Право на отговор: С промените в наредбата повече производители доставят мляко в училище, намаля броят на търговците

Владислав Михайлов Последна промяна на 28 януари 2019 в 12:03 2753 1

Уважаема редакция,

В публикацията на OFFNews от 22 януари 2019 г. „Осми ремонт на наредбата за мляко и плод за училищата я връща в първоначалния вариант“ има неверни данни. Възползвам се от правото си на отговор с цел те да бъдат корегирани.

1. Към октомври 2016 година, г-жа Д. Танева е действащ Министър на земеделието и храните, а не е председател на земеделската комисия в парламента, както е написано, тя председателства комисията по земеделие към настоящият момент, а не през 2016 година. 

2. Твърди се, че на практика, при сега действащите условия по схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ има обратен ефект от въведения приоритет на производителя, заложен в Наредбата с цел стимулиране на родното производство. Това твърдението е НЕВЯРНО и не е подкрепено с никакви данни, цифри и доказателства. Относно това твърдение, моля да имате предвид следните ЦИФРИ И ДОКАЗАТЕЛСТВА:

a. По данни на ДФЗ към м. октомври, през настоящата учебна година при плодовете имаме одобрени 13 производителя и 150 търговци, а при млечните продукти има одобрени 15 млекопреработвателя и 98 търговци. Докато за миналата учебна година почти всички одобрени заявители са търговци /97% и от двете схеми бяха само търговски фирми, а одобрените производители са единици/. Или тук е ясно определена и доказана тенденцията земеделските производители/млекопреработватели да намерят своето справедливо и полагащо им се място и в двете схеми. Нещо, което през предходните години не беше така.

b. Има увеличение при плодовете и зеленчуците доставяни по схема "Плод" директно от земеделски производители, което води до увеличаване на плодовете и зеленчуците произведени в България.

c. Има голямо увеличение и на млечните продукти от собствено производство - одобрените млекопреработватели са ДЛЪЖНИ да доставят само собствено производство. Така се избягва ЛОШАТА практика от страна на търговците няколко пъти за един срок да сменят ПРОИЗХОДА на млечните продукти, които те доставят. При тези смени се увеличава риска от доставка на недостатъчно качествени продукти, тъй като търговецът се води само от един мотив – по-ниска покупна цена на млечните продукти, които той има правото да закупува от когото сметне за добре. Той не носи никаква отговорност за качеството и БДС стандарта и поради това за него няма значение чие производство е съответният млечен продукт, стига той да има на етикета си знака за БДС.

Мотивацията, съобразно която приоритетът на производителите беше заложен в Наредбата, е напълно основателна и в резултат на него през тази учебна година е налице ЗНАЧИТЕЛНО увеличаване на доставените плодове, зеленчуци и млечни продукти СОБСТВЕНО производство, което директно рефлектира ПОЗИТИВНО върху бизнеса на тези производители, т.е. налице е подпомагане на производителите, така както беше предвидено.

3. По-надолу в статията се твърди, че с въвеждането на служебен избор от страна на ДФЗ (цитирам) „фактически директорът беше лишен от право на глас кой да снабдява учебното му заведение с млечни продукти или плодове“.

Това е АБСОЛЮТНО невярно твърдение, защото:

a. Съгласно процедурата ИМЕННО директорите, с комисии назначени от тях, провеждат процедурата по избор на заявител – това е валидно и сега, не е отменено;

b. ДФЗ се намесва и упражнява служебен избор само и ЕДИНСТВЕНО в случай, че при провеждането на процедурата по избор от директорите направеният избор НЕ Е осъществен съгласно разписаните в Наредбата условия и критерии. Това е арбитраж от страна на ДФЗ с цел избягване на неправомерен избор и ограничаване на корупционните практики при директорите.

c. В случай, че процедурата по избор, проведена от училищата, е съгласно условията и критериите в Наредбата, ДФЗ НЯМА правото да се намесва и не осъществява служебен избор. За доказателство – много над половината от одобрените заявители по схемата са одобрени в резултат на процедури в самите училища без намеса на ДФЗ. ДФЗ е приложило служебен избор на заявители в малка част от учебните заведения. Не само, че директорите имат право на глас, но именно тяхно е правото на първо място да осъществят ОБЕКТИВЕН избор съгласно условията и критериите в Наредбата. И ако техният избор е направен по правилата – тогава ДФЗ няма право да прилага служебен избор.

4. Твърди се, че печалбите на големите млекопреработвателни предприятия са нараснали главоломно за сметка на средните и дребните търговци и малки производители. Как е определено и доказано това твърдение, има ли точни данни за това, и какви?  Тук отново имаме само твърдение без никакви факти и доказателства. Да наистина има едно СПРАВЕДЛИВО увеличаване на ефективността за млекопреработвателите, но:

a. Не само за млекопреработвателите, а и за земеделските производители, за ВСИЧКИ производители ЗАСЛУЖЕНО според отговорността, която носим по двете схеми, се наблюдава увеличаване на резултата. В никакъв случай не може да се твърди, че увеличението е „ГЛАВОЛОМНО“, а е съответно на отговорността, която носим като производители и заявители по схемите.

b. Относно групата средни търговци, които предишната учебна година контролираха и двете схеми на над 97% /деветдесет и седем процента/.

i. На първо място те все още работят по схемите, не са изключени от тях. Доказателство е това, че фирмата на Милена Рашева „Ню проджект“ е одобрена за над 800 учебни заведения в схема "Плод". Как така тези търговци са останали безработни и са фалирали? Това е невярно твърдение.

ii. На второ място печалбите на търговци и столовите фирми по учебните заведения се нормализираха, тези фирми останаха да работят в МНОГО от учебните заведения, като неразделна част от схемите /и двете/, те продължават да работят като доставчици и раздават хранителните продукти. Намаляването на печалбите им обаче ИЗОБЩО не е голямо, като се има предвид, че през предходната годите те получаваха над 90% /деветдесет процента/ от печалбата по двете схеми, а за производителите оставаха едва 10%. През настоящата година разпределението е почти 50% на 50% - равнопоставено и справедливо разпределяне на рентабилност по линията на доставки – един МНОГО важен и справедлив резултат.

iii. Изобщо не е вярно твърдението, че търговците и столовите фирми са изключени от схемите или работят без или с минимална печалба. Както написах в предходната точка, разпределянето на резултата сега е близо 50% на 50%, а не както беше миналата година 90% за търговеца и само 10% за производителя.

5. Относно цитираните проценти за трите предприятия:

a. Защо не цитирате данни за другите заявители в схема мляко – Домлян, Милки Груп и други – има общо 15 млекопреработвателни предприятия, които са одобрени по схемата. Ето някои цифри по данни, публикувани в сайта на ДФЗ – Домлян 311 учебни заведения или 31 110% спрямо миналата година /бяха 0-нула УЗ/, Милки Груп 182 УЗ или 18 200% спрямо миналата година /нула УЗ/, Братя Иванови 73 или УЗ 730% /миналата година 0 УЗ/и т.н. 

b. Ето и някои данни за търговци одобрени в схема МЛЯКО – Дейзи Стил 200 УЗ, БР Агро Плодова Компания 114 УЗ, Фууд Деливъри 88 УЗ и т.н.

c. Разпределянето в схема мляко между търговци и производители изглежда така :

i. Млекопроизводители – общо 2216 УЗ – около 64% от всички 3453 УЗ;

ii. Търговци – общо 1872 УЗ – около 54 % от всички 3453 УЗ

iii. Сборът е над 100% тъй като им 658 УЗ в които едновременно са одобрени двама заявителя – един производител и един търговец;

d. Относно схема ПЛОД – Ню Проджект 802 УЗ, Фууд Деливъри 228 УЗ, БГ Агро Плодова Компания 214 УЗ и т.н.

e. Разпределянето в схема ПЛОД между търговци и производители изглежда така:

i. Търговци – общо 2316 УЗ – около 68% от всички 3433 УЗ

ii. Земеделски производители – общо 1887 УЗ – около 55% от всички 3433 УЗ;

iii. Сборът е над 100% тъй като има 828 УЗ, в които едновременно са одобрени двама заявителя – един производител и един търговец;

ИЗВОД – и в двете схеми се наблюдава почти равно разпределяне на УЗ спрямо двете основни групи /търговци и производители/, като в схема плод има превес на търговците, докато в схема мляко има превес на производителите.

Обобщено за двете схеми резултатът е близо 50% на 50% - поравно. Не се наблюдава монополизиране на нито една от двете схеми – няма нито един заявител, който да има над 30% от учебните заведения по някоя от двете схеми. Този критерии /над 30%/ е заложен в Закона за защита на конкуренцията и спрямо него се тълкува термина монополизиране на пазарен дял и или контрол върху пазарен дял. Твърдението, че едно или няколко предприятия са монополизирали схемите плод и мляко са необосновани и противоречат на заложените текстове в Закона за защита на конкуренцията.

6. Относно твърдението „Всичко това понижи ефективността на схемите "Училищно мляко" и "Училищен плод" - то е невярно и не е подкрепено с никакви факти, доказателства и цифри. По данни на ДФЗ тази година ще е не по-малко успешна от предходната. Т.е. по официални данни /брой УЗ, бюджет, брой заявители, БРОЙ ДЕЦА и др./ настоящата учебна година ще е по-скоро същата или даже по-успешна от миналата, но в никакъв случай НЯМА да е с понижена ефективност спрямо предходните учебни години.

7. Относно твърдението – цитат "Млечни продукти Тракия", е доставила мухлясал, преетикиран кашкавал на децата от 10 учебни заведения в Ямбол и Сливен. Същата извърши доставка и на вкиснато прясно мляко, произведено в Полша, на основно училище в Перущица“:

a. в Ямбол и Сливен – след МАСИРАНИ проверки по случая от страна на БАБХ и ДФЗ в резултат е установено, че само в едно училище в Сливен, на 26 октомври– т.е. 5 /пет/ дни след доставката на 22 октомври, са представени от директора при проверка от БАБХ само 12-13 бройки кашкавал с мухъл, без обяснение къде и как са съхранявани тези бройки през тези 5 дни между доставката на 22 октомври и сигнала до БАБХ Сливен, направен на 26 октомври. В други учебни заведения няма установени количества с отклонения от качеството.

b. Относно – „Същата извърши доставка и на вкиснато прясно мляко, произведено в Полша, на основно училище в Перущица“ – моля за точност във вашите публикации, вашето твърдение е абсолютно невярно, няма доставка на такова прясно мляко от заявителя по схемата „Млечни продукти Тракия“, а от друго юридически лице.

Владислав Михайлов, представляващ "БМК Холдинг" АД.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

2000

1

НИКО

07.02 2019 в 16:46

Позволявам си да дам следните няколко съвета към редакцията:
1.Би било интересно да се провери какъв е процента на разпределение между отделните участници не на база УЗ/учебни заведения/,а на база РАЗДАДЕНИ ПОРЦИИ. И за двете схеми.
2.За схема "Училищен плод": За удобно регистрираните в последния момент "ПРОИЗВОДИТЕЛИ" на плодове и зеленчуци, какъв процент от направените доставки са собствено производство и колко са закупени и представени като собствено производство. Как точно с регистрирани 200-300 КВАДРАТНИ МЕТРА домати, краставици, ябълки, круши/има такава фирма/ се осигурява разнообразие от собствено произведени плодове на 700-800 Учебни заведения?!?!?