Quantcast

Конкурси за директори на българските културни институти в Лондон и Братислава

ОFFNews Последна промяна на 22 март 2019 в 16:01 2149 0

Министерството на културата обявява конкурси за директори на българските културни институти в Лондон и Братислава. Срокът за заемане на длъжността е четири години.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър”;
 • Завършеното образование да е от професионалните направления от областите на висше образование „хуманитарни науки”, „социални, стопански и правни науки”, „изкуства” според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002 г;
 • Да имат най-малко 5 години трудов стаж в областта на културата, науката, средствата за масова информация, международните отношения;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;
 • Организационна компетентност, а именно, способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване изпълнението на приоритетните задачи, разработване на алтернативни решения и подбор на оптималното от тях;
 • Да познават и да прилагат българското законодателство в областта на културата; да познават законодателството в областта на културата на страната-домакин; да познават двустранната нормативна база в областта на културата между Република България и страната-домакин;
 • Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и на неговите подразделения;
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;
 • Способност да предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.
 • Да владеят писмено и говоримо официалния език на страната-домакин;
 • Ползването на други чужди езици е предимство;
 • Да имат най-малко 1 година професионален опит в областта на международното културно сътрудничество;
 • Да притежават свидетелство за управление на МПС – категория B;

Необходими документи: 

 • Молба за участие в конкурса и автобиография;
 • Документ за самоличност – оригинал и копие;
 • Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;
 • Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит на кандидата – трудова книжка, осигурителна книжка, образец УП 3 – оригинал и копие;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;
 • Документ, удостоверяващ професионален опит в областта на международното културно сътрудничество - оригинал и копие;
 • Документ, удостоверяващ владеенето на езика на страната -домакин, който може да бъде: диплом за завършено средно образование в специализирана езикова гимназия в България; диплом за завършено висше филологическо образование; диплом за завършено средно и/или висше образование в страната-домакин; сертификат за степен на владеене на езика на страната-домакин, издаден от оторизирани държавни институции, разположени на територията на страната-домакин или на територията на Република България;
 • Документ, удостоверяващ владеенето на друг чужд език, ако кандидатът притежава такъв - оригинал и копие;
 •  Валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство категория В;
 • Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните, оправомощени органи в Република България.
 •  Към документите по т. 3 се представя Концепция за развитието на културния институт за срок от четири години.

Мисията на културните институти е да бъдат интегрална част от международното културно сътрудничество и да съдействат за успешното изпълнение на външнополитическите приоритети на България със средствата на културната дипломация.

Конкурсите за директори на държавни културни институти се излъчват на страницата на Министерство на културата