ЕК започва 4 процедури срещу България заради законодателно нехайство

OFFNews Последна промяна на 13 юли 2017 в 23:46 8582 2

Европейската комисия започва четири процедури срещу България, защото страната ни не е изпълнила свои задължения, произтичащи от правото на ЕС.

ЕК предприема правни действия срещу България заради пропуски в прилагането на: 1) изискванията на директивата за пречистване на градските отпадъчни води; 2) директивата за морското пространствено планиране; 3) новите правила за прозрачност за обмена на данъчни становища; 4) директивата относно исковете за обезщетение за нарушения на разпоредбите на антитръстовото законодателство.

Европейската комисия изпрати до България и Кипър официално предупредително писмо за започване на наказателна процедура и за констатирани пропуски в прилагането на изискванията на директива 91/271 за пречистване на градските отпадъчни води.

Според ЕК страната ни не е осигурила необходимото качество на пречистване в 96 градски агломерации. Констатациите се базират на данни към 2014 г.

Над 2,3 млрд лв. от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 са насочени към изграждане на ВиК инфраструктура в агломерации с над 10 хил. жители, за които се отнася писмото, обявиха днес от Министерството на околната среда и водите.

Европейската комисия поиска от България, Кипър, Чешката република, Гърция, Латвия, Малта и Португалия да транспонират изцяло директивата относно исковете за обезщетение за нарушения на разпоредбите на антитръстовото законодателство в националното право.

С тази директива се помага на гражданите и предприятията да искат обезщетение за вреди, когато са жертва на нарушения на антитръстовите правила на ЕС, като например картели или злоупотреби с господстващо положение на пазара. С нея се дава на пострадалите по-лесен достъп до доказателствата, от които се нуждаят, за да докажат понесена щета, и повече време, за да представят своите искания.

В срок от два месеца България трябва да уведоми ЕК за мерките, предприети с цел транспониране на Директивата. При липса на задоволителен отговор Комисията може да реши да предяви иск пред Съда на ЕС.

Днес ЕК реши да изпрати мотивирани становища до България, Хърватия, Кипър, Финландия и Гърция за неуведомяване за пълно транспониране в националното им законодателство на правилата на ЕС за установяване на рамка за морско пространствено планиране.

Държавите членки трябваше да транспонират директивата в националното си законодателство и да информират Комисията за тези мерки до 18 септември 2016 г. Конкуренцията за морското пространство — за съоръжения за възобновяема енергия, рибарство и аквакултури, туризъм, добив на суровини, морски транспортни маршрути и други употреби — подчерта необходимостта от управление на водите в Европа по по-съгласуван начин.

Общо за всички държави и сектори, МПП цели да гарантира, че човешките дейности в морето се осъществяват по ефикасен, безопасен и устойчив начин, както и да отговори на екологичните, икономическите и социалните цели.

В срок от два месеца засегнатите държави членки трябва да изпълнят своите задължения, след който срок Комисията може да реши да предяви срещу тях иск пред Съда на ЕС.

Комисията реши да изпрати мотивирани становища на България, Кипър и Португалия, тъй като тези държави членки не са съобщили за транспонирането на новите мерки по отношение на автоматичния обмен на данъчни становища между данъчните администрации в ЕС. 

Новите правила са замислени така, че да спомогнат за ограничаване на трансграничното избягване на данъчно облагане, на агресивното данъчно планиране и на вредната данъчна конкуренция, а първият обмен на информация между всички данъчни администрации в ЕС следва да се проведе през септември тази година.

Комисията е определила за тези 3 страни срок от два месеца за отговор. При липса на задоволителен отговор Комисията може да реши да предяви иск срещу тях пред Съда на ЕС.