В писмо до ЕК Ченалова обяснява как е планиран фалитът на КТБ

Николаос Цитиридис 22 февруари 2016 в 18:08 22341 11

Писмо, изпратено до Европейската комисия от Румяна Ченалова, обяснява за планирания в интерес на Делян Пеевски фалит на КТБ.

Писмото бе публикувано в сайта frognews.bg, пратено им от човек на име Георги Иванов.

Пред OFFNews Ченалова потвърди истинността на сигнала.

Бившата съдийка добави, че има забележки по превода, но писмото е нейно и е пратено до ЕК преди повече от година.

Това не е и единственото писмо, което Ченалова е пратила до различни европейски институции, коментира пред OFFNews тя.

Публикуваме нов превод на писмото, като по-долу може да видите и варианта на английски:

С настоящето изложение целта ми е да посоча определени факти и събития за съществуващите проблеми в социалния живот на Република България и най-вече в съдебната система.

Наясно съм с рисковете, които поемам с това мое становище, но също така съм наясно, че истината трябва да се каже своевременно. Всичко останало е лицемерие и страх.

Научих лично от бившия председател на Софийски градски съд, че членове на ВСС се одобряват предварително от министри.

Решенията на ВСС са изключително повлияни от позициите на Главния прокурор и на председателя на Върховния административен съд Георги Колев.

Нещо повече, част от заседанията на ВСС показват тенденция да се запази формалност при вземането на решения, което сериозно засяга права на конкретни магистрати и на магистратската общност като цяло.

Гласуването във ВСС е предопределено от съществуването на две основни групи в съвета: тази на Съюза на съдиите и тази около главния прокурор.

Различен бе подходът на ВСС относно предложението на главния прокурор за отстраняването от длъжност на председателя на Софийски градски съд. На първо място главният прокурор е информирал съдия Янева за предстоящите действия на ВСС.

Още повече, че предложението е базирано по повод даден вече ход на наказателно производство, което третира действия по разследването, които действия не могат да бъдат предприети от служители в съдебната система.

Всички действия, предприети от ВСС, са предварително уговорени между Янева, Георги Колев и главния прокурор.

С отстраняването на председателя на СГС се създава впечатление, че ВСС действа безкомпромисно и еднакво за всички. Истинската цел тук обаче е Янева да не е обвиняема по делото „Червей“, прието с напрежение в обществото.

Посочената по-горе информация е само миниатюрен фрагмент от многобройните примери за безпринципните позиции на ВСС при вземането на решения, което е показател за крайно избирателните позиции по принципни въпроси по отношение на различни проблеми, казуси и частни лица.

Основната причина за това се корени в очевидната зависимост на ВСС от политическата конюнктура и поведение, което се определя от главния прокурор и председателя на Върховния административен съд. Техните интереси не са лични по своя характер, но са в съответствие с интересите на икономическата олигархия или техни представители.

Във връзка с това, ще се позова на думи, казани ми от председателя на СГС - за системни срещи между главния прокурор, председателя на Върховния административен съд и депутата Делян Пеевски. Тези срещи са свързани с определени назначения и вземане на решения относно конкретни случаи. Такива са случаите с КТБ, ТВ7,  TCM и други. Използвана е зависимостта на съдиите, на които са разпределени тези случаи.

В случая, известен като КТБ, очевидно е имало предварителна подготовка, относно започването на процедурата по несъстоятелност, както и датата на подаване на това искане.

Научих от Янева и от неин сътрудник, че всичко това е направено в интерес на Пеевски - да закупи активите на банката чрез по-нататъшното изпълнение на процедурата по несъстоятелност върху банката. А започването на наказателното производство е издействано под егидата на главния прокурор, с цел реализация плана на Пеевски.

От практическа гледна точка, целта му е била да придобие пълен контрол - чрез посредничеството на председателя на СГС - върху разпределението на съдебните дела, в съответствие с искането на Пеевски и с цел финансово облагодетелстване.

Eдна от основните цели е да има контрол върху фирмите, близки до Цветан Василев и тези фирми да бъдат съсипани.

Срастването на съдебната с политическата власт е очевидно, както и различните методи за контрол и репресии срещу потенциални източници на информация, насочени към дискредитирането им.

Днес, за съжаление, чрез съдебни постановления се определят новите собственици на големите търговски предприятия и техните активи.

Това е страшно, тъй като се случва чрез приятелски отношения с главния прокурор и с подкрепата на главния прокурор.

Всички посочени дотук действия не изчерпват други събития, на които съм била свидетел.

Целта ми беше да отбележа съществуващите корелации в рамките на съдебната система, целите, начините на действие, както и предстоящите резултати.

Не знам какво ще последва през следващите месеци или какво ще се случи с мен, но знам, че това, което се случва сега, определя бъдещето на децата ни и че ние сме длъжни да платим цената и да поемем отговорност, ако разполагаме със съвест и сърца.

----------------------------------------------------------------------------------

It is my goal to hereby illustrate, through certain facts, the events and codependences, the existing perversities of values in the social life, and particularly the judicial system of Republic of Bulgaria.

I am aware of the risks involved, but am also aware that the truth should be told in due time. Everything else is mere hypocrisy and fear.

I have learnt personally from the former President of the Court of the City of Sofia that members of the High Judicial Council were determined in advance and approved by members of the Government.

The decisions of the High Judicial Council are basically influenced from the positions of the Attorney General and president of the Supreme Administrative Court-GeorgiKolev.

Moreover, minutes from the sessions clearly show a tendency to maintain formality in decision-making, which seriously affects the rights of particular magistrates and the magistrate community.

The voting is predestined by the existence of two groups within the High Judicial Council-the one of the Association of Judges and the other surrounding the Attorney General.

The position of the High Judicial Council was completely different in the case of a proposal filed by the Attorney General for removal from duty of the president of the Court of the City of Sofia.First of all, the Attorney General has himself informed judge Janeva on his forthcoming actions, and that shall be summoned by the High Judicial Council for examination on the day of review of the proposal.Moreover, that proposal was based upon the underlying launching of a criminal proceeding, which treats explanations-or examinations-as a procedural and investigative action that may not be undertaken by an employee of judiciary.

All actions undertaken by the High Judicial Council were pre-agreed between Janeva, GeorgiKolev and Attorney General.

Removal of the President of the Court of the City of Sofia has made an impression that the High Judicial Council acts without any compromises and equally towards everyone. The real goal was to prevent Janeva from becoming the accused in the “Chervei” case, which was surrounded by tension created in the public.

The abovementioned circumstances are only a minuscule fragment of numerous examples of unprincipled standpoints assumed by the High Judicial Council in decision-making, which is an ultimate indicator of selective positions on the matters of principle in terms of different issues, cases and individuals.

The underlying reason for that is rooted in the obvious dependence of the High Judicial Council upon the political conjuncture of the state and the guidelines of behavior set by persons being the major official duty incumbents- the Attorney General and the President of the Supreme Administrative Court.Their interests are not personal in nature, but are in line with the interests of the economic oligarchy or the representative thereof.

In relation thereto, I shall invoke that I have realized myself during the discussions with the Presidentof the Court of the City of Sofia on the systematically organized meetings with the member of the Parliament, DelyanPeevski, Attorney General and President of the Supreme Administrative Court. Such meetings are related to assignments and decision-making in particular cases. In that sense, in cases known as KTB, TV7, TCM and others. Here they using thereby the dependence of judges to whom those cases were distributed.

In the case known as KTB there was a previous preparation made with respect to the motion for launching of the bankruptcy procedure and the date of filing thereof.

I have learnt myself from Janeva and her intermediary that it was the interest of Peevski to purchase for peanuts the assets of KTB through the furtherance of the bankruptcy proceeding over the bank, and that the launching of the criminal proceeding was made under the auspices of the Attorney General with the aim of realizations of the Peevski`s plan.

In practical terms, his goal was to acquire, with intermediation and realizations made by the President of the Court of the City of Sofia, the total control over the distribution of court files in line with Peevski`s request and financial favoring.

One of his primary goals was to assume control over the firms close to Tzvetan Vassilev and to ruin them.

The coalescence of the judicial with political authorities is obvious, so as is the employment of various methods of control and repression against a potential sounce of information, aimed at itsdiscrediting.

Today, unfortunately, the court enactments determine new owners of some of the must prominent commercial enterprises and their assets.

It is gruesome that this happensin the circumstance of friendly relations and support of the Attorney General.

All the aforesaid do not exhaust all the events I have been a reluctant or a deliberate witness of, nor has it been an intention of mine.

My goal was to mark the existing correlations within the judicial system, as well as their goals, courses of action and the imminent results.

I do not know what is to follow in the forthcoming months, or what is going to happen with me, but I do know that is happening now is to determinate the future of our children, and that we are obliged to pay the price and assume responsibility if we have our conscience and hert.

  Най-важното
  Всички новини
  Най-четени Най-нови
  За писането на коментар е необходима регистрация.
  Моля, регистрирайте се от TУК!
  Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

   
  X

  Най-влиятелните хора в Европа се събират в София