Остаряваме бързо: Вноските стигат за все по-малко пенсии, бюджетът доплаща все повече

OFFNews 26 септември 2018 в 13:09 5371 1

Снимка pixabay.com

Негативната демография оказва все по-голямо влияние на социалните плащания у нас. Осигурителните вноски на работещите хора в България стигат за все по-малък дял от задължителните социални плащания. Все по-голяма част от тях се осигурява от държавния бюджет, показват данните на Националния статистически институт за 2016 г., които бяха публикувани днес.

През 2016 г. отчетените приходи за финансиране на системата за социална защита в страната са в размер на 16.664 млрд. лв. 8.153 млрд. от тях са от държавния бюджет, 8.233 млрд. - от осигурителни вноски, 278.3 млн. лв. - от други приходи. Спрямо 2015 г. намаляват приходите от вноски с 4.4%, увеличават се с 1.5% парите от бюджета.

Социалните разходи са 17.5% от БВП през 2016-а. Те се увеличават с около 4.1% за година, а делът им от БВП намалява с 0.4 процентни пункта.

Най-големият дял заемат разходите за старост (44.6%) с основен компонент разходи за пенсии. Значителен е делът на разходите за болнични и здравни грижи (27.5%) и разходите в графата "Семейство и деца" (10.4%).

Над 60% от паричните обезщетения се изплащат по функция „Навършена възраст/Старост“, като за основната част от тях не се изисква покриване на допълнителни условия при получаването им, тъй като са резултат от участие в социалноосигурителната система. Изплатените по функции „Инвалидност“ и „Семейство/Деца“ парични обезщетения заемат съответно 9.0 и 9.5% от общите парични разходи.

Здравни грижи

Тук се включват обезщетенията при болест или злополука, както и покриваната от държавата медицинска помощ.

През 2016 г. по тази функция са платени 4.400 млрд. лв. (27.5% от всички изплатени обезщетения за социална защита). Най-висок е относителният дял на разходите за медицинска и болнична помощ, профилактика и рехабилитация - 44.6%, следвани от разходите за лекарства - 24.2%.

За парични обезщетения (периодични или еднократна сума) са отишли 11% от обезщетенията (485.2 млн. лева). Периодичните парични обезщетения обхващат платен отпуск поради трудова злополука, професионална болест или общо заболяване. Разходите за обезщетения за временна нетрудоспособност са 10.5%. Като еднократни суми се включват предоставените средства за лечение на деца под 18 г. в чужбина и финансовото подпомагане за асистирана репродукция. 

3.915 млрд. лв. са платени за болнична, първична и специализирана извънболнична помощ, дентална помощ, медико-диагностична дейност и плащания за лекарствени продукти и медицински изделия. Тук се включват не само плащанията на НЗОК, а и тези на Министерството на здравеопазването за центровете за спешна медицинска помощ, домовете за медико-социални грижи и държавните психиатрични болници, както и плащанията по здравни пакети, договорени чрез допълнителното здравно осигуряване.

Инвалидност

През 2016 г. разходите са 1.178 млрд. лв. (7.4% от общо изплатените обезщетения за социална защита). В парична форма те са 83.8% от обезщетенията по функцията.

Включват се инвалидните пенсии, пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социална пенсия за инвалидност, които заемат най-висок относителен дял 58.9% (693.38 млн. лева). Добавката за чужда помощ е 8% от разходите по функцията (94.82 млн. лева).

Месечната добавка за социална интеграция на хората с увреждания е с най-малък относителен дял - под 1% (0.72 млн. лева).

Плащанията за месечна целева помощ за телефонни услуги за военноинвалиди, месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти и месечна добавка за социална интеграция заемат 11.7% от разходите и са по-малко от 138 млн. лева.

Еднократните суми в размер на 60.2 млн. лв. са предназначени за финансиране на проекти за трудова реализация на хора с увреждания, за целеви помощи за хора с увреден слух или увредено зрение, както и за изработване, покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия. 

Разходите за обезщетения в натура през 2016 г. са 191.4 млн. лв., или 16.2% от разходите по функцията. Основният дял (51%) е за разходите за домашен социален патронаж, социален и личен асистент. Към обезщетенията в натура се включват и разходите за домове за възрастни хора с увреждания, защитени жилища, класифицирани като разходи по настаняване, както и разходите, свързани с рехабилитация и дневни центрове за лица с увреждания.

Старост

Функцията „Навършена възраст/Старост“ обхваща помощи и обезщетения, които „осигуряват заместване на доходите, когато възрастният човек се оттегли от пазара на труда, гарантират определен доход, когато дадено лице е достигнало определена възраст, и/или предоставят стоки и услуги, чиято необходимост произлиза от личните или социалните обстоятелства при възрастните хора“.

Разходите по тази функция заемат най-голям относителен дял от изплатените обезщетения за социална защита (малко над 44% за всяка година от периода 2014 - 2016 г.). Тук са всички видове пенсии за навършена възраст за пенсиониране. През 2016 г. по функцията са платени 7.138 млрд. лв., от които 7 091.9 млн. лв. за обезщетения, свързани с участие в осигурителната система, и 6.8 млн. лв. за обезщетения, които се получават след прилагане на подоходен критерий.

Наследници

Функцията обхваща помощи и обезщетения, които „осигуряват временни или постоянни доходи на лицата, които са претърпели загуба на съпруг/а или близък роднина, обикновено когато последният е представлявал основният източник на доходи за бенефициента, компенсират наследниците за направените разходи за погребение и за всякакви трудности, причинени от смъртта на член на семейството, предоставят стоки и услуги на наследниците, отговарящи на условията“ .

Наследници могат да бъдат съпругът/ата, бившият/ата съпруг/а на починалото лице, неговите или нейните деца, внуци, родители или други роднини. Обезщетенията, отпускани по тази функция, не зависят от подоходен критерий.

През 2016 г. по функция „Наследници“ са изплатени 869.2 млн. лв. (5.4%) от общо изплатените обезщетения за социална защита.

Тук са включени наследствените пенсии, които заемат 31.6% от общата сума на разходите. С най-голям относителен дял е добавката към пенсията на починал/а съпруг/а - 65.8% от изплатените обезщетения по функцията.

Еднократните суми, изплатени на наследници на починало осигурено лице или пенсионер от Универсален пенсионен фонд/Професионален пенсионен фонд, са 2.5% от изплатените обезщетения.

Разходите за обезщетения в натура по функция „Наследници“ през 2016 г. са в размер на 0.28 млн. лв. и представляват предоставени еднократни целеви помощи за погребение по Закона за военноинвалидите и военнопострадалите.

Семейство и деца

Тук влизат помощи и обезщетения, които „предоставят финансова подкрепа на домакинствата при отглеждане на деца, финансова помощ на лица, които подпомагат роднини, различни от деца, и/или социални услуги, специално предназначени да подпомагат и защитават семейството, особено децата“.

През 2016 г. тези разходи са 10.4% от всички обезщетения за социална закрила. Изплатени са 1.671 млрд. лева - с 0.6% по-малко.

През 2016 г. за парични обезщетения, свързани с определени условия за получаването им, са отделени 379.7 млн. лв., или 22.7% от разходите по функцията. Обезщетенията включват месечна помощ за отглеждане на дете до една година за неосигурен родител, месечна помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, еднократна помощ при бременност и еднократна целева помощ за деца в първи клас.

Без условия се отпускат:

• Обезщетения за бременност и раждане, при трудоустрояване поради бременност и кърмене, които са в размер на 355.07 млн. лв., или 21.2% от плащанията по функцията.

• Обезщетения по време на отпуск за отглеждане на малко дете, при осиновяване на дете от 2 до 5-годишна възраст, месечна помощ за отглеждане на дете с трайни увреждания до 2-годишна възраст - в размер на 157.06 млн. лв., или 9.4% от обезщетенията по функцията.

• Обезщетения, свързани с месечни средства за отглеждане и възпитание на деца в приемни семейства, месечни стипендии за подпомагане на ученици с трайни увреждания и за ученици без родители след завършено основно образование - в размер на 118.9 млн. лв., или 7.1% от разходите по функцията.

• Eднократна помощ при раждане на дете - изплатени обезщетения в размер на 26.46 млн. лв., или 1.6% от разходите по функцията.

• Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка студентка и еднократна помощ за отглеждане на близнаци - в размер на 4.63 млн. лв., или по-малко от 0.5% от разходите по функцията.

Обезщетенията в натура се отнасят до разходи за детски ясли, разходи за настаняване, които обхващат звената „Майка и бебе“, центровете за настаняване от семеен тип и домовете за деца, както и целева помощ за пътуване на многодетни майки и социални надбавки в натура, изплащани от работодателя. Изплатените обезщетения в натура през 2016 г. са в размер на 619.8 млн. лв., или 37.1% от разходите по функция „Семейство/Деца“, като спрямо предходната година размерът на обезщетенията в натура е нараснал с 1.6%.

Безработица

През 2016 г. по функция „Безработица“ са изплатени обезщетения в размер на 514.6 млн. лв., или 3.2% от общо изплатените обезщетения за социална защита. Спрямо предходната година разходите по функцията се увеличават с 15.5%. С най-висок относителен дял (75.5%) са периодичните парични плащания за обезщетения, компенсиращи загубата на доходи, когато човек е в състояние да работи и е на разположение за работа, но не е в състояние да намери подходяща заетост, включително хора, които преди това не са били наети.

През 2016 г. относителният дял на еднократните плащания (обезщетения при съкращения) от паричните обезщетения по функцията (16.2%) се запазва на същото ниво както предходната година.

Обезщетенията в натура включват разходи при наемане на безработни извън населеното място по постоянен адрес, за обучение и услуги по търсене и предлагане на работа. Включени са разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, програми „Младежка заетост“, „Обучения и заетост на младите хора“ и „Обучение и заетост“. В рамките на Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“ на Агенцията за хората с увреждания са изплатени 9.372 млн. лв. за заплати и осигуровки на безработни лица, наети като асистенти на хората с увреждания. Относителният дял на обезщетенията в натура намалява от 8.2% през 2015 г. на 6.6% през 2016 г., или с 1.6 процентни пункта.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови