Правила за провеждане на игра с награда „Спечели 4 летни гуми Nokian Tyres“


Член. 1. Организатори и официален правилник на играта


1. Играта „Спечели 4 летни гуми Nokian Tyres”, по-нататък в текста наричана „Играта”, се организира и провежда от „Екшън Глоубъл Къмюникейшънс България” ООД със седалище и адрес на управление: София 1000, ул. Г.С. Раковски 80, вътрешна къща, (по-нататък в текста наричан “Организатор”).
2. Участниците са длъжни да спазват условията на този официален правилник на Играта (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).
3. Официалният правилник е достъпен безплатно за всяко заинтересовано лице в периода на Играта на следния уебсайт: offnews.bg
4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалния правилник. Допълненията и/ или промените ще бъдат предварително публично оповестени на уебсайта: offnews.bg

Член 2. Място на провеждане, логистика и продължителност на Играта


1. Играта се организира и ще бъде проведена в сайтовете offnews.bg, auto.offnews.bg и ще бъде промотирана във Facebook страниците на горепосочените медии.
2. Играта стартира в 00.00 16.5.2018. В случай, че Организаторът реши да съкрати/ удължи срока на Играта, това ще бъде оповестено публично на уебсайта offnews.bg. Наличието нa прмоционална информация, свързана с Nokian Tyres след този период не следва да се счита за удължаване на срока на Играта.
3. Организаторът няма задължение да приема регистрации за участие в играта, съгласно условията на Играта, във връзка с искания изпратени извън (преди или след) периода на Играта.

Член 3. Право на участие


1. Участник в Играта е всяко физическо лице, което е български гражданин и пребивава на територията на Република България и е отговорило правилно поне на 1 отговор от Играта.
2. Всеки участник има право да участва само 1 път със съответния профил/регистрация, имайки право да отговори на всичките 10 въпроса на Играта.
3. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, членове на техните семейства и роднини по права линия или по съребрена линия до четвърта степен.

Член 4. Механизъм на „Играта”:1 Всеки желаещ да участва в Играта трябва да отговори правилно поне на 1 въпрос от 10-те, които ще бъдат зададени на сайта offnews.bg, за да участва в тегленето за наградата – 4 броя нови летни гуми Nokian Tyres модел и размер по избор на победителя. Всеки ден ще бъде задаван нов въпрос, като участниците имат право да отговорят и на въпросите за изминалите дни. Могат да участват и да дават отговори само регистрирани на сайта offnews.bg потребители, като те имат право да използват и своя Facebook профил, вместо регистрация за сайта offnews.bg
2 Всеки отговорил правилно поне на 1 въпрос от 10-те, участва в тегленето за наградата -комплект 4 нови летни гуми Nokian Tyres модел и размер по избор на победителя. Един верен отговор предоставя едно участие в тегленето, съответно максималният брой за регистриран потребител е 10 участия, ако е отговорил правилно на всичките 10 въпроса през 10-те дни на играта. Участникът има право да отговори на всичките 10 въпроса от Играта и в последния ден на Играта.
3 Наградата представлява 4 нови летни гуми Nokian Tyres модел и размер по избор на победителя. В случай, че желаният размер не е наличен за конкретния модел, Организаторът има право да предложи друг подобен модел летни гуми или друг подходящ размер. Точните спецификации на гумите са въпрос на наличност.
5. Наградата не може да се замени с паричната ѝ равностойност.
6. Участието в тегленето на наградите изисква валиден имейл адрес, през който Организторът ще се свърже с победителя.
7. Участникът губи правото си на участие, ако е посочил невалиден или несъществуващ имейл адрес. При това положение се преминава към изтеглен резервен победител.
7.1 Регистрации с верни отговори от играта, постъпили след 24.00 26.5.2018 няма да се приемат.
8. Наградата 4 нови летни гуми Nokian Tyres се тегли на случаен принцип измежду всички валидни регистрации в присъствието на нотариус чрез онлайн платформата за генериране на случайни числа - https://www.random.org/. Участниците участват със съответния им номер, подаден от системата при регистриране на верния отговор. Тегленето на 1 печеливш и 3 резерви се извършва няколко дни след края на играта. При невъзможност за осъществяване на комуникация със спечелилия в срок от 5 работни дни, наградата ще бъде връчена на първата резерва. Срокът за изпращане на наградата 4 летни гуми Nokian Tyres e 30 дни от датата на писмено потвърждение по имейл от страна на победителя с посочен желан размер на гумите. Начинът на доставяне на Наградата е въпрос на уточнение с победителя. Ако до 30 дни от датата на писмено потвърждение по имейл, наградата не е получена, моля да подадете информация за това на следния имейл: [email protected]
9. Получаването на Награда се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол между Участника и представител на Организатора, след като печелившият Участник удостовери самоличността си.
10. Прекратяване на играта
Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на интернет страницата offnews.bg, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи, на участниците не се дължи компенсация.

11. Съдебни спорове
Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и Участник се решава по взаимна договорка, при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдебни органи в България. `

Член 5. Защита на личните данни


С включването си в Играта участниците потвърждават, че са запознати с условията на Играта, описани в настоящия Правилник, и ги приемат. Също така участниците приемат доброволно да предоставят личните си данни в базата данни на „Организатора” на Играта, за да получат право на участие за спечелването на наградата. Тези лични данни ще бъдат предоставени евентуално на куриера/пощенския оператор, за целите на доставка на наградата и за целите на маркетинга. Личните данни на участниците няма да бъдат използвани за други цели. Организаторът се задължава да обработва личните данни, предоставени от участниците в Играта, в съответствие с изискванията Закона за защита на личните данни и единствено по повод и за целите на Играта и маркетинга. С изпращане на отговор и съответно участие в Играта, ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие предоставените от него лични данни да бъдат използвани за горепосочените цели, свързани с Играта и маркетинга.

Член 6. Ограничение на отговорността


1.Организаторът не носи отговорност за непълна или неточна информация в регистрацията, която би възпрепятствала изпращането / получаването на подаръка.
2.Организаторът не поема отговорност за повредени или забавени подаръци по вина на трети лица, превозвача / куриера, но се ангажира с проверка на случаите при подаден сигнал.
3. Участието на всеки Участник в Играта e изцяло на негов риск и отговорност. Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.
4. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.
5. Организаторът не отговаря:
(i) за каквито и да е претенции, свързани с качеството, поддръжката или използването на Наградата;
(ii) в случай, че Наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност, печелившият Участник и/или негов представител да се яви и получи Наградата, в рамките на определените в настоящите Официални правила срокове;
(iii) при невъзможност Наградата да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства.
6. Организаторът не носи отговорност за вреди, настъпили във връзка с притежанието и ползването на Наградата.
7. Организаторът има право да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя Награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на Наградата.
8. Всички регистрации след определения краен срок на Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните, съгласно настоящите Официални Правила, които Участникът следва да предостави за участие в Играта, се считат за невалидни.
9. Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за претенции, свързани с неспечелване на Наградата, възникнали след действителното раздаване на Наградите.
Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
X

Ивелин Михайлов: Запознах се с Николай Марков 3 месеца преди изборите