Какво трябва да съдържа здравното ни е-досие и кой ще има достъп до него

Янка Петкова 15 април 2022 в 06:30 4269 0

Как ще се създава и поддържа е-досието ни, кой ще въвежда информация в него и как ще се осъществява достъпът до здравните ни данни регламентира проект на Наредба за функциониране на Националната здравноинформационна система (НЗИС). 

Как се създава и попълва електронното досие

Е-досието се създава автоматично, с генерирането на първия електронен здравен запис. То обединява здравните записи за всяка от медицинска дейност, независимо от здравния ни статус. Към този запис се прилагат резултати от образни изследвания, които се съхраняват отделно и достъпът до тях е с предварителна заявка. Всеки от записите има уникален Национален референтен номер (НРН).

Всеки преглед на пациента задължително да се удостоверява от него с е-подпис, генериран от НЗИС код или ръчен подпис върху хартиен документ.

Едновременно с образуването на електронно здравно досие системата генерира и уникален личен идентификационен код (ЛИК) на лицето във формат, който не допуска извличането на лични данни от него. Личният идентификационен код се съобщава незабавно с есемес или по имейл.

Какво съдържа е-досието

- идентификационни данни;
- информация за новороденото (ако се генерира при раждане);
- медицински прегледи;
- направления;
- резултати от медико-диагностични дейности;
- хоспитализации;
- имунизации;
- рецепти (електронни предписания);
- медицинска експертиза.

При спешен случай

При спешен случай системата осигурява достъп до информация за кръвната група, съществуващи алергии, направени имунизации, прекарани инфекциозни заболявания, хронични болести, провеждащо се лечение, вложени медицински изделия и данни за контакт с близи.

Кой ще може да въвежда данни в е-досието ни

Такава възможност ще имат само оторизирани лица от лечебни и здравни заведения. Корекции ще могат да се правят от администратора на системата, след искане от съответното здравно заведение, извършило записа. Допуска се анулиране и повторно въвеждане на данните при сгрешен запис, но това ще става със заповед на здравния министър. 

Електронното здравно досие ще се съхранява за срок петдесет години след смъртта на лицето. Данните могат да се ползват анонимно, за статистически и научни цели.

Условия и ред за предоставяне на достъп до информацията от е-досието

Освен пациента, достъп до е-досието ще имат лечебните и здравни заведения, застрахователните дружества и държавни органи. Той ще се осъществява през защитена връзка.

Личен достъп 

Той се осъществява с личен идентификационен код (ЛИК) или е-подпис. Достъпът през мобилен телефон става с приложение "Мобилно здравно досие". 

Родители, попечители и настойници имат право на достъп до електронното здравно досие на техните непълнолетни низходящи от първа степен, съответно подопечни лица. При навършване на 18 години от детето/подопечното лице, достъпът на родителите, попечителите и настойниците се прекратява автоматично, освен при наличието на документ за попечителство или настойничество.

Непълнолетните лица имат право на самостоятелен достъп до електронното си здравно досие, паралелно с този на техен родител или попечител.

Достъп до е-досието на починал потребител имат неговите наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително. Той може да бъде получен след подадено заявление до администратора на НЗИС. Към заявлението се прилага сканирано удостоверение за наследници. Администраторът генерира парола за достъп и я изпраща на посочения от наследника електронен адрес.

Достъп за служебни цели

Достъпът за служебни цели ще се осигурява след съгласие от физическото лице или неговия родител, настойник или попечител. Как ще става това:

- със заявление за съгласие, подадено онлайн с е-подпис в системата www.his.bg. като съгласието се вписва като здравен запис;

- със заявление за съгласие, подадено онлайн, подписано с КЕП, генериран от информационната система на лечебното или здравното заведение, което извършва дейност. Електронният документ се изпраща до системата като електронен здравен запис.

- със заявление за съгласие, подписано с техническо средство за полагане на електронен подпис (електронна писалка, таблет, който пренася подписа в цифров вид върху електронен документ и подписът може да се приравни на саморъчно положен такъв, и др.). В тези случаи е необходимо да се подпише съгласие за ползването на този електронен подпис в отношенията между страните и за равностойността му на саморъчния подпис.

- със заявление за съгласие, подписано с генериран от НЗИС и изпратен на посочен от лицето телефонен номер еднократен код, който се посочва от лечебното или здравното заведение в съгласието, създадено като електронен документ и има силата на положен електронен подпис от лицето. В тези случаи е необходимо пациентът да подпише в лечебното или здравното заведение изричното си съгласие за ползването на този електронен подпис в отношенията между страните и за равностойността му на саморъчния подпис.

- със заявление, подписано на хартиен носител пред медицински или немедицински специалист, от лечебно или здравно заведение. При техническа възможност подписаното съгласие се сканира и се изпраща до системата като електронен здравен запис, а в останалите случаи наличието му в лечебното или здравното заведение и съдържанието му се отбелязват в здравното досие на лицето.

При създаването на електронното здравно досие задължително посочваме телефон за връзка, на който да получаваме съобщения от НЗИС при въвеждането на данни, като можем да изразим изричния си отказ от получаване на съобщенията.

Ако не желаем да предоставим достъп до досието си, можем да оттеглим съгласието си. Желанието ни се регистрира в системата и субектите, които са имали право на достъп, автоматично го губят. Ако те са направили копия на данните, са длъжни незабавно да ги изтрият. 

При спешен случай медицинските специалисти могат да получат достъп до е-досието и без съгласието ни, когато е невъзможно да бъде получено.

За какъв срок ще е достъпът до данните ни

Неограничен достъп до всички здравни записи в досието има медицинските специалисти от извънболничната помощ, ако фигурираме в техния регистър.

Специалистите от здравните заведения имат пълен достъп до електронното ни досие за не повече от тридесет календарни дни, след първия преглед.

Медицинските специалисти от болничната медицинска помощ имат право на достъп до е-досието ни за срок, не по-дълъг от тридесет календарни дни от изписването.

Медицинските специалисти от здравните заведения имат право на достъп само до здравните записи, които се отнасят до изпълнението на конкретна дейност. 

Застрахователните дружества имат право на достъп до здравните записи на пациента, при настъпило конкретно застрахователно събитие за лицето по негово доброволно здравно осигуряване въз основа на договор за медицинска застраховка. 

Държавните органи имат право на достъп до необходимата им информация от съответните регистри с национално значение, посочени в закона.

Органите на досъдебното производство, съда и определените от тях вещи лица имат право на достъп до е-досието ни при досъдебни или съдебни производства чрез съответното лечебно заведение, извършило записите, въз основа на определение на съда или постановление на наблюдаващия прокурор.

Във всички тези случаи на достъп НЗИС осигурява проследимост (одит) на действията на всеки потребител. През НЗИС интеграция и обмен на данни може да се осъществява с регистрите на Българския лекарски съюз, Регистъра на населението, НАП, МВР, НОИ.

Всички лични данни, както и всички други защитени от закона данни, се поддържат, обменят и съхраняват криптирани.

С пълния текст на наредбата можете да се запознаете тук. Крайният срок за обществено обсъждане е 5 май.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови