КС отмени разпоредби в два закона, ограничаващи правото на собственост

Атакуваните от омбудсмана Диана Ковачева тестове са в Наказателния кодекс и Закона за движение по пътищата

OFFNews 30 септември 2021 в 15:02 2070 0

Конституционният съд единодушно отмени четири разпоредби в Наказателния кодекс и една в Закона за движение по пътищата (ЗДвП), свързани с частната собственост, които бяха атакувани от омбудсмана Диана Ковачева.

Става дума за чл. 234г, ал. 3 от НК, която гласи: „В случаите по ал. 1 и 2 моторното превозно средство, послужило за извършване на деянието, се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е, а когато липсва или е отчуждено, се присъжда неговата равностойност“.

Другата е чл. 242, ал. 8 от НК, която гласи: „Превозното или преносното средство, послужило за превозването или пренасянето на стоките, предмет на контрабандата, се отнема в полза на държавата и когато не е собственост на дееца, освен ако стойността му явно не съответства на тежестта на престъплението.“

Третата отменена разпоредба е чл. 280, ал. 4 от НК: „В случаите на ал. 2, точка 4 превозното средство се отнема в полза на държавата, ако то е принадлежало на дееца или му е предоставено доброволно.“

Четвъртата е чл. 281, ал. 3 от НК, която предвижда: „В случаите по ал. 2, т. 1 превозното средство се отнема в полза на държавата, ако то е принадлежало на дееца или му е предоставено доброволно“.

"Общото между четирите частично атакувани разпоредби е, че всички те предвиждат принудително отнемане в полза на държавата на определени категории движими вещи, които са послужили за извършването на престъпление и чийто собственик е лице извън кръга на осъдените за съответното деяние. В нито една от разпоредбите не е предвидена възможност за преценка от страна на съда дали да постанови отнемането, като съобрази други обстоятелства, които биха били от значение за неотнемане на вещта", се казва в мотивите на КС.

Обръща се и внимание на факта, че собственикът не разполага с възможност да се противопостави на конфискацията.

"Обстоятелството, че собственикът на вещта доброволно е отстъпил нейното ползване на друго лице, не може да обоснове презумпцията, че той е знаел или е предполагал, че другото лице ще извърши престъпление по чл. 280 или чл. 281 от НК", допълват висшите магистрати. 

Според тях атакуваните пред КС разпоредби ограничават и възпрепятстват упражняването на определени видове търговски дейности - например отдаването на коли под наем, спедиторска дейност със собствени превозни средства, учредяване на право на ползване върху превозни средства и пр.

Освен това на собствениците на вещите им се прехвърля задължението на държавата да се бори с престъпността, като от тях се изисква да упражняват контрол върху "държателите или ползвателите на вещите и да изпълняват характерни за държавата чрез специализираните ѝ органи превантивни действия за ограничаването на отделни видове престъпни посегателства".

Конституционалистите видяха противоречия с основния закон и в ЗДвП при забраната граждани да притежават определени видове превозни средства, освен ако не са регистрирани като ЕТ или земеделски стопани.

Става въпрос за чл. 143, ал. 1, изр. 2 от ЗДвП, която предвижда "МПС от категория М2, М3 и N3, както и превозни средства със специално предназначение с изключение на къмпинг-автомобили, къмпинг-ремаркета, бронирани автомобили и превозни средства, достъпни за инвалидни колички, да се регистрират само от юридическо лице, едноличен търговец или от физическо лице, регистрирано като земеделски стопанин по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители".

"Гарантирането и защитата на частната собственост от държавата наистина не е тъждествено на задължение да се осигури максимално печелившото за всеки конкретен собственик ползване на тази собственост. Конституционно недопустимо е обаче държавата да не защити обичайно очакваното от гражданите в ежедневния живот – да бъдат извлечени присъщите полезни свойства от притежаваната вещ. При приемането на оспорените разпоредби законодателят очевидно възприема като изходна позиция презумпцията, че всяко физическо лице, на името на което е регистрирано МПС от категория M2, М3 и N3, както и превозни средства със специално предназначение, използва посочената собственост за реализиране на търговска дейност, извършвана нерегламентирано", се казва в мотивите на КС

    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    X

    Войната във въздуха на фронта в Украйна