Quantcast

Бележник 2016: Правителството с оценка 3.28 за грижата му за децата

Близо 400 000 деца в България живеят в бедност, все повече - извън семействата си

OFFNews Последна промяна на 20 април 2016 в 15:52 2290 0

Георги Богданов, изпълнителен директор на Национална мрежа за децата

Правителството на Република България получи Среден (3.38) за изпълнението на обещанията му към децата. Оценката бе дадена от Национална мрежа за децата на база анализ за извършеното в пет области: спазване на Конвенцията на ООН за правата на детето; семейна среда и алтернативни грижи; здравеопазване; образование и правосъдие, през календарната 2015 г.

Докладът "Бележник 2016: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?" бе представен днес пред журналисти в 8 областни града.

Колкото и незадоволителна да е, оценката на правителството е най-високата за петте години, в които се извършва този мониторинг от НМД.

Най-висока е оценката в област здравеопазване - 3.58, където най-високо оценената подобласт е "Болнична и доболнична помощ". Най-ниска е тя по отношение спазването на Конвенцията - средната оценка тук е 2.91.

Здравеопазване

Тук средната оценка е 3.58 на база анализ в три подобласти: болнична и доболнична помощ (4.04); психично здраве (3.00) и детска смъртност (3.71).

Според експертите има положително развитие в тази област. Те дават пример с допълнителните изследвания, които се правят на новородените бебета и на деца в предучилищна и училищна възраст. Към университетската болница "Александровска" пък бе изграден консултативен център за изследване на ретинопатия при недоносени деца. Бяха създадени и здравно-консултативни центрове за майчино и детско здраве към областните многопрофилни болници за осигуряване на комплексно обслужване на бременни и деца.

Сред недостатъците са неизясненият статут на акушерките - как те биха могли да практикуват самостоятелно, при положение, че самостоятелните дейности не се покриват от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), липсата на програми и услуги за психично здраве, включително за наркозависими, липсата на политика за подготовка и задържане на ключовите специалисти по детско здраве, като педиатри и детски психиатри. Тревожен е и фактът, че расте детската смъртност на децата под 1 г. През 2014 г. тя е по-висока, отколкото през 2013-та.

Конвенция на ООН

Тук средната оценка е едва 2.91, а оценките на четирите подобласти са: недискриминация (2.00); мнение и участие на децата (3.86); детска бедност и благосъстояние (3.14) и сигурна и здравословна среда (2.64).

За пета поредна година не се отчита напредък по ангажимента за създаване на специално звено, което да разглежда случаи на дискриминация срещу деца, както и не се отбелязва развитие с планиране на конкретни дейност в тази насока, пишат авторите на Бележник 2016.

Липсва и опростена и по-бърза процедура при разглеждане на преписки с предмет нарушени права на деца. Страната ни продължава да няма специализиран омбудсман по правата на детето, който да гарантира независим мониторинг и контрол за спазване на правата на детето. България е една от трите членки на Европейския съюз, които нямат детски омбудсман.

Все още има практики на дискриминация и неравно третиране на деца бежанци, деца с увреждания и деца от ромски произход по отношение достъпа им до качествено образование, здравеопазване и адекватна жилищна и социална среда.

Има и висока толерантност по отношение на изоставянето и принудителното извеждане на деца от семействата им, показва национално представително социологическо проучване, цитирано от НМД. Изследването отчита и силна стигматизация спрямо различните деца, особено тези с психични проблеми. 65% от хората не биха приели детето им да посещава детска градина или училище с дете с психични увреждания, 42% - с дете от маргинализирани етнически групи.

Според данните, цитирани по време на представянето на Бележник 2016, над 377 000 от децата в България са бедни, а все повече и повече деца не живеят с родителите си.

Семейство

Средната оценка в област "Семейна среда и алтернативни грижи" е 3.02. Подобластите и оценките им са: семейна среда (3.07); деца в институции и деинституционализация (3.25) и осиновяване и приемна грижа (2.75).

Въпреки заявения ангажимент от страна на държавата за подкрепа на родителите и гарантиране правото на детето на семейство чрез създаване на превантивни и алтернативни услуги за грижа за деца и закриване на специализираните институции, на практика продължава да липсва цялостен подход за подкрепа на детето и семейството, констатират от НМД.

У нас действат повече от 20 нормативни и поднормативни акта и стратегии, регламентиращи подкрепата към семействата и децата, но те не са интегрирани така, че да адресират комплексно техните нужди и проблеми.

Оценката на хората за държавната политика в тази област също не е положителна. 91% от анкетираните родители при социологическо проучване казват, че политиката за подкрепа на семействата в България е неефективна.

Образование

Средната оценка за образованието през 2015 г. е 2.91, а за всяка от подобластите е: образование и грижи в ранна детска възраст (3.68); училищно образование (3.21); приобщаващо образование (3.00) и здравно и гражданско образование (3.71).

Неправителствените органинизации отчитат като успех приемането на Закона за предучилищното и училищното образование, който обаче дава само основната рамка и философията на промените, но липсва ясен план за действие с конкретни срокове и отговорници.

Има напредък и по отношение на приобщаващото образование.

Проблем обаче остава липсата на адекватни мерки срещу отпадането на деца от училище, както и липсата на мерки за реинтеграция на младежите, които нито учат, нито работят.

Въпреки дългия списък от дейности, посочени от МОН за задържане на учениците в училище, считаме, че нито една от тях не атакува корена на проблема и няма оценка на ефективността, пишат от НМД. Отчитат се само количествени данни за брой ученици, проведени информационни срещи и др.

Правосъдие

Средната оценка за правосъдието е 3.45. Двете подобласти са правосъдие - приятел на детето, оценена от НМД с 3.36, и пренебрегване и злоупотреба с деца, където оценката е 3.54.

Отбелязва се слаб напредък в оценките, който се дължи на това, че темата продължава да е част от дневния ред на правителството и де работи активно по промяна на законодателството. Има положителни усилия за реформа в системата на детското правосъдие от страна на Министерството на правосъдието и възможност за участие в процеса от страна на други заинтересовани страни.

В същото време, няма реална промяна в ситуацията и липсва координация между действията на различните институции, отбелязват от Национална мрежа за децата.