Министър Денков сезира КПКОНПИ срещу ректора на ТУ-София, сам си разписал бонуси

За 2 месеца и 10 дни в Техническия университет са раздадени близо 3,5 млн. лева над заплатите. Допълнителни държавни средства за компенсиращи мерки заради COVID също са отишли за добавки

Александра Маркарян 15 февруари 2022 в 12:14 17872 1

Николай Денков

Снимка БТА/Минко Чернев

Акад. Николай Денков

Министърът на образованието сезира КПКОНПИ срещу ректора на Техническия университет в София.

Писмото на акад. Николай Денков до председателя на Антикорупционната комисия в оставка Сотир Цацаров от 25 януари срещу проф. дн инж. Иван Кралов е основано на одит на МОН, който е показал, че той е разписвал заповеди, с които сам си е давал парични награди и така е нарушавал закона.

Само за два месеца и 10 дни в ТУ са били раздадени общо близо 3,5 млн. лева допълнителни възнаграждения, на някои хора - по повече от веднъж за месец.

Одитът в ТУ-София е извършен от Звеното за вътрешен одит в МОН след сигнал от бившия зам.-ректор на университета проф. Веско Панов. OFFNews писа за него във връзка с отменения от съда избор на ректор на ТУ-София през 2019 г. и отказа на министър Денков да назначи служебен, след което проф. Кралов беше преизбран от Общото събрание. Получихме документа от МОН, след като го поискахме по Закона за достъп до обществена информация.

Има ли уговорка с МОН в полза на незаконно избрания ректор на ТУ-София

В писмото си от 29.12.2021 г. до министъра проф. Панов писа, че в университета се раздават бонуси и награди без правила и еднолично, че за един и същи труд се получават пари по различни канали.

Одитът

Министър Денков разпорежда одита на 7 януари. Той обхваща периода 01.11.2021 г.-10.01.2022 г. Докладът с констатациите е от 21 януари. Видно от тях, за този период са издадени 68 заповеди за изплащане на допълнителни трудови възнаграждения. 47 - за заемащи ръководни функции, 39 - за персонал, който не е научно-преподавателски с ръководни функции.

През ноември и декември ректорът на ТУ-София е подписал заповеди за изплащането на допълнителни трудови възнаграждения за съществен принос при изпълнение на служебните задължения. В списъците с наградените фигурира и неговото собствено име. По този повод министърът на образованието пише до председателя на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) следното:

"В приложените към тях (към заповедите - бел. ред.) списъци на лицата, които да получат парични награди фигурира и самият той (ректорът - бел. ред.), от което следва, че е упражнил правомощия в свой частен интерес, в несъответствие на чл. 58 от ЗКПКОНПИ (Закон за Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество - бел. ред.) и представлява индикатор за наличие на конфликт на интереси. Така издадените заповеди са в нарушение на чл. 11, изречение 2-ро от Вътрешните правила за работна заплата, където е регламентирано, че паричните награди на ректора се определят от председателя на Общото събрание на ТУ - София, което от своя страна не съответства на чл. 29, ал. 2 от Закона за висшето образование".

В следобедните часове днес КПКОНПИ потвърди, че е образувано производство за установяване на конфликт на интереси срещу проф. Иван Кралов в качеството му на лице, заемащо висша публична длъжност. Писмото от министъра на образованието и науката е било получено на 27.01. Решението за образуване на производството е от 9 февруари, уточняват от Комисията в съобщение до медиите.

Сумите

По заповед №3605/11.11.2021 г. са платени 179 000 лв. на 88 преподаватели. 4 800 лв. от тях ректорът подписал за себе си, става ясно от одитния доклад.

От 17 декември 2021 г. до 10 януари 2022 г. са издадени още две заповеди за допълнителни възнаграждения. Те са подписани от главния счетоводител и за ректора - от упълномощената доц. д-р инж. Лидия Гълъбова. Със Заповед № 4005/16.12.2021 г. е наредено със заплатата за декември да се изплатят парични награди за съществен принос при изпълнението на служебните задължения на преподавателите и служителите, работещи по трудов договор. Мотивът е постигането на положителни финансови резултати на университета през 2021 г. Размерът на наградите е процент от основните месечни заплати. В докладна зам.-ректорът доц. Росен Радонов предлага ректорът да получи 200% от основното му възнаграждение.

Предложението за паричните награди е на главната счетоводителка в доклад от 7 декември 2021 г. В него тя отчита 24 083 695 лв. при бюджет в размер на 29 187 000 лв.

Докладът за изплащане на парични награди не е заведен през деловодната система.

Към заповедта има 7 приложения, които представляват списък на получателите и възнагражденията им като процент. Част от хората са включени по два пъти - констатират одиторите. Един от тях е ректорът проф. Кралов, който като ректор взема 200%, а като професор - 100%. Главната счетоводителка също е включена два пъти - веднъж като главен счетоводител с 200% и веднъж като главен асистент със 100%. Помощник-ректорът Николай Николов е определен за две допълнителни суми - 200% като пом.-ректор и 200% като ръководител на катедра. Васил Цв. Цанов фигурира с добавка от 100% като асистент и 200% като ръководител отдел.

"От изложеното следва, че на проф. дн инж. Ив. Кралов е определено допълнително възнаграждение за изпълнение на длъжността ректор и за изпълнение на академичната длъжност „професор”. В качеството си на ректор същият не може да получава други възнаграждения, освен определените му в Наредба №23 от 27.08.2020 г. за начина за определяне на размера на възнагражденията на ректорите на държавните висши училища по договорите за управление, сключени с министъра на образованието и науката.

Изплатено ДТВ за длъжността „ректор“ се вижда и от фиша за заплатата за месец декември", пишат одиторите в доклада си до министър Денков.

"С оглед факта, че в списъка на лицата, които следва да получат парични награди фигурира и самият той следва, че е упражнил правомощия в свой частен интерес, в несъответствие на чл. 58 от ЗПКОНПИ, което представлява наличие на индикатор за конфликт на интереси - пишат одиторите. - Заповедта нарушава Вътрешните правила за работна заплата, според които паричните награди на ректора се определят от председателя на Общото събрание на ТУ — София. Посочената разпоредба от своя страна не съответства на чл. 29, ал. 2 от ЗВО (Закон за висшето образование - бел. ред.), съгласно която председателят на Общото събрание представлява висшето училище по трудовото правоотношение за заеманата от ректора академична длъжност", обясняват те.

"От заповедта не става ясно как е оценен приносът и какви са критериите, по които определен размера на възнаграждението" - се казва в одитния доклад.

Ректорът обяснява пред одиторите, че критериите за определяне на приноса на преподавателите са разписани в Правила за ежегодно оценяване приноса на преподавателския персонал на ТУ-София, базирани на образователната, научната и административна дейност, приет от Академичния съвет в края на март 2021 г., както и че ТУ-София има електронна система, чрез която се генерира автоматично класирането на преподавателите на базата на попълнените от тях и проверени от длъжностни лица данни.

Относно метода за определяне на процентите за различните длъжности той пояснява:

"Методът за определяне на процентите е експертна оценка на ресорните ръководители, утвърдена от ректора на ТУ-София. Критериите при определянето на личния принос на всеки работещ са комплексни и включват: квалификация и качество на изпълнение на служебните задължения, допълнителен принос за повишаване на авторитета на ТУ-София, ефективност и постигане на управленски резултати за ръководните длъжности, брой обучавани и администрирани студенти в основните звена, както и наличие/липса на нарушения и наказания. Критериите са обсъдени и приети на ректорски съвет".

0% принос, 0 лв. бонус

Не всички преподаватели и служители получават награди. 22-ма имат 0% принос и, съответно, 0% бонус. За някои това звучи логично: били са по майчинство, освободени са през годината или са назначени току-що, или пък са били в продължителен неплатен отпуск. За други яснотата се губи:

"Тези, неполучили ДТВ, са уронили имиджа на университета, не изпълняват системно и качествено задълженията си, както и разпоредбите на преките си ръководители и/или имат наложени/в процес на налагане наказания" - обяснява ректорът във въпросника до одиторите. Какво конкретно означава уронване на престижа, качествено/некачествено изпълнение, какви разпоредби не са били изпълнени и защо - това не става ясно.

От своя страна, одиторите допълват, че "правилата за ежегодно оценяване приноса на преподавателския персонал на ТУ—София не са част от Вътрешните правила за работна заплата. За непреподавателския персонал не са разписани такива правила и критерии за оценка на приноса" и заключават, че "гореизложеното е предпоставка за субективност и непрозрачност при разпределяне на сумите еднолично от ректора, зам.-ректорите, пом.-ректора и ръководителите, пряко подчинени на ректора".

Обществени поръчки

Допълнителни възнаграждения има и за ангажирани с дейности по обществените поръчки. За одитирания период те са 18. През октомври, ноември и декември с З заповеди са определени хората с бонуси и сумите. За октомври на 36 преподаватели и служители са изплатени общо 6 500 лв., за ноември - на 44 са преведени 8 470 лв., за декември - 6 530 лв. на 32 преподаватели и служители.

Оценяване на приноса

Основа за раздаваните допълнителни суми са Правила за ежегодно оценяване приноса на преподавателския персонал на ТУ-София, внесени с доклад от 24.03.21 г. от проф. Кралов за разглеждане от Академичния съвет. В скалата на точките за ректора са определени най-много — 200 т.

По този повод в одитния доклад пише: "Определянето на точки, свързани с изплащането на ДТВ за длъжността „Ректор“ е в несъответствие с чл. З, ал. 2 от Наредба № 23 от 27.08.2020 г. за начина за определяне на размера на възнагражденията на ректорите на държавните висиш училища по договорите за управление, сключени с министъра на образованието и науката".

Чл. 3, ал. 2 от Наредба 23 гласи: "Не може да се получава възнаграждение за изпълняването на длъжността ректор извън определеното при условията и реда на тази наредба".

Правилата са приети на Академичен съвет в края на март. Според тях приносът на един преподавател се определя чрез нормиран брой точки на база на критериите за принос по дадена формула, която не е приложение към Вътрешните правила за работната заплата (ВПРЗ). Преподавателите се класират според нормираният им брой точки в низходящ ред. На първия се дава ДМС в размер на 16 000 лв. на годишна база. На всички останали се определя тяхното ДМС по същата формула. ДМС се дава на тези, които имат над 1 800 лв. на годишна база.

"Правилата за ежегодно оценяване приноса на преподавателския персонал не са обвързани с ВПРЗ на ТУ-София и по-конкретно с чл. 10, ал. 5. Те се отнасят само до преподавателския състав на университета, т. е. за определяне на парични награди за принос на служителите на университета липсват правила и критерии, което крие риск от субективното им определяне и липса на прозрачност" - пише в одитния доклад.

Според правилата паричните награди се определят със заповед на ректора или упълномощени от него длъжностни лица по доклад на прекия ръководител в рамките на фонд "Работна заплата". Наградите за ректора определя председателя на Общото събрание. Последното обаче противоречи на Наредба 23/27.08.2020 г. за начина за определяне на размера на възнагражденията на ректорите на държавните висши училища по договорите за управление, сключени с министъра на образованието и науката, отбелязва докладът и разяснява, че "на ректора могат да се определят и изплащат ДТВ и награди само във връзка с академичната му длъжност, но не и в качеството на ректор, освен определеното в Наредба № 23/27.08.2020 г."

Одитът показва още нещо - няма лимит за допълнителните възнаграждения за 2021 г. 

А също: че част от парите за държавните висши училища за "допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19" в ТУ са раздадени като добавки. Правителството ги отпуска с ПМС 370 на 4 ноември 2021 г. Общата сума е 1 419 230 лв. От тях за издръжка на обучението са определени 1 297 350 лв., а за стипендии - 121 880 лв.

"Парите се разпределят като добавки към заплатите по предложение на синдикат "Висше образование и наука" (КНСБ). Академичният съвет на ТУ-София решава със заплатата за декември да се платят по 830 лв. на всяко лице, пропорционално на отработеното време" - пишат одиторите.

За ноември и декември 2021 г. със заповеди на ректора са изплащани и допълнителни възнаграждения за проведени часове над нормативната аудиторна заетост.

Препоръки

На база констатациите си одиторите отправят 13 препоръки. Две от тях са за актуализиране на Вътрешните правила за работна заплата с цел утвърждаването на обективни критерии за оценка на съществения принос при изпълнение на служебните задължения. И в тази част от доклада одиторите подчертават, че "определянето на наградите за съществен принос със заповеди на ректора липсват критерии за оценка на изпълнението, както и доказателства за тази оценка на служителите (...), т. е. не е ясен принципът на определяне на размера на наградите, което се отнася и за изплащането на допълнителните възнаграждения изплатени през м. ноември и декември 2021 г."

От ТУ представят план за изпълнение на препоръките с посочен срок и отговорни длъжностни лица.

Мнение

В края на доклада одиторите изразяват следното мнение:

- вътрешните правила за работна заплата не са актуализирани във връзка с направените промени в размера на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, определени в новия КТД, както и не са обвързани с приетите Правила за ежегодно оценяване приноса на преподавателския персонал на ТУ — София и електронната система Е — СОПКОНИ, чрез която се генерира автоматично класирането на преподавателите на базата на попълнените от тях и проверени от длъжностни лица данни;

- за непреподавателския персонал не са разписани такива правила и критерии за оценка на приноса;

- при разпределението на средствата за допълнителното материално стимулиране (парични награди) липсват обективни критерии за оценка на съществения принос на служителите при изпълнение на служебните им задължения;

- за периода ноември и декември 2021 г. и януари 2022 г. (начислени и предстоящ за изплащане) ежемесечно са раздавани допълнителни възнаграждения под формата на допълнително материално стимулиране, допълнителни трудови възнаграждения и награди;

- индивидуалният процент за личен принос е определен необективно и непрозрачно от ректора, зам.-ректорите, пом.-ректора и ръководителите, пряко подчинени на ректора със съответната заповед, подписана от ректора;

- липсата на нормативна уредба относно годишен лимит за изплащане на допълнително материално стимулиране, допълнителни трудови възнаграждения и награди в държавните висши училища дава възможност за изплащане на публични средства в голям размер;

- при определяне на допълнителните възнаграждения за допълнително материално стимулиране, допълнителни трудови възнаграждения и награди за м. ноември и декември 2021 г. не са спазени принципите на чл. З, ал. от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, съгласно който ръководителите на организациите отговарят за осъществяване на финансовото управление и контрол във всички ръководени от тях структури, програми, дейности и процеси при спазване на принципите за законосъобразност, добро финансово управление и прозрачност;

- с бюджетни средства на 10.12.2021 г. са изплатени 13 398,41 лв. за възнаграждения на граждански договори (хонорари), които приключват на 31.10.2021 г. по проект № 2020-1-BG01-КА-079237 по КД 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, Сектор „Висше образование“ по програма „Еразъм +”. В тази връзка от ръководството на ТУ-София е пояснено, че след възстановяване на разходите от управляващия орган, временно предоставените от бюджета средства ще бъдат възстановени в бюджета на университета, което ще бъде проследено при следващ одитен ангажимент.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови