Нови правила за цените на лекарствата

Катя Димитрова 14 юни 2016 в 13:51 3750 0

Снимка Архив

Проект за изменение на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти е внесъл в Министерски съвет министърът на здравеопазването д-р Петър Москов.

Документът е качен за обществено обсъждане на сайта на ресорното ведомство.

С него се цели въвеждане на ясни правила за участниците на фармацевтичния пазар и на добри европейски практики при ценообразуването на лекарствените продукти.

Въвежда се възможността за проверка на заявените цени, както и при служебната проверка на цените да се използват публикуваните от държавите-членки цени и методиките за изчисляване, така и базата с данни за стойността в референтните държави „EURIPID“. При констатирано несъответствие между двата източника ще се взема предвид по-благоприятната за заявителя цена.

Базата с данни „EURIPID“ е създадена по проект на Европейската комисия, който стартира през 2010 г. с цел широко европейско сътрудничество между националните компетентни органи по ценообразуване и реимбурсиране за осигуряване на достъпност и актуалност на информацията за цените на лекарствените продукти, заплащани с обществени средства, чрез онлайн поддържана база данни.

Резултатът от проекта на ЕК е функционираща и към настоящия момент база с данни „EURIPID“, която обединява официалните регистри за цените на лекарствените продукти на членуващите държави в единна информационна система. Нейната роля е да улесни дейността по ценообразуване за компетентните органи в съответните държави. Тя не съставлява отделен, самостоятелен регистър, а инструмент за по-оперативна и точна работа с официалните регистри на членуващите държави.

Целта на предложената промяна е да се създадат гаранции за осигуряването на лекарствени продукти, които се заплащат от бюджета на Министерството на здравеопазването, на цени в рамките на предвиден в дългосрочен план финансов ресурс. Мярката е насочена към устойчивост при доставките на важни за населението лекарствени продукти (ваксини, лекарства за СПИН, туберкулоза).

Необходимо е изискването международното непатентно наименование, към което принадлежи лекарственият продукт да се заплаща от обществен здравноосигурителен фонд при същите заболявания или индикации поне в пет от седемнадесет държави да се замени с изискването международното непатентно наименование, към което принадлежи медикаментът, да е включен във фармако-терапевтичното ръководство и медицинския консенсус за лечение на съответното заболяване в процедурата по поддържане на реимбурсния статус.

По този начин се уеднаквява режимът при включване на лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък и при поддържане на реимбурсния статус.

Предложената разпоредба гарантира, че при поддържане на реимбурсния статус на лекарствените продукти в ПЛС ще се заплащат с публични средства само такива продукти, които имат утвърдено място в терапевтичните алгоритми и не са загубили терапевтична стойност.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови