Очила 'превръщат' гимназистите в пияни шофьори, ще имат уроци за подкупите и катаджиите (какво ще се учи по пътна безопасност)

OFFNews 19 август 2018 в 16:44 7723 0

Как се прави робот, който знае безопасен път до училище, умее да пресича на пешеходна пътека и зелен светофар ще учат децата от началния курс в училище по безопасност на движението. Това предвиждат проектите на програми, публикувани от Министерството на образованието. Предметът ще бъде включен от предстоящата 2018/2019 г. като част от часа на класа.

В прогимназията - наред с темите за пътищата, видовете превозни средства и пътните знаци - ще има и такива за конфликтите на пътя. Класните им ръководители ще ги учат за влиянието на алкохола и наркотиците върху шофьора, като за целта ще използват и специални очила. В прогимназията децата ще учат и за автомобилите със специален режим на движение - не само тези с червените буркани и включена сигнализация, но и линейки, пожарни автомобили, полицейски коли. В последните прогимназиален клас - седми - те вече ще трябва да могат да се ориентират по карта, да използват GPS. Тук ще чуят и предупрежденията за опасностите от високите скорости.

В гимназията е мястото за уроците за движението извън населените места, за правоспособността на шофьорите и наказанията за нарушения, за катастрофите. В десети клас учениците ще се учат да оказват първа помощ на пострадал на пътя, както и какво е задължителното съдържание на аптечката на МПС. В 12-и ще учат, че не бива да дават подкуп на катаджия. 

Ето предвиденото в проектите на МОН от първа група в детската градина до дванадесети клас в гимназията

Детска градина

Първа група

Тук децата ще се учат да се движат хванати за ръка с възрастните, че се се возят на задната седалка в автомобила, седнали върху обезопасително столче и с предпазни колани, че не трябва да пречат на шофьора, като например очакват да си играе с тях.

Съдържанието за първа група е от най-близкия бит на детето. Децата добиват най-обща представа за дома, разположението на сградите около него, движението, за звуковите и светлинните сигнали, обезопасителните средства, участниците в движението.

Втора група

На 4-5 години кръгът на представите се разширява и децата се ориентират в понятия като „улица“, „елементи на  улица“, „пътно движение“, „пътни знаци“, „водач на превозно средство“, „опасно - безопасно“, „превозни средства“, „пешеходна пътека“, предимно на нагледна, игрова и практическа основа.

В тази възраст децата пресичат улицата, придружени от възрастен. Случва се обучението да създава грешна представа за пешеходната пътека като безопасно място. Пресичането на пешеходна пътека обаче изисква съобразяване на много нива - зрително, слухово, окомер, ако има светофар, и разчитане на светлинни сигнали, посока на движение и т.н., а това е трудно за децата. В програмата се въвежда представа за най-разпространената пешеходната пътека тип „Зебра“ и правила за оглеждане и пресичане.

Трета група

Тук детето ще разбере за професии като полицай, пожарникар, служител на КАТ. Ще се запознае с велосипеда и ще му бъдат обяснени елементарни правила за пътни ситуации, знаци и светлинни сигнали. Крайната цел е децата да могат да се ориентират в пътната среда и маркировка на квартала; да различават пътен знак от светофар; за спазват основни правила за пешеходци и да започнат да развиват навици за културно поведение; да познават частите на велосипеда, пътните знаци и правилата за велосипедисти, както и да определяне на видовете превозни средства по суша, въздух и вода.

Четвърта група

В нея децата научават да се движат по булеварда от вътрешната страна на тротоара - далече от бордюра, да пресичат кръстовище със и без светофарна уредба при наличие на регулировчик и да спазват неговите указания, как да се държат на автобусна спирка и в автобуса, с велосипеда, как да подбират безопасен път от дома до детската градина.

Училище

Първи клас

7-годишните нямат пълни зрителни възприятия, заради ниския им ръст и тясното поле на периферното зрение. Зрителното им поле по хоризонтала е 90° (150 - 170° при възрастните), а по вертикала - 70°  срещу 120 при възрастните. Те имат и недиференцирано слухово възприятие. Децата не могат съвсем точно да определят посоката и източника на звука, заради неразвития все още бинаурален слух (системата, която осигурява възприемане на звука с двете уши). Те се разсейват лесно и не внимават, особено когато вървят заедно с възрастен или са в група с други деца. Децата могат да видят и разберат някои пътни ситуации, но не винаги могат да реагират правилно или да го направят, но по-бавно от възрастен.

Те възприемат по-трудно времето - изследвания показват, че в представите на първокласника една минута е равна средно на 11,5 секунди. До края на началната училищна възраст се научават, че за изминаването на по-голямо разстояние е нужно повече време и обратно, но се затрудняват, когато трябва да сравнят времето, за което автомобил ще измине права отсечка с определена дължина, с това на друг автомобил, който ще измине отсечка със същата дължина, но с начупен профил.

Имайки предвид тези особености, от МОН са включили следните теми за първи клас:

Втори клас

Рисковете при първокласниците са валидни и за година по-големите деца, с тази разлика, че в техните представи минутата не е 11,5, а 18,5 секунди.

Темите за работа с тях са:

Трети клас

Особеностите, които биха могли да породят рискове в тази възраст са същите като в първи и втори клас. За третокласниците минутата е равна средно на 24,5 секунди. Ето и техните теми:

Четвърти клас

За учениците в четвърти клас минутата е равна на по-малко от 35 секунди и за тях все още важат особеностите, характерни за по-малките ученици. За работата с тях са предвидени следните теми:

Пети клас

Теми:

Скоростен път. Автомобилен път. (Очакван резултат: Може да сравнява обикновен път, скоростен път, автомобилен път, автомагистрала.)

Моторни превозни средства. (Може да дава характеристика на ППС и МПС - TIR, лек автомобил, товарен автомобил,
специални пътни превозни средства.)

Предупредителни пътни знаци за опасност, пътни знаци относно предимство и пътни знаци за въвеждане на забрана и отменяне на въведената забрана (Може да именува знаците и ги разграничава по вид, форма, цвят.
*Предупреждение, предимство, забрана)

Конфликти на пътя. (Може да обяснява причините за възникване на конфликти. Конфликт, инцидент, катастрофа.)

Виждам-предвиждам. (Може да възприеме в пълнота пътната среда. Може да анализира пътна ситуация. Може да прогнозира развитието на дадена пътна ситуация.)

Шести клас

Теми:

Пътищата в Р. България. Видове пътища. Пътна мрежа. (Може да сравни пътищата от различните категории
по показатели свързани с безопасността на движението.)

Сигнализиране на движението с пътни знаци. Пътни знаци със задължителни предписания, със специални предписания и даващи допълнителна информация. (Може да назове правилно знаците. Може да обясни тяхното действие. Пътни знаци със задължителни предписания, пътни знаци със специални предписания, пътни знаци даващи допълнителна информация.)

Специални моторни превозни средства. Моторни превозни средства със специален режим на движение. (Може да назове моторни превозни средства със специален режим на движение. Може да обясни какво значи специален режим на движение.)

Конфликти на пътя. Алкохол. (Може да опише нивата на опиване и влиянието им върху водача.)

Зрение и безопасност на движение. Сензорни характеристики на зрението. (Може да изброи сензорните характеристики на зрението. Може да обясни тяхното влияние върху безопасността на движението. Острота на зрението, акомодация на зрението, периферно зрение, нощно зрение.)

За повишаване ефективността на учебния процес тук се предвижда да се използват:

- очила за алкохол;

- очила за наркотици, които показват на учениците света при употреба на алкохол и наркотици.

- Интерактивна класна стая.

Предвижда се всеки ден да се провежда „петминутка” по безопасност на движението.

7 клас

Теми:

Ориентиране при пътуване. Карта на пътищата в България и автомобилна навигация. (Може да избере маршрут по карта на пътищата в страната от едно населено място до друго. Може да обясни особеностите на маршрута. Може да обясни как се избира маршрут с GPS навигация. *Пътна карта, навигация.)

Моторни превозни средства на две колела. Мотопед. (Може да обясни устройството и действието на двутактов двигател.)

Правила и култура на поведение. Пътна сигнализация. Пътни знаци за оказване на направления, посоки, обекти и др., допълнителни табели. (Може да назове правилно знаците. Може да обясни тяхното действие.)

Конфликти на пътя. Скорост. Пътнотранспортни произшествия.

