Заявления за помощни средства и медицински изделия ще могат да се подават по електронен път

Проект на МЗ предвижда нов ред за отпускане на помощни средства за хората с увреждания

OFFNews 05 май 2022 в 11:24 1463 0

Помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия на хора с увреждания ще се предоставят по нов, оптимизиран ред, с подаване на заявление по електронен път.

Това предвижда проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от НЗОК на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели, публикуван от МЗ за обществено обсъждане.

Финансирането ще се осъществява от НЗОК, а средствата ще се предоставят от държавния бюджет с трансфер чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.

Според вносителите с проекта се осигурява ясен и ефективен процес на предоставяне и финансиране на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания от НЗОК, считано от 1 юли 2022 г.

Регламентират се условията и редът за заплащане от НЗОК на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия за хората с увреждания, както и за сключване на индивидуални договори с лицата, осъществяващи дейности по предоставянето и ремонта им.

От тези лица хората с увреждания получават изписаните им помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия понастоящем, както досега, с изискването лицето да има сключен индивидуален договор с НЗОК.

Въведени са условия, на които лицата следва да отговарят, за да бъде сключен индивидуален договор. В проекта на наредбата е разписано и съдържанието на сключваните договори (права и задължения на страните, документация и отчетност, условия и ред за контрол и санкции при неизпълнение), чийто образец е утвърден от управителя на НЗОК.

Въвежда се възможността лицата с индивидуален договор да осъществяват връзка чрез КЕП със специализиран софтуер на НЗОК, създаден за дейностите по предоставяне, отчитане, контрол и заплащане на помощните средства, приспособленията, съоръженията и медицинските изделия, предназначени за хората с увреждания, и техните ремонтни дейности.

По електронен път лицата с индивидуални договори ще получават месечна справка за предоставените от тях помощни средства/ремонтни дейности, като по този начин ще бъде осъществяван контрол върху извършените продажби. На основата на месечните си известия, те ще издават електронни отчети, на базата на които ще получават парите си от РЗОК.

Проектът цели осигуряване на яснота и прецизност на разпоредбите, които регулират заплащането от НЗОК на лекарствените продукти за домашно лечение, както и на лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ извън стойността на оказваните медицински услуги, в т.ч. и при разширяване на терапевтичните им показания или заболявания (МКБ-кодове).

С проекта се регламентира как ще бъдат изготвяни справките, как ще може да бъдат подавани възражения срещу тях, как ще бъдат извършвани плащанията на отстъпките към НЗОК.

Дванадесетмесечният период, за който НЗОК анализира и обобщава лекарствени продукти с нови международни непатентни наименования (INN), както и тези с INN, вече включени в ПЛС (Позитивния лекарствен списък), се заменя с календарна година. 

При лекарствените продукти с нови непатентни наименования се прецизира срокът, до който трябва да бъдат подадени заявление в НЗОК за заплащането им. Той се удължава до 30-ти декември на текущата година (а не както до сега до 24-ти декември). Според МЗ това се налага заради обстоятелството, че Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (НСЦРЛП) на практика провежда заседания до 30-ти декември, на които приема решения за включване в ПЛС на такива продукти.

При лекарствата за онкологични заболявания, при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, се предлага отделна уредба за две хипотези.

- когато е налице разширяване на терапевтични показания или заболявания, но за тези показания или заболявания НЗОК не заплаща други лекарствени продукти със същото непатентно наименование и лекарствена форма. В тези случаи за новите терапевтични показания или заболявания НЗОК заплаща лекарствените продукти от началото на следващата календарна година.

- когато е налице разширяване на терапевтични показания или заболявания, но за тях НЗОК вече заплаща други лекарствени продукти със същото непатентно наименование и лекарствена форма. В тези случаи за новите терапевтични показания или заболявания НЗОК започва да заплаща лекарствените продукти веднага.

Пълния текст на проекта може да видите тук.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови