Ексклузивно От четвъртък навсякъде на закрито само със зелен сертификат

Искате работа за много пари? Сега е времето - РВД търси авиодиспечери

OFFNews Последна промяна на 16 февруари 2018 в 16:29 17289 0

BULATSA стартира пролетната сесия за набиране на кандидати за Ръководители на полети с „Дни на отворени врати“ на 28 февруари и 7 март. Желаещите да участват в инициативата и да се запознаят отблизо с професията трябва да се регистрират на сайта на компанията www.bulatsa.com.

Записванията започнаха от днес.

Посетителите ще присъстват на презентация от експерти на компанията и ще могат да видят в реално време работата на Районния център за обслужване на въздушното движение  и тренажорите за обучение на ръководителите на полети.

Сградата на BULATSA е със специален режим на достъп и всеки записал се за участие е необходимо да носи документ за самоличност.

И тази година сесиите за набиране на кандидати за Ръководител на полети са две – пролетна и есенна. Документи може да се подават целогодишно, но допускането до изпитите зависи от това, кога са постъпили в електронната система на BULATSA.

Пролетната кампания приключва в 24 часа на 30 март. 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

За да придобиете правото да упражнявате професията „Ръководител на полети“ (РП), е необходимо да отговаряте на определени изисквания, да преминете отделните етапи на подбора и да завършите успешно професионалното обучение за длъжността. В случай че нямате някои от необходимите сертификати за владеене на английски език, ДП РВД ще Ви осигури безплатно провеждане на входящ тест по английски език за определяне на ниво на владеене на езика, съгласно общата европейска езикова рамка, както и безплатно провеждане на тест FEAST 1 и 2. След като преминете успешно етапите на подбора, с Вас ще бъде сключен договор за повишаване на професионалната квалификация. Обучението през целия срок на договора за Вас ще бъде безплатно, като с цел пълната Ви ангажираност с професията РП, Вие ще получавате и стипендия.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ДОПУСКАНЕ ДО ПОДБОР НА РП

Да са граждани на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и да не са лишени по съответния ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.

Да сa завършили висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър” по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за висшето образование.

Да владеят английски език на ниво, като притежават един от следните сертификати, издадени максимум 5 години преди датата на кандидатстване:

за IELTS - 5.5, или по високо;

за TOEFL - 87, или по високо;

за Cambridge ESOL Exams-First Certificate in English (FCE) - grade B, или по-високо;

Кандидатите, които не притежават сертификат, съответстващ на посочените изисквания следва да преминат тест за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно общата европейска езикова рамка (CEFR), организиран от ДП РВД, и да покажат резултат, съответстващ на ниво B2 или по-високо.

Да владеят български език на ниво С2 съгласно общата европейска езикова рамка (CEFR), ако не са български граждани.

Да не са навършили 30 години към датата на кандидатстване.

Да не са отпадали на етап: „Тест FEAST“ през последните 24 месеца от последното им явяване на теста към датата на кандидатстване.

Да не са отпадали на етап: „Практически упражнения на симулатор” през последните 24 месеца от последното им участие в подбор на кандидати за обучение за ръководители на полети за органите за ОВД в РЦ/ЛЦ за ОВД на ДП РВД.

Да не са отпадали на етап „Интервю“ на предишни подбори.

Да не се отпадали от обучение за придобиване на свидетелство за правоспособност на ученик-РП (SATCL) или свидетелство за РП (ATCL).

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Автобиография - европейски формат Europass.

Един брой актуална цветна портретна снимка.

Копие на диплома или уверение за завършено висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за висшето образование. В случай, че дипломата е придобита в учебно заведение в чужбина - кандидатите, завършили висше учебно заведение в чужбина да предоставят диплома за завършено висше образование и удостоверение за признаване на образователно-квалификационна степен на висшето си образование съгласно чл. 14 от Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. Удостоверението за признаване на образователно-квалификационна степен на висшето образование, съгласно чл. 14 от Наредба за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, следва да се представи в срок до приключване на процедурата на подбор.

Копие на сертификат, удостоверяващ съответствието с изискванията по т. 4 (от изискванията към кандидатите), издаден от IELTS, TOEFL или Cambridge ESOL Exams или заявление по образец за явяване на тест за определяне на нивото на владеене на английски език съгласно общата европейска езикова рамка (CEFR), организиран от ДП РВД. Провеждането на теста да се организира в зали, осигурени от ДП РВД в гр. София, гр. Варна и гр. Бургас, съгласно заявеното предпочитание от кандидатите.

Копие на сертификат, удостоверяващ съответствието с изискването по т. 5 (от изискванията към кандидатите), ако не са български граждани.

Копия на дипломи и сертификати за придобита допълнителна квалификация, при наличието на такива.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови