Търговците на ток: НЕК и ТЕЦ Марица Изток 2 изкривяват пазара

OFFNews Последна промяна на 06 декември 2018 в 15:55 3401 0

Асоциация свободен енергиен пазар, която обединява голям брой търговци на електроенергия, изпрати отворено писмо до премиера Бойко Борисов, с което го информира за изкривяванията на свободния пазар на електроенергия в България.

Според организацията те все повече се разрастват и дават негативни финансови отражения върху всички търговски участници.

За последната година се предприеха редица законови и нормативни промени, целящи изсветляване на търговията на едро на свободния пазар и осигуряване на по-голяма конкуренция на предлагане чрез задължение за продажба на енергията, произведена от ВЕИ и ВЕКП производители (с 4 и над 4МВт инсталирана мощност) на организиран борсов пазар. Тези мерки бяха предприети в следствие на редица изказвания на работодателски асоциации и призиви за протести поради повишената цена на електроенергията в края на 2017 г. Точно една година по-късно, равносметката показва, че върху цените на свободен пазар отново влияят множество непазарни фактори и на практика подобрение в конкуренцията не се наблюдава, заявяват от АСЕП.

От асоциацията обясняват, че през последните месеци цените на сегмент „Ден напред“ на БНЕБ ЕАД отчитат огромни флуктоации с постоянна тенденция за необосновано висок ръст, като за настоящата седмица дори надминаха 207 лв. за Мвтч базова енергия.

Това принуди редица големи индустриални потребители да предприемат крайни мерки по ограничаване на производствени мощности и освобождаване на работници. Подкрепяме напълно позицията и притесненията на крайните клиенти, изразени в официалните писма на Асоциация на индустриалния капитал и Холдинг Загора и заставаме зад исканията им. Още повече, заради липсата на каквато и да е предвидимост върху цените на БНЕБ ЕАД, търговците на електроенергия вече претърпяха огромни финансови загуби, оказаха се във фактическа невъзможност да изпълняват сключени договори и напуснаха пазара -доброволно или принудително отстранени, посочват търговците на ток.

Според тях реакцията на потребителите на свободен пазар е закъсняла, тъй като индикациите за изкривяване на пазара се наблюдават от началото на 2018 г. и са били заложени още с последните изменения на Закона за енергетика, Правила за търговия с електрическа енергия и Правилата за търговия на БНЕБ ЕАД.

АСЕП многократно алармира в официални писма институциите за допуснатите сериозни пропуски и негативните ефекти, които ще имат те за пазара, но не бяха предприети никакви насрещни действия. Така например, § 67 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за енергетика само допълнително увеличи пазарната мощ и концентрация на Национална електрическа компания ЕАД, респективно БЕХ ЕАД, които осигуряват основните количества енергия на БНЕБ ЕАД. При неконкурентен пазар от страна на предлагането, какъвто наблюдаваме в България, продаването на енергията от ВЕИ на борсов пазар от НЕК ЕАД предостави допълнителен инструментариум за влияние върху постигнатите цени на БНЕБ ЕАД чрез контролирано производство на централи и оферирани цени за продажба, заявяват от организацията.

Според търговците пределената от КЕВР Прогнозна пазарна цена (ППЦ) в размер на 70 лв. за МВтч базов товар и липсата на навременна актуализация позволи НЕК ЕАД да реализира извънредни приходи за всяко отклонение между ППЦ и реалната борсова цена, което дава допълнителен стимул за непазарно поведение с цел завишаване на постигнатите цени на БНЕБ ЕАД.

В допълнение към изложеното – следва да бъде потърсен отговор на въпроса: разполагат ли всички търговски участници с равнопоставен достъп до информация относно продуктите, които предстои да бъдат предлагани, питат от АСЕП.

Според търговците подобни нетърговски практики и вътрешнохолдингови договорки прозират и в поведението на ТЕЦ Марица Изток 2, който непрекъснато ограничава производствени мощности с неясния аргумент „Търговски график-резерв“.

Освен че намаленото предлагане е сред основните причини за драстичния ръст на цената на БНЕБ ЕАД, ограничаването на централата допринася за допълнително утежняване на финансовото ѝ състояние, въпреки заявката за спешни мерки за стабилизация. При цена на въглеродни емисии от 25 евро/тон, според нашите изчисления предлагане на пикова енергия би гарантирало едни добри приходи на централата, посочват от организацията.

АСЕП призовава за предприемането на реални мерки, но за разлика от предишните изменения в нормативната база, настояваме този път да бъдат добре премислени, анализирани, с дългосрочен ефект и предварително обсъдени с всички заинтересовани страни.

Според търговците най-съществените проблеми, които трябва да се решат на българския електроенергиен пазар, които водят до несправедливи цени на едро са:

Докато предлагането на енергия на БНЕБ ЕАД е концентрирано в три търговски дружества (НЕК ЕАД, АЕЦ Козлодуй ЕАД и ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД), част от една и съща холдингова структура, е невъзможно постигането на реална конкурентна среда и борсова цена, определена единствено от пазарни принципи. Подобна концентрация в рамките на вертикално интегрирано предприятие позволява нерегламентиран обмен на търговска информация и синхронизация на действия между производителите и контролиране на предлагани количества и цени;

Моделът с определяне на Прогнозни пазарни цени от Регулатора е неприложим и несправедлив. Устойчиво решение е моделът договори за разлика, който се базира на реално постигнати цени, а не на мъгляви прогнози;

Липсата на какъвто и да е регулаторен контрол върху Правилата и решенията на БНЕБ ЕАД, едновременно с липса на външен клиъринг по сетълмент цени. Показателно е ситуацията от 10 октомври, когато поради грешка беше обявена цена от близо 5000 лв/Мвтч в определени часове от деня. Неспазване на разписаната процедура в Правилата от самия борсов оператор причини големи финансови щети на множество търговци на електроенергия;

Към момента липсва каквато и да е информация относно предприетите от Комисията за енергийно и водно регулиране действия по прилагане на Регламент 1227/2011 (REMIT);

Намалено търгуване на дългосрочни продукти за 2019 г, чийто обем е крайно недостатъчен за осигуряване на базовото потребление и да дадат относителна стабилност на пазарните участници в лицето на търговци на електроенергия и индустриални потребители;

Липса на маркет-мейкър на БНЕБ ЕАД – регистриран търговски участник, чиято функция е поддържане на определено ниво на цена купува/продава, както и съответните количества, т.е. купува/продава от началото до края на борсовия ден. Цените, които маркет-мейкърът ще определя, трябва да са максимално близки до пазарната реалност. Предвид факта, че ТЕЦ Марица Изток 2 има около 50 МВт базов товар продаден за календарната 2019г., считаме, че за добро решение именно тази централа да поеме позиция на маркет-мейкър на БНЕБ ЕАД

Търговците са категорични, че липсата на разнообразни възможности за хеджиране и покупка на електроенергия за свободния пазар ще продължи и в първите месеци на 2019 г.

Според очакванията ни, за да могат търговците да изпълняват договорите си за доставка към клиенти и да се снабдят с необходимата енергия при това ограничено ниво на предлагане, ще има презастраховка от тяхна страна, която ще се изрази в по-високи максимални цени при подаване на оферти към БНЕБ ЕАД. Това допълнително ще води до изкривяване на кривата на търсене и предлагане и ще рефлектира в още по-голямо увеличение на клиринговата цена на „Ден-напред“, посочват от организацията.