Нова обществена поръчка за строителството на "Южен поток"

Ива Оприкова 10 март 2015 в 17:22 8257 7

Министерството на регионалното развитие и благоустройство обяви нова обществена поръчка за строеж на българския участък от "Морски газопровод Южен поток". Това става ясно от регистъра за обществени поръчки, публикуван на сайта на министерството. 

Победителят в търга ще трябва да изготви методика за определяне размера на обезщетението за учредяване на сервитут върху плажа "Паша дере" край Варна и да направи оценка на правото на строеж върху морското дъно. Стойността на поръчката е близо 66 хил. лв, а краен срок за подаване на оферти е 9 април.

На 1 декември 2014 година руският президент Владимир Путин заяви при посещението си в Турция, че Русия няма да участва в изграждането на "Южен поток".

Преди месец външният министър Даниел Митов обяви, че официално проекта "Южен поток" не е спрян. 

За българската част от морския газопровод "Южен поток" има влязъл в сила Подробен устройствен план, одобрен със заповеди на министъра на регионалното развитие. С негова заповед от лятото на м.г. е одобрен подробен устройствен план за инфраструктурата на газопровода, която преминава по крайбрежната плажна ивица, както и за трасето на газопровода в териториалните води на Република България до границата с Изключителната икономическа зона на страната в Черно море.

Морският газопровод "Южен поток" се състои от четири успоредни тръбопровода, транспортиращи природен газ от Анапа в Русия до Варна през Черно море. Четирите тръбопровода минават през териториалното море на Република България, излизат на сушата чрез микротунел под плаж "Паша дере 1" и достигат до наземните съоръжения на морския газопровод близо до компресорната станция на "Южен Поток България АД". "Ако за много от европейските държави "Южен поток" е абстрактен проект или проблем, за България далеч не е е такъв, каза тогава Дончев. България е в процедура, понякога в буквалния смисъл на думата".

От Министерството на регионалното развитие в прессъобщение до OFFNews.bg уточниха, че към днешна дата Република България не е официално уведомена за прекратяването на проекта газопровод „Южен поток” и в този смисъл държавата, в частност ведомството е длъжно да изпълнява своите задължения, съгласно българското законодателство.

На министъра на регионалното развитие и благоустройството са законово вменени редица задължения – да разглежда и одобрява ПУП-ве, инвестиционни проекти, да издава разрешения за строеж и да възлага оценка на правото на строеж върху морското дъно и под морския плаж.

Неспазването на всяко едно от тези задължения би могло да се счита за неизпълнение, което от своя страна да доведе до евентуални съдебни процедури и финансови санкции за Република България.

По силата на действащата нормативна уредба министърът на регионалното развитие и благоустройството е задължен да възложи изготвянето на оценка за правото на строеж. Затова и вчера беше обявена обществена поръчка с предмет: „Изработване на методика за оценяване на размера на обезщетението за учредяване на сервитут върху поземлен имот, представляващ морски плаж, част от крайбрежната плажна ивица и оценка на правото на строеж върху морското дъно, необходими за реализацията на обект „Морски газопровод Южен поток – Български сектор“.

Следващите стъпки в изпълнение на задълженията на Република България ще са избор на лицензиран оценител, определяне размера на обезщетенията и учредяване на вещните права с решение на Министерски съвет.

Газоповодът „Южен поток” е инфраструктурен обект, който е включен както в Програмната декларация с ключови приоритети за формиране на стабилно парламентарно мнозинство в 43-то Народно събрание и съставяне на проевропейско реформаторско правителство за стабилно развитие на България, така и в приетата с Решение № 42 от 26.01.2015 г. на Министерския съвет „Програма на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014-2018 г.”, сектор „Енергетика” - „Приоритет 11.14. Продължаване строителството на проекта „Южен поток“.

Със Заповед № РД-02-15-98/01.07.2014 г. на министъра на регионалното развитие от предходния редовен кабинет е одобрен Подробен устройствен план - парцеларен план за обект „Морски газопровод „Южен поток - Български сектор“ за част от общата дължина на линейната инфраструктура на сушата, попадаща в поземлен имот № 10135.5103.22, представляващ морски плаж „Паша дере 1“, част от крайбрежната плажна ивица и за морската част на линейната инфраструктура, включваща трасето на газопровода в териториалните води на Република България до границата с Изключителната икономическа зона в Черно море. Заповедта е влязла в сила през месец октомври 2014 г.

От страна на проектната компания, отговорна за реализация на обекта, в МРРБ са депозирани заявления за предприемане на действия по продължаване на работата, а именно – предприемане на действия за уреждане на вещно-правните отношения върху засегнатите морско дъно и морски плаж. Към настоящия момент заявленията на проектната компания не са оттеглени и МРРБ няма правни основания да не предприема съответните действия.

Предвид това, както и в съответствие със законовите изисквания – Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Закона за държавната собственост и Закона за енергетиката, административната работа по започналите процедури не е прекратена.

За уреждане на вещноправните отношения между държавата и възложителя на обекта, по отношение на трасето, което засяга българското териториално море и вътрешните морски води, е необходимо да бъде учредено право на строеж върху морското дъно по реда на ЗМПВВППРБ.

Съгласно текста на чл. 52а, ал. 1 от ЗМПВВППРБ по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на съответния ресорен министър, въз основа на одобрен подробен устройствен план, с решение на Министерския съвет върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море може да се учреди право на строеж за изграждане или разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура.

Съгласно ал. 3 на цитираната разпоредба, правото на строеж за изграждане на други подводни линейни обекти на техническата инфраструктура, се учредява възмездно в полза на инвеститор, като министърът на регионалното развитие и благоустройството възлага на независим оценител изготвянето на оценка на правото на строеж.

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Русия търси разкол в българската църква, за да бъде избран проруски патриарх