Прокуратурата обясни как са източени пари по аферата "Пенгезов"

OFFNews 28 април 2014 в 17:22 5891 3

Веселин Пенгезов

Снимка Николай Варадинов/Булфото

Разследването по аферата започва с постановление на Софийска градска прокуратура от 3 септември 2010 г.

Софийска градска прокуратура разпространи до медиите подробно описание за това как са били източени средства по Оперативна програма "Административен капацитет" заради което шефът на Софийския апелативен съд Веселин Пенгезов беше подведен днес под наказателна отговорност.

От съобщението става ясно, че финансирането по проекта било застрашено, защото по някои от дейностите не бил проведен конкурс за избор на изпълнители. За да се избегне това, вероятно със знанието на зам.-министъра на държавната администрация и административната реформа Мария Дивизиева през 2009 година, сега шеф на кабинета на премиера Пламен Орешарски, е изготвена документация със задна дата, която да доказва, че са били проведени обществени поръчки и че IT-специалистите и IT-експертите са ангажирани след проведени процедури.  

Разследването по аферата започва с постановление на Софийска градска прокуратура от 03.09.2010 год. Досъдебното производство се води срещу неизвестен извършител за това, че в периода 28.10.2008 - 2010 г., в качеството си на длъжностно лице, не е изпълнил служебните си задължения във връзка със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос І - „Добро управление”, подприоритет 1.5 „Прозрачна и ефективна съдебна система”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд по бюджетна линия BG 051PO002/08/1.5 - 01, за изпълнение на проектно предложение с регистрационен номер С08 - 15 - 3/30.07.08г. - „Информационна система за прозрачност във военните съдилища”, с цел да набави облага за другиго и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици - престъпление по чл. 282 ал.1 НК.

Според прокуратурата в хода на разследването е установено категорично, че осем от лицата, посочени като спечелили деветте обществените поръчки, са били част от експертния екип по проекта, и същите са били ангажирани по изпълнението още в края на 2008 г. Тези лица са участвали и в обсъждането на проекта и имената им фигурират в протоколите за проведените обсъждания.

На 09.01.2009 г. между ръководителя на проекта Веселин Пенгезов и осемте експерта са били сключени граждански договори, за което е определено месечно възнаграждение, без да са проведени каквито и да е процедури за избора им.

На 03.04.2009 г. Пенгезов е внесъл в Управляващия орган на оперативна програма "Административен капацитет" Искане за плащане, с което е поискано междинно плащане за направените разноски по изпълнението на проекта в периода от 27.10.2008 г. до 28.02.2009 г.

След проверка на приложената документация, експертите от Дирекция "ОПАК" са дали заключение, че разноските за възнаграждения на IT-специалисти за изпълнение на дейностите не следва да се верифицират, тъй като бюджетът за изпълнението на дейност 6 е 182 560 лв., а на дейност 7 е 220 000 лв., и съгласно чл. 14 ал. 1 т. 3 от Закона за обществените поръчки (редакция ДВ бр. 94 от 2008 год.), това налага задължително провеждане на процедура по реда и условията на Закона за обществените поръчки.

След като узнал за възникналите проблеми, Пенгезов изпратил писмо до Мария Дивизиева - директор на Дирекция "ОПАК" и зам.-министър на държавната администрация и административната реформа, с което поискал съдействие за преодоляване на възникналия проблем.

В резултат на писмото и проведени разговори, през месец юни 2009 г. в МДААР, в кабинета на зам.-министър Дивизиева, се състояла среща с представители на бенефициента. На тази среща експерт от ОПАК изказал становище, че съществуват само два възможни законови начина за преодоляване на възникналия проблем - да се сключат трудови договори с вече ангажираните IT-специалисти и експерти или да се проведат обществени поръчки. Макар че това щяло да наруши предварително определения график за изпълнението на проекта, подобно нарушение не би било фатално и не би довело до финансови санкции. Вариантът със сключването на трудови договори категорично бил отхвърлен от представителите на бенефициента, поради липса на щат. Не било прието и предложението за провеждане на процедури по ЗОП. Двата варианта били отхвърлени и поради факта, че с тях се губело финансирането, което е изразходвано до този момент. Ръководителят на проекта – Веселин Пенгезов, категорично отказвал да приеме загуба на финансирането.

След отхвърлянето на двата законосъобразни варианта, е взето решение да се изготви документация със задна дата, която да доказва, че са били проведени обществени поръчки и че IT-специалистите и IT-експертите са ангажирани след проведени процедури. Прието било, че е невъзможно да се документира проведена процедура по ЗОП със задна дата. Затова е взето решение двете дейности 6 и 7 да се разбият на поддейности. По този начин бюджетът им няма да изисква провеждане на поръчка по Закона за обществените поръчки, а процедура по реда на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки по чл. 2 - със събиране на три оферти.

При така приетия вариант възниквали два проблема. Първият се състоял в това, че изпълнението в този му вид би довело до промяна в изпълнението на дейностите без нарочен анекс. Това съгласно общите правила е категорично недопустимо (чл. 1.1. - Бенефициентът е длъжен да изпълни проекта съгласно проектното предложение и с оглед предвидените в него цели) и би следвало да доведе до финансови санкции. Ръководителят на Управляващия орган поела ангажимент, че това отклонение от изпълнението на дейностите по проекта ще бъде неглижирано и същото няма да бъде отчетено и санкционирано.

Другият проблем възниквал от размера на бюджета по дейност 7, който бил такъв (220 000 лв.), че ако бъде усвоен изцяло, средноаритметичната сума на процедура би надвишавала, макар и незначително, сумата от 50 000 лв., което изключвало провеждане на процедури по реда на НВМОП. Тъй като целта била да се усвои изцяло приетия по проекта бюджет, представителите на бенефициента включили в експертния състав още един експерт, който нямал никакво отношение към вече изграждащата се информационна система. Така общият бюджет по дейност 7 бил разделен между петима експерти, като последният експерт встъпил по проекта малко преди същият да приключи, без да има каквато и да е нужда от него и той не е извършил никаква дейност по проекта. Това е направено с цел бюджетът по всяка от поддейностите да не надвишава 50 000 лв.

В изпълнение на приетия вариант, представителите на бенефициента започнали да изготвят документация със задна дата, доказващи провеждането на девет процедури по реда на НВМОП - заповеди от ръководителя за започване на процедурите и тръжните условия, за определяне състава на комисиите, решение за избор на изпълнители, декларации и нови договори със спечелилите процедурите. Във всички случаи победители в процедурите били вече ангажираните по проекта експерти.
След като на експертите били връчени новите договори, им било указано да унищожат договорите си от 09.01.2009 год.
Междувременно, докато се изготвяла документацията по процедурите, ръководителят по проекта Веселин Пенгезов бил избран за председател на Апелативен съд - София и с анекс от 08.07.2009 год. бил заменен като ръководител по проекта от Петър Петков - председател на Военно - апелативен съд, след освобождаване на длъжността от Веселин Пенгезов.
В хода на разследването е установено, че всички подписи в документите по така оформените процедури, са положени от Веселин Пенгезов по време, когато той вече е бил председател на Апелативен съд - София.

Установено е, че петте изпълнители, "избрани" при проведените независимо една от друга процедури за изпълнение на дейност 7 са предложили една и съща сума - 44 000 лв. Аритметичният сбор на предложенията на победителите е точно 220 000 лв. Толкова, колкото е и приетият бюджет по тази дейност.

"Избраните" изпълнители по дейност 6 също са постигнали синхрон в "независимо" подадените си оферти по "независимо" проведените процедури. И четиримата печелят с оферти от 44 640 лв. Аритметичният сбор на предложенията на победителите е точно 182 560 лв. Толкова, колкото е и приетият бюджет по тази дейност.

На основание образуваното досъдебно производство, на 17.12.2012 год. с Решение № РМФ-138 от 17.12.2012 год. на Ръководителя на Управляващия орган по Оперативна програма "Административен капацитет", поради установено наличие на нередност (съмнение за измама) по смисъла на чл. 2, параграф 7 от Регламент № 108382006 год. във връзка с чл. 1, параграф 1, буква "а" от Конвенцията от 26.07.1995 год. за защита на финансовите интереси на Европейските общности при изпълнението на договор № С 08-15-3/27.10.2008 год. "Информационна система за прозрачност на военните съдилища" е наложена финансова корекция върху заложения бюджет в размер на 100% от заложения бюджет по проекта (733 456, 56 лв.), от които общо 162 478, 31 лв. са изплатени на бенефициента.

С постановление на Софийска градска прокуратура от 02.04.2014г. досъдебното производство е изпратено на Военноокръжна прокуратура София, по компетентност, тъй като е установено, че извършителите са военни магистрати.
С постановление на ВОП София от 11.04.2014 г. досъдебното производство е прието по компетентност и е образувано досъдебно производство № 60-Пр/2014 г. по описа на ВОП София.

На 28.04.2014 год. на Петър Петков е предявено обвинение за извършени престъпления, както следва:

І. В качеството му на длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б. „а“ от НК – председател на Военно-апелативен съд, в гр. София, при условията на продължавано престъпление, за времето от 19.10.2009 г. до 21.10.2009 г., като извършител в съучастие с генерал-лейтенант Веселин Пенгезов като помагач, присвоил чужди пари -42 217 лева, връчени му в това качество и поверени му да ги управлява, като присвоените средства са в големи размери.

ІІ. На 26.11.2009 год. в гр. София, в качеството си на председател на Военно - апелативен съд, управляващ и представляващ юридическо лице – Военно-апелативен съд, като извършител, в съучастие с генерал-лейтенант Веселин Пенгезов, е представил неверни сведения пред Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” към Министерство на финансите - Управляващия орган по Оперативна програма „Административен капацитет”, в нарушение на задължение да представи такива, за да получи Военно - апелативен съд средства, предоставени по Оперативна програма "Административен капацитет" за изпълнението на проект "Информационна система за прозрачност на военните съдилища", договор № С 08-15-3/27.10.2008 год., като неверните сведения са отразени в Окончателен технически доклад от 26.11.2009 год. и приложените към него документи, че по проект "Информационна система за прозрачност на военните съдилища" са проведени процедури за избор на изпълнители по реда на чл. 2 ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

ІІІ. В периода 29.07.2010 год. - 18.10.2010 год. в гр. София, в качеството си на председател на Военно - апелативен съд, управляващ и представляващ юридическо лице – Военно-апелативен съд, като извършител, в съучастие с генерал - лейтенант Веселин Пенгезов, е направил опит да представи неверни сведения пред длъжностни лица от Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” към Министерство на финансите - Управляващия орган по Оперативна програма „Административен капацитет”, определени от ръководителя на Управляващия орган по ОПАК да извършат проверка на място на документацията по проекта, в нарушение на задължение да представи такива, за да получи Военно - апелативен съд средства, предоставени по Оперативна програма "Административен капацитет" за изпълнението на проект "Информационна система за прозрачност на военните съдилища", договор № С 08-15-3/27.10.2008 год., като неверните сведения се изразяват в това, че по проект "Информационна система за прозрачност на военните съдилища" са проведени процедури по реда на чл. 2 ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за избор на изпълнители.

На 28.04.2014 г. Веселин Пенгезов е обвинен за това, че:

І. В периода 28.10.2008 год. - 08.07.2009 год. в гр. София, в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б. „а“ от НК - „Председател на Военно - апелативен съд“ и като възложител на обществени поръчки, съгласно чл. 7, т. 1, пр. 1 от Закона за обществените поръчки /редакция на разпоредбата - ДВ, бр. 37/2006 год., в сила от 01.07.2006 год./ - „Възложители на обществени поръчки са органите на държавна власт”, като представляващ орган на съдебната власт, която съгласно чл. 8 от Конституцията на Република България е част от държавната власт - „Държавната власт се разделя на законодателна, изпълнителна и съдебна”, не изпълнил задълженията си по служба, като не взел решение за откриване и не провел процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (чл. 16, ал. 8, вр. чл. 14, ал. 1, т. 3, вр. чл. 3, ал. 1, т. 2 вр. чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки) за изпълнението на дейност 6 - "Разработване на идеен проект на Информационна система и синхронизирането й с националните документи" и дейност 7 - "Разработване на Информационната система и тестването й в Плевен и София" по проект с регистрационен номер С08 - 15 - 3/30.07.2008 год. - "Информационна система за прозрачност на военните съдилища", финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос І - „Добро управление”, подприоритет 1.5 „Прозрачна и ефективна съдебна система”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд по бюджетна линия BG 051PO002/08/1.5 - 01, при наличие на законови основания за това, и от деянието са настъпили тежки последици - невъзможност да бъдат верифицирани и възстановени от Оперативна програма "Административен капацитет" осъществените разходи при изпълнението на дейност 6 - "Разработване на идеен проект на Информационна система и синхранизирането й с националните документи" в размер на 182 560,00 лв.(сто осемдесет и две хиляди петстотин и шестдесет лева) и на дейност 7 - "Разработване на Информационната система и тестването й в Плевен и София" в размер на 220 000,00 лв.( двеста и двадесет хиляди лева), с общ размер на сумата по двете дейности от 402 560,00 лв. (четиристотин и две хиляди петстотин и шестдесет лева).