Зрение и безопасност на движение. Сензорни характеристики на зрението. (Може да направи сензорна характеристика на своето зрението, включително и цветното зрение.)

8 клас

Теми:

Движение извън населени места.

1. Движение извън населено място през деня. Ж.П прелези. Маневри на пътя.

2. Движение извън населено място през нощта и при различна видимост.

Превозни средства.

1. ППС и МПС.

2. Системи за пасивна и активна безопасност.

Движението през отделните части на денонощието в извън населените места

1. Основни правила на движението през отделните части на денонощието в извън населените места.

В тази възрастова група за обучението са подходящи табла, слайдове, диапозитиви, учебни филми, учебни площадки, реални пътни ситуации във и извън населено място. По време на обучението се препоръчва провеждане на занятия в подходящо оборудвана класна стая или кабинет по БДП, учебни площадки и полигони, близки кръстовища и спирка на обществения транспорт, извън населеното място, на пътя при различни атмосферни условия (намалена видимост - мъгла, сняг, дъжд), през деня и нощта - при екскурзии.

9 клас

Теми:

Елементи на пътя Пътна маркировка.

Структура на пътя. Видове маркировка.

Пътни знаци. Групи пътни знаци.

Превозни средства. Скорост на движение на МПС (автомобил, мотоциклет, мотопед, велосипед (вкл. ел. скутери, ховърбордове).

Основни правила на движението по пътя. Действия на водача, според средствата за регулиране на движението.

10 клас

Теми:

Категоризация на МПС. Правоспособност на водачите. Категории МПС и свидетелства за тяхното управление

Принудителни административни мерки. Административни наказания за нарушителите

Влияние на алкохола, наркотиците и други упойващи вещества при управление на МПС. Поведение на контролните органи при констатиране на нарушения от водачите на пътя.

11 клас

Теми:

1. Транспортна култура и дисциплина на пешеходците и водачите.

2. Особени правила за някои участници в движението.

3. Пътнотранспортни произшествия.

4. Правомощия на органите за контрол на движението по пътищата

Тук се предвижда решаването на казуси за:

• поведението на пешеходците и на отношенията на водачите към тях;

• равноправните условия за движение на пешеходците в населените места;

• контрола по спазване на правилата за движение;

• за предимствата на МПС снабдени със съвременни системи за безопасност - ABS, ESP, ASR, TCS, Pre-Safe, SAFETEC и други;

• оказване на помощ на пострадалите при ПТП;

• етично поведение на органите за контрол на движението по пътищата;

Един от очакваните резултати тук е ученикът да може да анализира влиянието от използването на на мобилните телефони или други електронни устройства по време на движение. Той, също така, трябва да знае какви са условията за движение на хората с увреждания. В този клас ще научи и какво трябва да съдържа „аптечката”.

От МОН препоръчват да се използват конкретни пътни ситуации, оценки на вещи лица при ПТП, съдебни решения и т.н.

12 клас

Теми:

1. Транспортна култура и дисциплина на пешеходците и водачите.

2. Пътно-транспортни произшествия – рискове и злополуки на пътя.

3. Правомощия на органите за контрол на движението по пътищата.

В последния гимназиален клас също е предвидено решаването на казуси, а те са:

• поведението на зрелостниците, на отношенията на водачите на МПС и на органите за контрол на движението по пътищата в периода на абитуриенските балове;

• спазване на правилата за движение по пътищата, абстрахирайки се от влиянието на връстниците си и от другите участници в движението по пътищата;

• рисковете от злополука на пътя и на възможностите за приемане на рискове;

• за предимствата на МПС снабдени със съвременни системи за безопасност - ABS, ESP, ASR, TCS, Pre-Safe, SAFETEC и други;

• приложенията на интелигентните транспортни системи;

• скоростта на движение на МПС и влиянието ѝ върху спирачния път, спазване на дистанцията;

• спазване на скоростта, с която трябва да се движи при различни пътни условия като в населеното и извън населеното място, автомагистрала и др.;

• управлението на автомобила при различни пътни условия като проливен дъжд, големи локви, мъгла и др.; пътна настилка с малка и голяма стойност на коефициента на сцепление на пътя с колелата на МПС;

• неподкупност и поведение, недопускащо прояви на корупция.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови