Конкурси за директори на българските културни институти в Лондон и Братислава

Последна промяна на 22 март 2019 в 16:01 1530 0

Министерството на културата обявява конкурси за директори на българските културни институти в Лондон и Братислава. Срокът за заемане на длъжността е четири години.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:

 • Образование – висше;
 • Образователно-квалификационна степен „Магистър”;
 • Завършеното образование да е от професионалните направления от областите на висше образование „хуманитарни науки”, „социални, стопански и правни науки”, „изкуства” според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002 г;
 • Да имат най-малко 5 години трудов стаж в областта на културата, науката, средствата за масова информация, международните отношения;
 • Добра компютърна грамотност;
 • Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;
 • Организационна компетентност, а именно, способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване изпълнението на приоритетните задачи, разработване на алтернативни решения и подбор на оптималното от тях;
 • Да познават и да прилагат българското законодателство в областта на културата; да познават законодателството в областта на културата на страната-домакин; да познават двустранната нормативна база в областта на културата между Република България и страната-домакин;
 • Да познават структурата и функциите на Министерство на културата и на неговите подразделения;
 • Да имат комуникативна компетентност и умение за работа в екип;
 • Способност да предлагат иновативни решения в рамките на съществуващите указания и процедури.
 • Да владеят писмено и говоримо официалния език на страната-домакин;
 • Ползването на други чужди езици е предимство;
 • Да имат най-малко 1 година професионален опит в областта на международното културно сътрудничество;
 • Да притежават свидетелство за управление на МПС – категория B;

Необходими документи: 

 • Молба за участие в конкурса и автобиография;
 • Документ за самоличност – оригинал и копие;
 • Документ за придобито образование, специалност, квалификация, които се изискват за длъжността – оригинал и копие;
 • Документи, удостоверяващи трудовия стаж и професионален опит на кандидата – трудова книжка, осигурителна книжка, образец УП 3 – оригинал и копие;
 • Свидетелство за съдимост;
 • Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратена за повече от 3 календарни месеца;
 • Документ, удостоверяващ професионален опит в областта на международното културно сътрудничество - оригинал и копие;
 • Документ, удостоверяващ владеенето на езика на страната -домакин, който може да бъде: диплом за завършено средно образование в специализирана езикова гимназия в България; диплом за завършено висше филологическо образование; диплом за завършено средно и/или висше образование в страната-домакин; сертификат за степен на владеене на езика на страната-домакин, издаден от оторизирани държавни институции, разположени на територията на страната-домакин или на територията на Република България;
 • Документ, удостоверяващ владеенето на друг чужд език, ако кандидатът притежава такъв - оригинал и копие;
 •  Валидно свидетелство за управление на моторно превозно средство категория В;
 • Документите, издадени в чужбина, се представят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване от съответните, оправомощени органи в Република България.
 •  Към документите по т. 3 се представя Концепция за развитието на културния институт за срок от четири години.

Мисията на културните институти е да бъдат интегрална част от международното културно сътрудничество и да съдействат за успешното изпълнение на външнополитическите приоритети на България със средствата на културната дипломация.

Конкурсите за директори на държавни културни институти се излъчват на страницата на Министерство на културата

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !