Приликите и разликите в Изборния кодекс на ДБ и Има такъв народ

Александра Маркарян Последна промяна на 16 април 2021 в 16:06 8262 0

Снимка БТА

"Демократична България" и "Има такъв народ" внесоха два различни законопроекта за изменения в Изборния кодекс в първия ден от работата на новото 45-о Народно събрание.

Някои от предложенията се припокриват, но има и известни разлики. Най-голямата е, че в проекта на ДБ силно е залегнало гласуването по пощата, докато в проекта на "Има такъв народ" до е споменато бегло, само за чужбина и ако има възможност.

От друга страна "Има такъв народ" настоява за почти изцяло машинно гласуване, докато в проекта на ДБ то остава равнопоставено с гласуването с хартиени бюлетини.

Може би най-голямото разминаване е за състава на ЦИК. И двете партии искат нов ЦИК и намаляване на членовете му, но голямата разлика е как да бъде формиран съставът на Централната избирателна комисия. 

Ето какво предвиждат те:

Демократична България

1. Гласуване по пощата

То да се провежда в продължение на 14 до 25 дни, в зависимост от решение на ЦИК. Да приключва 5 дни преди изборния ден и да е равностойно на гласуване с хартиена бюлетина. Пощенско гласуване може да има на всички избори без местните. Допуска се и при референдуми. Според проекта то ще се извършва чрез пощенски оператор или куриер. Всеки ще има право да гласува по пощата. За целта трябва да подаде заявление по образец, утвърден от ЦИК в срок не по-рано от 2 дни след насрочването на съответните избори и не по-късно от 35 дни преди изборния ден. Заявлението ще се подава чрез: сайта на ЦИК, без да се изисква електронен подпис; писмо до ЦИК, изпратено чрез поща или куриер; чрез системата за електронно връчване. В заявленията ще се пишат ЕГН, трите имена, номерът и видът на вида документ за самоличност на избирателя, адреса, на който да се получи бюлетина.

Забранява се обявяването на междинни резултати от пощенското гласуване преди края на изборния ден. За нарушаване на забраната се предвижда имуществена санкция в размер на 15 хил. до 30 хил. лева. Ако някой гласува по пощата вместо друг човек, го грози глоба от 5000 до 20 000 лева. 

Избирателят ще може да гласува по пощата, докато не подаде заявление за прекратяване на пощенското гласуване или не изпрати попълнена бюлетина на два поредни избора.

ЦИК ще отказва регистрация, ако заявленията за гласуване на един и същи адрес "надвишава броя на лицата, които обичайно могат да обитават съответното жилище" по смисъла на Закона за гражданската регистрация.

Бюлетините за гласуване по пощата съдържат баркод с поредния номер в рамките на отрязъка. По номера избирателите ще могат да проверят дали гласът им е приет и преброен чрез сайта на ЦИК след края на изборния ден.

ДБ мотивира нуждата от гласуване по пощата с епидемията от КОВИД-19, улесняване на българите в чужбина, както и хората с увреждания да гласуват.

През юли 2018 г. Европейският парламент гласува нови правила за провеждане на избори за членове на Европейския парламент, като включи пощенското гласуване като възможност. 

Пощенското гласуване изисква значително по-малко техническа и организационна подготовка от дистанционното електронно гласуване, поради което е предвидено измененията да влязат в сила само два месеца след обнародване им.

Считаме, че пощенското гласуване е удобен инструмент за редица български избиратели, който ще повиши избирателната активност и ще улесни и утвърди демократичния процес, пише още в мотивите на Демократична България.

2. Изборен район за българите в чужбина и по-лесен достъп до урните.

Освен сегашните изборни райони на територията на България, за парламентарните, президентските, европейските и местните избори да бъде обособен изборен район извън страната, предвиждат от ДБ. Това да става с указ на президента по предложение на ЦИК.

За брой на населението в МИР в чужбина да се счита средното аритметично на броя гласове, подадени в рамките на последните два избора за народни представители за Народно събрание или Велико народно събрание за съответния МИР, умножен по частното на 100 и избирателната активност за страната за съответния избор.

Предлага се улесняване на възможностите сънародниците ни зад граница да гласуват, като: изборни секции се образуват в дипломатическо или консулско представителство при минимум 20 подали заявления избиратели. За сформиране на секции извън мисиите да са достатъчни 40 избиратели със заявление за гласуване; при избори за евродепутати това се отнася само за държавите от ЕС. Сега долният праг за секция извън дипломатическо представителство е 60 избиратели със заявления. Секции ще има и на места, където е имало поне една на предишни избори, проведени до 5 години преди изборния ден, и в която са гласували поне 100 души. На други места може да се отваря секция по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на броя подадени заявления или общия брой на гласувалите на предишни избори, вкл. когато заявленията за гласуване са под 40. За целта те ще изпращат предложения до ЦИК не по-късно от 22 дни преди изборния ден.

Отменя се текстът от сегашния Кодекс, според който в държава извън ЕС може да се откриват до 35 секции.

"Около 1,5 млн. българи живеят в чужбина. България е длъжна да вземе всички мерки за пълноценното им учстие в политическия живот - пише в мотивите към предложението. - За изборите за народни представители на 4 април 2021 г. българските граждани извън страната постигнаха безпрецедентна активност. Подадени са 87951 заявления за гласуване извън страната. Въпреки това много от тези хора не можаха да упражнят правото си на глас." 

3. Подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес

На територията на страната хората да могат да подават заявления за гласуване по настоящ адрес не само до общинския кмет, а и директно до Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД ГРАО) по интернет, чрез сайта й. В заявлението да се посочват трите имена, ЕГН, номера и вида на документа за самоличност, без да е необходимо полагането на подпис.

4. ЦИК

Централната избирателна комисия да се състои от 9 членове, а не 18, както е сега. Предлага се зам.-председателите да са двама и, както сега, да има председател и секретар.

Сега 18-те членове на ЦИК предлагаха парламентарните партии и коалиции. По един член предлагаха партиите и коалициите с евродепутат, ако не са представени в НС.

ДБ предлага целият състав на ЦИК да се избира от Народното събрание и да се отменят текстовете, според които при назначаването на членовете на ЦИК се запазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции. Отпада и текстът, според който представителите на една партия/коалиция не могат да имат мнозинство в комисията. За провеждането на заседания на ЦИК да се изисква по-голямо представителство - да присъстват не половината от членовете, а минимум 2/3 от тях.

Предлага се нова ЦИК да бъде избрана в едномесечен срок от влизането в сила на Кодекса.

5. Излъчване на живо на преброяването

Наблюдателите на изборите да имат право да излъчват на живо действията по преброяване на гласовете, съставяне и подписване на протокола, както и опаковането на изборните книжа - предвижда законопроектът, а също - те да могат да присъстват на място/местата, където се преброяват бюлетините от гласуването по пощата. Застъпниците да присъстват на мястото/местата, на които се извършва преброяване на бюлетините от пощенското гласуване и да имат право да излъчват на живо действията по преброяване на гласовете, съставяне и подписване на протокола, както и опаковането на изборните книжа. Представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети да имат право да излъчват на живо действията по преброяване на гласовете, съставяне и подписване на протокола, както и опаковането на изборните книжа, предвижда проектът.

Видеоизлъчването на преброяването на гласовете и съставянето на протоколите от секционните избирателни комисии да се осъществява чрез единна платформа, която осигурява проследяването му по избирателни секции. ЦИК осигурява платформата и техническата възможност на секционните избирателни комисии да предават на живо действията по преброяването на гласовете и съставянето на протоколите им.

6. Независим одит на системата за машинно гласуване

Електронната система да се одитира от заинтересовани страни (Министерски съвет, Народното събрание, партии, коалиции и инициативни комитети, регистрирани за участие в изборите; неправителствени организации, регистрирали повече от 50 наблюдатели; БАН), за 10 до 15 дни. При несъответствия ЦИК да провежда избори единствено с хартиени бюлетини и да възлага на доставчика на системата за машинно гласуване да отстрани несъответствията, искат от ДБ.

Броенето може да се извършва и чрез автоматизирано преброително устройство за оптично сканиране. 

От ДБ предлагат още да има възможност за електронно събиране на подписи за подкрепа на партии, коалиции и инициативни комитети с разяснение, че в контекста на пандемията и изискванията за социална дистанция присъственото събиране на подписи повишава риска от заразяване и демотивира подкрепящите. ДБ предлагат е-събирането да става с електронен подпис или с ПИК на НАП. ДБ предупреждава, че "съществува сериозен риск от изтичане на ПИК на НАП, тъй като, за разлика от квалифицираните електронни подписи, тайният компонент не е защитен от хардуерно устройство. Поради това предлага подписите с ПИК да се събират единствено на интернет страницата на Централната избирателна комисия. По този начин партиите и коалициите няма да имат достъп до ПИК, а фишинг атаки ще са по-малко вероятни и по-малко успешни".

Предлага се връщане на ясен времеви хоризонт за изграждане на система за дистанционно електронно гласуване и провеждане на експериментални гласувания.

"Премахването на срока с изменения от 2019 г. остави Централната избирателна комисия без никакъв стимул да положи усилия в посока реализиране на дистанционно електронно гласуване - пишат от ДБ. - Предложеният срок е необходим за пълно разработване, внедряване, тестване и оценка на системата в няколко пилотни (експериментални гласувания), както и за масово разпространение на средство за електронна идентификация, което към момента не е възможно поради огромното забавяне на проекта за изграждане на национална схема за електронна идентификация", се казва в мотивите.

Проектът на "Има такъв народ"

В проекта си партията на Слави Трифонов предлага да се премине почти изцяло към машинно гласуване, включително в чужбина. Изключения с хартиени бюлетини да се допускат в секции с под 300 избиратели или при изричното желание на гласоподавателя, който ще трябва и да се разпише, че не е гласувал и няма да гласува другаде.

"В теорията и в изборната практика присъства разбирането, че машинното гласуване в контролирана среда има добри страни - улеснява и ускорява броенето на гласовете, както и отчитането на крайния резултат, и не допуска явлението "недействителни бюлетини" - обясняват от "Има такъв народ". Те допълват аргументацията си с наличието на "голям брой недействителни бюлетини, което ерозира доверието в изборния процес". Напомнят, че от вота на 4 април 2021 г. са отчетени 86 527 недействителни бюлетини.

ИТН предлагат провеждането на експериментално дистанционно електронно гласуване на предстоящите президентски избори тази година.

"Независимо от участвалите в референдума на 25 октомври 2015 г. 2 709 210 гласоподаватели, от които 1 883 411 подкрепили дистанционното гласуване по електронен път, от приетото решение на Народното събрание от 21 януари 2016 г. за подкрепа на дистанционното гласуване и от последвалите законодателни промени, почти пет години не са предприети реални действия за осигуряване на практика на това гласуване в страната и извън нея, което е един от начините за повишаване на избирателната активност на гражданите и за преодоляване на проблемите, свързани с ръчното броене на бюлетините. (...) Дистанционното гласуване ще спести време при преброяването на гласовете, неудобствата от големите разстояния между избирателните секции в чужбина, натрупването на големи групи хора пред тях. Този начин на гласуване ще доведе до по-висока избирателна активност и повече хора ще се чувстват политически представени", посочват от "Има такъв народ".

Оттам напомнят, че "до края на 2020 г. Централната избирателна комисия не изпълнява възложените й задължения и провежда само предвидените в параграф 145, ал. 3 от Изборния кодекс три симулации на гласуването (...) През 2019 г. са премахнати и всички заложени в закона срокове за прилагане на дистанционното гласуване. 

Те също настояват за нова ЦИК, но предвиждат комисията да е 15-членна, защото сегашният брой бил "неоправдано висок и не оправдава своето съществуване" и отново съставът й да се предлага от парламентарните партии и коалиции, като съставът утвърждава президентът след консултации с парламентарните сили с указ в 14-дневен срок от обнародването на приетия законопроект. От ИТН предлагат и съкратени срокове за обжалване на решения на ЦИК, което обосновават с "бързината, необходима в изборния процес, и въвеждане на равнопоставеност при разглеждането на правните спорове".

ИТН също извеждат гласовете от чужбина в отделен избирателен район, където да може да се гласува преференциално за кандидати, по пощата, "ако е възможно", и по предложение на български организации в чужбина и под организацията на ЦИК и Министерството на външните работи. Те предлагат гласуващите извън ЕС да имат същите права като тези, които упражняват правото си на глас в рамките на Съюза, механизъм за разкриване на повече секции, електронно гласуване.

Проектът им също предвижда видеозаснемане на броенето на бюлетините у нас в реално време, като се уточнява, че трябва да са спазени изискванията на Закона за личните данни. От формацията допускат поставен под карантина, който не успее да подаде заявление за подвижна избирателна кутия в срок, все пак да може да гласува, включително чрез интернет.

Проектът премахва изискването броят на мандатите от един избирателен район да не може да е под 4 с мотива, че "това отстранява аномалията с определените 4 мандата спрямо населението в 5. МИР - Видински (2011 - 101 018)". Това положение е остро критикувано в окончателните доклади на ОССЕ/СДИЧП - допълват те.

Поставените под карантина да могат да подават заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия дори в деня на изборите - е заложено още в проекта с цел да няма лишени от право на глас избиратели.

Законопроектите може да видите ТУК.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови