Три варианта за изплащане на втората пенсия предлага социалното министерство

Ако влизаше в сила догодина, минималната сума от нея би била 35 лева. Парите ще могат да се наследяват

Александра Маркарян 12 ноември 2019 в 16:35 8063 1

Три варианта за изплащане на парите по т. нар. втора пенсия предлага социалното министерство чрез законопроект за изменение на Кодекса за социално осигуряване. Той беше представен днес от министър Бисер Петков на дискусия в хотел "Рамада" в София.

За втора пенсия се осигуряват задължително родените след 31 декември 1959 г., като част от вноската за пенсия се прехвърля по индивидуална партида в Универсален пенсионен фонд (УПФ) по избор на осигуряващия се, а останалата отива във фонд "Пенсии". Съществува възможност човек да се откаже от втората пенсия и цялата вноска да остава в НОИ.

По данни на Комисията за финансов надзор партиди в wниверсалните пенсионни фондове имат 3,700 млн. българи.

През 2021 г. се пенсионират жените, които ще получават и втора пенсия, а през 2024 г. - мъжете. 

Вариантите

Предлаганите от социалното министерство варианти за изплащане на втора пенсия са:

- изплащане на пожизнена пенсия за старост от УПФ - това може да се случи само ако размерът на средствата по индивидуалната партида на осигурения позволяват отпускането на пожизнена пенсия в месечен размер не под 15% от минималната пенсия за стаж и възраст към датата на отпускането ѝ.

От 1 юли 2020 г. тя ще се повиши от 234,13 лв., тоест натрупаното по индивидуалната партида трябва да позволява месечната втора пенсия трябва да е минимум 35,12 лв.

Допълнителната пожизнена пенсия може да включва разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст;

- разсрочено плащане е вариантът, когато натрупаните пари по индивидуалната партида са недостатъчни за отпускането на пожизнена пенсия, но надвишават трикратния размер на минималната пенсия за стаж и възраст. Тогава отново месечната сума не може да пада под 15% от минималната пенсия за стаж и възраст;

- еднократно изплащане на средствата по индивидуалната партида се прилага, когато нито първият, нито вторият вариант са приложими поради факта, че натрупаната сума е по-малка от трикратния размер на минималната пенсия за стаж и възраст.

Право на втора пенсия

Право на втора пожизнена пенсия за старост да се придобива с навършване на възрастта за пенсиониране, предвижда законопроектът. За жените началото е през 2021 г., а за мъжете - от 2024 г. Допуска се изплащането на първите пенсии от втория стълб да започва и година по-рано, при условие че индивидуалната партида позволява отпускането на пенсия, не по-малка от минималната за стаж и възраст.

Размер

Размерът на втората пожизнена пенсия за старост ще се определя на базата на: натрупаните средства по индивидуалната партида; биометрични таблици и технически лихвен процент.

Фонд за изплащане

За изплащане на отпуснатите пожизнени пенсии от втория стълб на пенсионното осигуряване ще се създаде фонд (в лева), който ще се формира от: прехвърлените средства от индивидуалните партиди; прехвърлени средства от резерва за гарантиране изплащането на пожизнените пенсии при недостиг на средствата в него; доходът от инвестирането на тези средства.

Фондът ще покрива разходите за: изплащане на пенсиите в страната; придобиване и продажба на неговите активи; разходи, свързани с тяхното съхранение от банка-попечител.

За разсрочените плащания ще се създаде отделен фонд, който ще се формира от: прехвърлените средства от индивидуалната партида на хората, за които е определено разсрочено плащане; прехвърлени средства от резерва при недостиг на средствата в него и доходът от инвестирането им.

Във фонда се водят аналитични сметки, в които ще се правят записи за прехвърлените средства и за изплатените суми на всеки пенсионер.

Гарантиран размер

Ще има гарантиран размер на допълнителната пожизнена пенсия за старост и на разсроченото плащане. Той няма да може да пада под брутния размер на сумата, която пенсионерът е превел през годините, в които се е осигурявал. Изчисленията ще се правят на база преведените в НАП и НОИ вноски за съответния човек.

С други думи, дори и част от парите на хората да са били "изядени" от таксите на пенсионните фондове и доходността от инвестирането на средствата да не покрива разликата, това няма да е за сметка на осигурения.

Актуализиране

Допълнителната пожизнена пенсия за старост и разсроченото плащане ще се актуализират поне един път в годината. Актуализацията ще зависи от реализираната доходност от инвестирането на средствата във фондовете за пожизнени пенсии и разсрочени плащания. Дали това означава увеличение или намаление, не става ясно. От законопроекта обаче е видно, че гарантираният размер няма да може да се промени.

Допълнителната пожизнена пенсия за старост ще се актуализира с не по-малко от 50% от разликата между реализираната доходност и техническия лихвен процент, с който е изчислена.

Актуализацията на разсроченото плащане ще се извършва с не по-малко от 50% от реализираната доходност от инвестирането на средствата на фонда за разсрочени плащания.

Унаследяване

При смърт на пенсионер с втора пенсия наследниците му ще имат право на:

- дължимите средства, при пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане;

- еднократно или разсрочено изплащане на остатъкът от прехвърлените средствата във фонда за разсрочени плащания на пенсионера при разсрочено плащане;

Ако починалият пенсионер няма наследници, остатъкът от средствата му се прехвърля в резерва за гарантиране изплащането на пожизнените пенсии, без значение дали е получавал пожизнена втора пенсия, или разсрочено плащане.

Пенсионни дружества

Законопроектът предвижда увеличаване на минималния размер на капитала на пенсионноосигурителните дружества (ПОД), които искат пенсионна лицензия. При сегашни изискуеми 5 млн. лева ще станат 7,5 млн. лв. ПОД ще е длъжно по всяко време да разполага с достатъчно собствени средства за покриване на границата на платежоспособност (4% от капитализираната стойност на поетите задължения за изплащане на пожизнени пенсии и разсрочени плащания, но не по-малко от 7,5 млн. лв.).

Информация

При придобиване право на допълнителна пожизнена пенсия за старост, осигуреният ще има право да получи при поискване информация от ПОД за: натрупаната по партидата му сума; видовете пенсионни продукти, които дружеството предлага и на които осигуреният има право; видовете пенсионни продукти от всяко друго пенсионноосигурително дружество, управляващо универсален пенсионен фонд.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови