Quantcast

Невъзстановеното ДДС достигнало най-ниски нива за последните 10 години

OFFNews Последна промяна на 11 февруари 2015 в 13:28 767 0

Невъзстановеното ДДС достигнало най-ниски нива за последните 10 години

В края на 2014 г. невъзстановеният ДДС е в размер на 105 млн. лв., което е най-ниското равнище на показателя за последните 10 години и е значително под отчетения в края на 2013 г. (240 млн. лв.).

Това става ясно от внесените от финансовия министър Владислав Горанов и одобрени от правителството данни за касовото изпълнение на държавния бюджет и на основните показатели на консолидираната фискална програма за 2014 г.

По данни от месечните отчети на първостепенните разпоредители с бюджет, салдото по консолидираната фискална програма (КФП) за 2014 г. е отрицателно в размер на 3 048,2 млн. лв. (3,7% от прогнозния БВП). Бюджетната позиция на страната към края на 2014 г. е в съответствие с поставените цели в актуализираната бюджетна програма за годината. Прогнозите и предварителните оценки за размера на дефицита на сектор „Държавно управление“ по методологията на Европейската система от национални сметки 2010 очертават той да отбележи подобрение спрямо заложената цел от 3,5% от прогнозния БВП, като на настоящия етап очакванията са той да бъде в размер на около 3,3% от прогнозния БВП. Това ограничава размера на еднократното отклонение от референтната стойност за дефицита по Пакта за стабилност и растеж, което е индикатор при анализа и окончателното вземане на решение за иницииране на процедура по наличието на прекомерен дефицит в България.

Постъпилите приходи и помощи по КФП за 2014 г. са в размер на 29 406,8 млн. лв., или 98,1% от разчетите по ЗИД на ЗДБРБ за 2014 година.

Общата сума на данъчните постъпления (вкл. приходите от осигурителни вноски) за 2014 г. възлиза на 23 028,2 млн. лв., което представлява 98,8% от планираните за годината приходи в актуализираните разчети. В структурно отношение приходите от социални и здравноосигурителни вноски надвишават разчета за годината и в голяма степен компенсират изоставането при постъпленията от ДДС, с което данъчните приходи по КФП са близки до планираните с актуализираните разчети за годината. Съпоставено с предходната година, данъчните постъпления нарастват номинално с 2,9% (657,9 млн. лв.).

Приходите в частта на преките данъци са 4 275,8 млн. лв., което е 99,9% от предвидените в ЗИД на ЗДБРБ за 2014 г. и нарастват спрямо предходната година с 374,3 млн. лв. (9,6%). Постъпленията от ДДФЛ бележат ръст от 10,6% (248,0 млн. лв.). Нарастване за 2014 г. се отчита и при приходите от корпоративни данъци – със 126,3 млн. лв., което е с 8,1% повече от 2013 г.

Приходите от косвени данъци са в размер на 11 480,8 млн. лв., което е 96,2% от актуализираната програма за годината. Постъпленията от ДДС са в размер на 7 264,4 млн. лв., или 94,4% от планираните за годината. Съпоставени с предходната година, приходите от ДДС са по-ниски със 102,1 млн. лв., основно поради по-високия размер на възстановения ДДС към фирмите. В края на 2014 г. невъзстановеният ДДС е в размер на 105 млн. лв., което е най-ниското равнище на показателя за последните 10 години и е значително под отчетения в края на 2013 г. (240 млн. лв.). Друг фактор, който трябва да се има предвид при съпоставката с предходната година, е базовият ефект от постъпили през месец февруари 2013 г. еднократни приходи от стари просрочени данъчни задължения в размер на 65 млн. лева. Приходите от акцизи са в размер на 4 038,7 млн. лв., или 99,5% от планираните за годината. Съпоставено с предходната година, постъпленията от акцизи са по-ниски номинално със 17,1 млн. лв. (0,4%). Постъпленията от мита са 153,1 млн. лв., или 102,5% спрямо разчета за годината. Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени данъци и др. данъци по ЗКПО) са в размер на 822,4 млн. лв., или 101,5% изпълнение на актуализираните годишни разчети. Приходите от социалноосигурителни и здравни вноски са 6 449,2 млн. лв., което представлява 102,7% спрямо разчетените за годината. Съпоставено с предходната година, приходите от осигурителни вноски нарастват номинално с 6,4% (389,0 млн. лева).

Неданъчните приходи са в размер на 3 457,0 млн. лв., което представлява 100,7% изпълнение на актуализираните годишни разчети. Това е с 493,5 млн. лв. по-малко от предходната година, което се дължи на базов ефект от постъпили еднократни приходи през 2013 г. от дивидент за държавата и от присъдена сума в полза на държавата по арбитражно дело.
Постъпленията от помощи от страната и чужбина (вкл. помощите от фондовете на ЕС) са в размер на 2 921,6 млн. лв., което представлява 90,3% от годишния разчет.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) за 2014 г. възлизат на 32 455,0 млн. лв., което е 98,4% от актуализираните годишни разчети. Спрямо 2013 г. общо разходите по КФП са нараснали с 2 037,1 млн. лв. (6,7%), което се дължи основно на ускореното усвояване на средствата по програмите и фондовете на ЕС и на ръст при социалните и здравноосигурителните плащания. Разходите по сметките за европейски средства (вкл. националното съфинансиране) нарастват с 23,6% (870,6 млн. лв.) спрямо 2013 г., а социалните и здравноосигурителните разходи - със 7,5% (942,8 млн. лв.) спрямо отчетените за 2013 г.

Нелихвените разходи са в размер на 30 920,4 млн. лв., което представлява 103,2% спрямо актуализираните годишни разчети. Текущите нелихвени разходи за 2014 г. са в размер на 26 025,0 млн. лв. (104,5% спрямо разчета за годината), капиталовите разходи (вкл. нетният прираст на държавния резерв) възлизат на 4 895,4 млн. лв. (96,5% от разчетите към ЗИД на ЗДБРБ за 2014 г.). Лихвените плащания са в размер на 579,8 млн. лв. (86,6% от планираните за 2014 г.).

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена към 31.12.2014 г. от централния бюджет, възлиза на 954,9 млн. лв., което е в съответствие с Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) 1150/2000.

Бюджетното салдо по КФП на касова основа за 2014 г. е отрицателно в размер на 3 048,2 млн. лв., което се формира от дефицит по националния бюджет в размер на 2 388,5 млн. лв. и дефицит по европейските средства в размер на 659,6 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв към 31.12.2014 г. е 9,2 млрд. лв., в т.ч. 8,1 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 1,1 млрд. лв. вземания от фондовете на ЕС за сертифицирани разходи, аванси и др. Ресурсът на разположение във фискалния резерв позволи през месец януари 2015 г. безпроблемно да бъдат извършени плащанията по обслужването на дълга, свързани основно с падежиращата емисия глобални облигации, деноминирани в щатски долари, от 2002 г.

За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

Няма коментари към тази новина !