Кабинетът разреши държавни стипендии и в частните училища от 2018 г.

Правителството увеличи с 10 лева горния праг за месечната сума, максимумът вече ще е 60 лв.

Александра Маркарян 20 декември 2017 в 13:53 2288 1

Красимир Вълчев

Правителството разшири кръга от ученици, които имат право да получават стипендии след завършване на основното си образование, като днес одобри проект на постановление, внесено от министъра на образованието Красимир Вълчев.

Текстовете предвиждат право на държавна стипендия да имат и учениците в частните училища. Сега тя е достъпна само за държавните и общинските.

За стипендия вече ще могат да се борят не само учениците, които учат в дневна и индивидуална форма, както е сега. Това се разрешава и на учещите в комбинирана форма и по дуалната система (обучение чрез работа).

Сега чужденците могат да кандидатстват, ако са граждани на ЕС, Швейцария или имат разрешение за постоянно пребиваване в страната. Проектът дава такова право и на бежанците, и на учениците с право на дългосрочно или продължително пребиваване в България.

Дава се равна възможност и на учениците със специални образователни потребности, завършили VII клас с удостоверение и продължили обучението си в класовете от първия гимназиален етап, да получават стипендии.

Учениците с трайни увреждания и учениците без родители или с един родител, които получават стипендия поради тези обстоятелства, ще имат право да бъдат стимулирани и при постигнати образователни резултати. В случай на класиране за стипендия за постигнати образователни резултати, учениците с трайни увреждания и учениците без родители или с един родител ще имат право да получават и 50% от стойността ѝ.

Сумата на месечната стипендия се разписва от директора, а предложението идва от комисия. Държавата определя горния и долния праг. Досега той беше от 21 до 50 лв., а приетия днес проект предвижда нова горна граница - 60 лв.

Максималният размер на целевите стипендии остава 100 лева.

Видове стипендии

Училището може да предоставя месечни и еднократни стипендии.

Месечните са за:

- успех;

- подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането (класирането е на база месечен доход на член от семейството);

- подпомагане на ученици с трайни увреждания;

- ученици без родители.

Еднократните стипендии са за:

1. преодоляване от ученика на еднократни социални обстоятелства, свързани с достъпа му до образование;

2. постигнати високи резултати от ученика в учебната дейност или в дейности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

За получаването на стипендия комисията може да предложи и различни критерии, освен успех на ученика и доход на семейството, но те трябва да са „обективни и измерими“ и „да подлежат на доказване и контрол“. Те също така трябва да са свързани с достъпа до образование и да не бъдат дискриминационни, пише в проекта на постановлението.

Комисията може да определи и праг за минималния успех на учениците, които кандидатстват за социални стипендии.

Ученическият съвет също може да участва в процеса на вземане на решения за стипендиите. За целта директорът представя на съвета предложенията на комисията, преди да ги утвърди. Предложенията включват разпределението на средствата по видове стипендии, критериите за допускане до класиране и критериите и показателите за класиране на учениците за различните видове стипендии, размера на всеки вид стипендия и периода, за който се отпуска – за учебен срок или за учебна година, конкретните условия и реда за предоставяне на всеки вид стипендия в училището и др.

Проектът на постановление оставя забраната стипендии да се дават на прекъснали, повтарящи годината или наказани от педагогическия съвет на училището (до изтичане на наказанието).

Освен от държавния бюджет, пари за стипендии могат да отпускат допълнително финансиращият орган (ако училището е държавно, това е съответното министерство, ако е общинско – дадената община) или самото училище.

Парите от държавата се разпределят така: най-малко 95% от сумата се дава пропорционално на броя на учениците към 1 януари на текущата година. Оставащите до 5% може да бъдат разпределени между училищата на базата на постигнатите образователни резултати.

Неусвоените средства се прехвърлят за следващата година и се използват за същата цел.

Както и досега, учениците в държавните, общинските и частните училища ще могат да получават стипендии със средства от европейските структурни фондове по време на производствените си практики. Часовата ставка остава 1,25 лв. на час.

Проектопостановлението определя и размера на месечните средства, които се отпускат на учениците в интернати (възпитателни и социално-педагогически) – 33 лева на месец.

Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, като за учениците от частните училища то ще се прилага от втория срок, а за останалите – със задна дата – от 15 септември 2017.

Съгласно условията на новото постановление ще се отпускат и стипендиите на децата в подготвителните класове по чужди езици.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови