда одобряване и внасяне в Народното събрание на законопроекти за: допълнение на Кодекса на застраховането, Закона за мерките срещу изпирането на пари.

През септември ще се вземе решение за нова целева дата за приемане на еврото, но не по-късно от 1 януари 2025 г., а до април 2024 г. трябва да е готов Законопроектът за въвеждане на еврото в България.

Освен това ще бъдат внесени няколко законопроекта, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост, в областта на финансите. 

Както съобщиха от правителството по-рано днес, сред петте основни приоритета на Министерския съвет, е приемане на еврото, като за целта ще има мащабна информационна кампания за ползите от приемането на единната европейска валута. От програмата става ясно, че ще започне през септември. 

Планът за възстановяване и устойчивост

Ще бъдат актуализирани а видеоръководствата, за да се обхванат изцяло всички работни процеси на информационната система за Плана за възстановяване и устойчивост.

Ще се намали дела на процедурите на договаряне без обявление; както на договорите, възложени на базата на единствен
оферент.

Ще бъдат прегледани концесионните договори и на концесионните възнаграждения / плащания по концесиите за добив на подземни богатства, за пристанищни терминали, за морски плажове, за защитени зони (ски съоръжения) и други с цел по-добра защита на националния интерес.

Вътрешни работи

Сред приоритетите е и намаляване на нивата на корупция и организирана престъпност, а срокът за изпълнение е декември 2024 г., 

Ще бъдат разработени нови критерии, съобразени с въведения от прокуратурата - единен Каталог на корупционните престъпления, с цел уеднаквяване условията за събиране на информация по отношение на досъдебните производства за корупционни престъпления в МВР с тези, по които това се осъществява от прокуратурата.

Правителството ще инициира законодателни промени в Наказателния кодекс, Данъчносигурителния процесуален кодекс и в Закона за кредитните институции по отношение на противодействие на корупцията и измами с фондове на ЕС;

Ще бъде изготвени анализ и сравнение с предходен период на извършени проверки, образувани досъдебни производства, брой привлечени към наказателна отговорност длъжностни лица.

Регионално развитие и благоустройство

В управленската програма правителството залага и на създаване на устойчив фонд за общински проекти (пътища, ВиК, публични сгради, елементи от градската/селската среда, спортната инфраструктура и др.), като част от тях ще са предвидени само за проектиране с цел обезпечаване на проектната готовност за следващите периоди.

Ще бъде изготвено предложение за регулярен мониторинг от Комисия по регионална политика и местно самоуправление в Народното събрание по отношение на изпълнението и действието на програмата/инструмента.

Ще се довърши магистрала "Струма" в района на Кресна с одобреното трасе извън Кресненското дефиле, без загуба на европейски средства и спазване на мерките за опазване и защита на околната среда.  Ще се осигуряване на обслужване на едно гише (one-stop-shop) във всяка от 28-те области.

Ще се възложи проектирането на продължението на автомагистрала „Черно море“ и започване на процедури за осигуряване на строителството за изграждане на автомагистралата.

Ще се избере вариант за тунела през Петрохан и извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ще започване на строителството на тунела под Шипка.

Ще се завършат стратегически пътни проекти: пътя Ботевград - Мездра; магистрала Европа; скоростния път Видин - Ботевград.

Труд и социална политика

До декември 2024 г. предстои да бъде одобрен и внесен в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Закрила на детето и други законодателни промени

Промените ще укрепят системата за закрила на детето и ще регулират промяната на Държавна агенция за закрила на детето в Държавна агенция за правата на детето като първостепенен разпоредител с бюджетни средства и възможност за законодателна инициатива.

Отбрана

Правителството ще работи за модернизирана отбрана за защита на националните интереси. Приоритетни области за планиране на отбраната и развитие на въоръжените сили са: изграждане и развитие на отбранителните способности, адекватни на средата за сигурност; грижа за хората в отбраната; интеграция и участие на страната като съюзник и активен член на НАТО и Европейския съюз; изграждане на национална устойчивост.

От програмата е видно, че правителството е заложило изпълнение на решението на 48-ото НС за продължаване на военната
подкрепа за Украйна, като срокът за това е постоянен. 

Заложена е ускорена подготовка за оперативно усвояване и въвеждане в експлоатация на ескадрилата F-16 със срок на изпълнение до декември 2024 г. 

Правосъдие

В частта правосъдие е заложено внасяне на множество законопроекти, обсъждани в последните няколко парламента - Законопроект за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс, Законопроект за изменение и допълнение на ЗПКОНПИ, съдействие на парламентарните комисии при изработването на промени в Конституцията на България.

Образование 

От програмата става ясно, че правителство ще внесе Законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, с който се цели възможност за 3-годишно обучение в образователно-квалификационна степен „бакалавър“, с възможност за последващо 2-годишно обучение в образователноквалификационна степен „магистър“.

До ноември 2024 г. ще бъдат променени учебните програми с цел облекчаване на изучавания материал от ненужна фактологическа тежест.

Ще бъдат променени правилата за провеждане на конкурси за избор на директори на училища и детски градини с цел избягване на субективност и партийно влияние и с фокус върху компетентностния профил на директор.

Здравеопазване

В тази част правителството ще внесе в Народното събрание на Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и на Закона за здравното осигуряване, с който се цели въвеждане мерки за регулация на цените при централизирани обществени поръчки на лекарствени продукти и медицински изделия.

Ще бъде актуализирана нормативната уредба в областта на оказването на спешна медицинска помощ, както и ще бъде изработена  Национална аптечна карта.

Медии

Ще бъдат предприети мерки, включително законодателни, за защита на журналисти от политически, административен и икономически натиск, включително и за защита от стратегически дела срещу публично участие-

Околна среда и води

Ще бъде променена структурата на Националния институт по метеорология и хидрология. Целта на промяната е институтът да допринесе за развитието и прилагането на политиката в областта на климата. Това ще стане през октомври. 

Ще се създаде специализирана структура в рамките на МОСВ с правомощия в управлението на защитените зони с подходящ административен и финансов капацитет.

Земеделие 

Чрез законопроект ще бъде регулирано производство на храни в домашни условия и предлагането на храни на фермерски пазари; ще се въведат понятията "свеж продукт", "пресен продукт", "чист продукт" и съответните изисквания към производителите.

До юни 2024 г. Изпълнителна агенция по горите ще стане Държавна агенция по горите. Ще има нов Закон за виното и спиртните напитки.

Ще бъде укрепен държавния лабораторен контрол. Целта на мярката е разширяване на обхвата на лабораторен контрол, вкл. анализи за генно-модифицирани организми и подобряване на капацитета за осъществяване на лабораторен контрол.

Правителството ще проведе национална кампания за повишаване консумацията на български храни.

Транспорт

Ще бъде внесен Законопроект за допълнение и изменение на Закона за движение по пътищата, с който се цели превенция на пътния травматизъм и подобряване на процедурите по административно-наказателна дейност.

Законопроектът има за цел и: да се приемат мерки на национално ниво, необходими за изпълнение и прилагане на актове от правото на Европейския съюз (4 регламента и 1 директива) и да се актуализира действащата нормативна уредба с оглед преодоляване на констатирани проблеми от практиката и настъпили промени в обществените отношения.

До юли 2023 г. правителството ще предостави на Български пощи одобрената от ЕК помощ в размер на 50 млн. лв. До октомври 2024 г. ще бъде проектиран Интермодален терминал - Варна.

Икономика и индустрия

Ще бъдат идентифицирани допустимите пазарни мерки за намаляване на ценовото напрежение в диалог с големите хранителни вериги и с останалите субекти в бизнеса.

Ще бъде проследен напредъкът по възстановяване в полза на държавата на предплатени аванси за построяването на прекратения проект за правителствен комплекс. 

Правителството планира да направи пълен финансов одит на Държавната консолидационна компания, всички публични предприятия към министъра на икономиката и индустрията и техни дъщерни дружества, основни проекти, възложени на тях и оздравяване на дружествата.

Иновации и растеж

Ще се сключи гаранционно споразумение между Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) като бенефициер и България като гарант във връзка с Договор за финансиране между ЕИБ и ББР за подкрепа на малки и средни предприятия, както и на предприятия със средна пазарна капитализация в размер на 175 млн. евро – при условия на последваща ратификация;

До август 2024 г. ще се разработи проект на Национална стратегия в областта на космическата политика.

Енергетика

До септември 2023 г. ще бъде внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, с който ще се въведе дефиниция и критерии за „енергийна бедност".

В програмата е заложено и въвеждане на публичност и прозрачност относно текущите доставки, както и осигуряване на наблюдение и прозрачност при договаряне на дългосрочни договори за доставка на природен газ на конкурентни цени и подкрепа за увеличаване на капацитета на междусистемната газова връзка Гърция-България.

Отново до септември тази година ще се изработи концепция с оглед възможността за участие на държавата
в проучването на природен газ в акваторията на Черно море.

Ще започне ускорен ремонт и рехабилитация на ПАВЕЦ „Чаира” и връщането ѝ в микса на производствените мощности в България.

Електронно и ефективно управление

Чрез законопроект ще се въведат стандартизирани тестове(при назначаването на държавни служители. Предвидено е създаване на единен регистър на държавната и общинската собственост. Заложено е и оптимизиране и надграждане на Държавния хибриден частен облак, което трябва да стане до ноември 2024 г. 

Туризъм

Ще се приложат нови маркетингови подходи и формати за реклама и маркетинг на дестинация България. Освен това правителството ще промени Методиката за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обекти на концесия.

Ще се изработи Наредба за условията и реда за определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпери или каравани в зона "А" и в зона "Б" извън територията на морските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги

  Най-важното
  Всички новини
  Най-четени Най-нови
  За писането на коментар е необходима регистрация.
  Моля, регистрирайте се от TУК!
  Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

  11421

  1

  bls

  26.07 2023 в 17:34

  Ако трябва да посоча едно нещо от което ме е срам в тая държава, бих поставил най-горе липсата на детска болница. Не са 80% дебили, не са крадливите политици, не е чалга-поколението (поколенията) .. тва е. Много други простотии и поводи за срам имаме, ама поне за децата беше редно да се направи едно читаво място, където да се спасяват животите на най-малките максимално качествено. Карма ще има за всеки замесен в тва блато.
   
  X

  За политиката