ІІ. В периода от 08.07.2009г. до 19.10. 2009г. в гр. София, в съучастие, в качеството си на помагач, умишлено улеснил полк. Петър Петков, който в качеството си на длъжностно лице по смисъла на чл.93, т.1, б. „а“ от НК – председател на Военно-апелативен съд, в гр. София, при условията на продължавано престъпление, за времето от 19.10.2009 г. до 21.10.2009 г., е присвоил чужди пари, връчени му в това качество и поверени му да ги управлява, като присвоените средства са в големи размери.

ІІІ. На неустановена дата в периода 08.07.2009 год. - 26.11.2009 год. в гр.София в съучастие, в качеството си на помагач, умишлено улеснил полк. Петър Петков, който като извършител на 26.11.2009 год. в гр. София, в качеството си на длъжностно лице - председател на Военно - апелативен съд, е представил неверни сведения пред Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” към Министерство на финансите - Управляващия орган по Оперативна програма „Административен капацитет”, за да получи Военно - апелативен съд средства, предоставени по Оперативна програма "Административен капацитет" за изпълнението на проект "Информационна система за прозрачност на военните съдилища", договор № С 08-15-3/27.10.2008 год., като неверните сведения са отразени в Окончателен технически доклад от 26.11.2009 год. и приложените към него документи, че по проект "Информационна система за прозрачност на военните съдилища" са проведени процедури за избор на изпълнители по реда на чл. 2 ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

ІV. В периода 08.07.2009 год. - 29.07.2010 год. в гр. София в съучастие, в качеството си на помагач, умишлено улеснил полк. Петър Петков, който като извършител в периода 29.07.2010 год. - 18.10.2010 год. в гр. София, в качеството си на длъжностно лице - председател на Военно - апелативен съд, е направил опит да представи неверни сведения пред длъжностни лица от Дирекция „Оперативна програма „Административен капацитет” към Министерство на финансите - Управляващия орган по Оперативна програма „Административен капацитет”, определени от ръководителя на Управляващия орган по ОПАК да извършат проверка на място на документацията по проекта, за да получи Военно - апелативен съд средства, предоставени по Оперативна програма "Административен капацитет" за изпълнението на проект "Информационна система за прозрачност на военните съдилища", договор № С 08-15-3/27.10.2008 год., като неверните сведения се изразяват в това, че по проект "Информационна система за прозрачност на военните съдилища" са проведени процедури по реда на чл. 2 ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки за избор на изпълнители.
Обвиненията към Петков са по чл. 202, ал.2, т.1 , вр. с чл. 201 от НК вр. чл.26, ал.1 от НК, вр. с чл. 20, ал.2 от НК; по чл. 248а, ал. 3, вр. ал. 2, пр. 1 вр. с чл. 20, ал. 2 от НК и по чл. 248а, ал. 3 вр. ал. 2, пр. 1 вр. с чл. 20, ал. 2 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.

Обвиненията към Пенгезов са по чл. 387, ал. 2 пр. 1 – во, вр. ал. 1, пр. 2-ро от НК; по чл.202, ал.2, т.1, вр. с чл. 201 от НК, вр. чл. 26, ал.1 от НК, вр. с чл. 20, ал.4 от НК/; по чл. 248а, ал. 3 вр. ал. 2, пр. 1 вр. чл. 20, ал. 4 от НК и по чл. 248а, ал. 3 вр. ал. 2 пр. 1, вр. чл. 20, ал. 4 вр. чл. 18, ал. 1 от НК.

Спрямо двамата обвиняеми не е взета мярка за неотклонение, поради липса на опасност от укриване.

Най-важното
Всички новини
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
 
X

Предизборно със Светльо Витков