Критично е състоянието на информационните ресурси в администрацията, констатира доклад

OFFNews 12 септември 2018 в 14:55 3582 0

Критично е състоянието на информационните ресурси в администрацията, констатира доклад

Сривът през август 2018 г. на системи и данни, поддържани от Агенция по вписванията към Министерството на правосъдието, е показателен за критичното състояние на информационните ресурси на централната администрация по отношение на непрекъсваемостта на работата на информационните системи.

Това се посочва в отчет за състоянието на информационните ресурси в администрацията, който е приет на заседанието на правителството в сряда. Отчетът е изготвен от Държавна агенция "Електронно управление" (ДАЕУ).

Към момента 111 администрации нямат план за възстановяване на данните, в съответствие с Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги. За всички регистри и системи с бази данни следва да бъдат разработени и прилагани планове за възстановяване и за архивиране на данните, е посочено в отчета.

В него се казва, че голяма част от критичната информация се поддържа на Еxcel или със средства, "които не попадат в обхвата на корпоративните решения, включително MySQL, Access, файлови структури и др". Системите за управление и за съхранение на данни следва да се окрупнят и версиите да се уеднаквят, като се прекрати ползването на версии, които вече не се поддържат от производителите, препоръчват от ДАЕУ.

В отчета се препоръчва създаването на нов модел на финансиране на електронното управление и на информационните и комуникационни технологии в централната администрация, като управлението на средствата следва да се централизира и те приоритетно се насочват към използване на споделени решения.

Препоръчва се също така заетите в сектора на електронното управление да бъдат стимулирани чрез "конкурентно възнаграждение". 

В отчета се посочва, че за близо година са положени сериозни усилия за повишаването на нивото на информационната сигурност в централната администрация, но остават проблеми, които системно се подценяват "от голяма част от административните органи":

При управлението на мрежовата и информационна сигурност в голяма част от централната администрация (близо 86%) не се прилага системен подход, а спорадично се прилагат механизми за защита според знанията и квалификацията на персонала и наличието на финансови средства. Към края на 2017 г. само 10 централни администрации имат изградени системи за управление сигурността на информацията, 7 от тях са сертифицирани по стандарт ISO/EC 27001 и 1 е в процес на сертификация.

Прави се препоръка всички административни органи да заложат в тригодишните си бюджетни прогнози за 2019 г., 2020 г. и 2021 г. разходи за осигуряване на резервни копия и архив на данните от всички регистри и информационни системи. Трябва да бъдат предвидени тригодишните разгоди и за интеграция на системите, изискващи идентификация на потребители при заявяване и предоставяне на ЕАУ с хоризонталната система за е-автентикация, за техническа поддръжка и осигуряване на резервни копия на използваните от тях документооборотни системи и архив на данните, съдържащи се в тези системи, както и за защита срещу нежелан софтуер.

Данните показват, че в държавната администрация на централно и на териториално ниво се поддържат общо 17 797 броя регистри. От тях 15 013 са свързани с предоставянето на административни услуги, а останалите 2 784 регистри – с други управленски дейности. Значителна част от електронните регистри, поддържани от първичните администратори на данни, са реализирани на MS Excel, се посочва в отчета. Състоянието на регистрите, като основен елемент от архитектурата на електронното управление, не кореспондира с тяхното съществено значение за предоставяне на електронни услуги и за въвеждане на комплексно административно обслужване, отчитат още от агенцията за електронно управление.

От там припомнят, че от ноември 2018 г. влиза в сила задължението за използване на изцяло електронен документооборот през създадената и развивана от ДАЕУ Система за електронен обмен на съобщения (СЕОС). Към август 2018 г. реални участници в електронния обмен на документи са 470 администрации. Общият брой на подадените и обработени заявления за вписване или промяна на обстоятелства в Регистъра на участниците в електронен обмен на документи е 678.

В Системата за сигурно електронно връчване - публична електронна административна услуга от ноември 2017 г. - към август 2018 г. са регистрирани близо 10 000 потребители, 420 фирми, 90 административни структури и 32 организации. Всички администрации ще бъдат задължени да създадат свои профили в системата за електронно връчване в срок до края на 2018 г., като по този начин значително ще се разширят възможностите за изцяло цифрово взаимодействие с администрациите.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови