ГИТ издава удостоверенията по Закона за обществените поръчки срещу електронен подпис

OFFNews 01 юни 2018 в 12:43 4725 0

Снимка Pixabay

От 1 юни физическите и юридическите лица ще могат сами и по всяко време да заявяват и генерират по електронен път удостоверенията от инспекцията по труда, изисквани за участие в обществени поръчки, само с електронен подпис.

Става въпрос за удостоверения за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 на Закона за обществените поръчки и по други нормативни актове, които са свързани с влезли в сила наказателни постановления, издавани от Инспекцията по труда за конкретни нарушения на трудовото законодателство.

За целта ИА ГИТ разработи система за „Електронни удостоверения“, съобщават от ведомството. 

Чрез софтуера могат да се заявяват и генерират онлайн удостоверения за наличие или липса на установени с влезли в сила наказателни постановления или съдебни решения нарушения на трудовото законодателство във връзка с изисквания към изпълнители по обществени поръчки, по договори с бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове или кандидати/ползватели на безвъзмездна финансова помощ.

За да се възползват от електронната услуга, е необходимо физическите и юридическите лица, на името на които се издава удостоверението, да имат валиден електронен подпис.

Възможността за електронно предоставяне на удостоверенията налага и промени в начините и каналите за заявяването, издаването и получаването им. От 01.06.2018 г. заявленията за издаване на удостоверения, подадени по електронна поща, няма да се приемат и обработват. Заявления ще могат да се подават на място във всяка дирекция „Инспекция по труда“ в страната или на адреса по седалище на Агенцията (гр. София, бул. Княз Александър Дондуков“ №3) в рамките на работното време – от 9:00 ч. до 17:30 ч. Могат да бъдат изпратени и по пощата или с куриер, като в заявлението трябва да се отбележи начинът на получаване на удостоверението. Контакти на дирекциите „Инспекция по труда“ са публикувани на официалния сайт на ИА ГИТ в рубриката „Контакти“ - http://www.gli.government.bg/page.php?c=2.

Към момента ИА ГИТ издава удостоверения за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 на ЗОП на физически и юридически лица във връзка с участие в процедура по възлагане на обществена поръчка по Закона за обществените поръчки; за сключване на договор с бенефициент на безвъзмездна финансова помощ от европейските структурни и инвестиционни фондове; за ползвателите на безвъзмездна финансова помощ по Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.; инициативни групи, кандидатстващи за безвъзмездно финансиране по Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

Повече подробности относно системата „Електронни удостоверения“, както и ръководство за потребители ще бъдат публикувани от 01.06.2018 г. в официалната страница на ИА ГИТ, в рубриката „Административно обслужване“.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови