Коалиционното споразумение, което подписаха ГЕРБ и РБ

OFFNews Последна промяна на 06 ноември 2014 в 15:56 16001 7

Публикуваме пълния текст на коалиционното споразумение, което подписаха ГЕРБ и Реформаторският блок. 

КОАЛИЦИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ

НИЕ,
ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ ГЕРБ
И
ПОЛИТИЧЕСКИ СЪЮЗ РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК И ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ ОТ КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК

ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА ГРАЖДАНИТЕ
ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ
СЪЮЗ НА ДЕМОКРАТИЧНИТЕ СИЛИ
НАРОДНА ПАРТИЯ СВОБОДА И ДОСТОЙНСТВО
БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ
БЪЛГАРСКА НОВА ДЕМОКРАЦИЯ

КАТО ВЗЕХМЕ ПРЕДВИД:
Трудната икономическа ситуация в страната, кризата в публичните финанси и банковия сектор, дефицитите в енергийния сектор;

Блокираното финансиране по ключови оперативни програми и забавеното начало на програмния период (2014-2020);
Тежките социални проблеми на голяма част от българските граждани;

Необходимостта от решителни реформи в редица сектори: образование, здравеопазване, правосъдие, публични администрации;

Накърненото доверие към държавата от страна на основните партньори в ЕС

ОСНОВАВАЙКИ СЕ НА:

Споделената визия за развитие на България като европейска държава, която спазва върховенството на закона, и има институции, които работят в интерес на гражданите, гарантират ефективност и прозрачност, създават условие за достоен живот и личностно развитие;

Вярата в евроатлантическите ценности и принадлежността на двете формации към Европейската народна партия;

Сходството в програмите, с които формациите участваха в парламентарните избори през 2014 г.

Проведените консултации и преговори, на които беше постигнато съгласие по приоритетите и намеренията, където бяха налице различия в програмите

ОТЧИТАМЕ С ОТГОВОРНОСТ:

Очакванията на българските граждани за стабилно и предвидимо управление, което да работи в техен интерес;

Необходимостта България да бъде стабилен партньор на европейските институции и да може адекватно да участва в процеса на вземане на решения на европейско ниво

СМЕ УВЕРЕНИ В:

Това, че една значителна част от българските граждани на парламентарните избори дадоха подкрепата си за проевропейско управление с мандат за извършване на реформи;

Възможността за формиране на дясно-центристко правителство с широка парламентарна подкрепа

СЕ АНГАЖИРАМЕ ДА СЛЕДВАМЕ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ:

Върховенство на закона;

Добро управление;

Демократичност;

Честност и отговорност към гражданите;

Гарантиране на правата, сигурността и благосъстоянието на гражданите;

Съхраняване и развитие на националната идентичност;

Споделена отговорност;

Прозрачност;

Толерантност, недопускане на дискриминация и дезинтеграция;

Противопоставяне на езика на омразата и национал-популизма.

ПРИЕХМЕ РЕШЕНИЕ ДА ОБЕДИНИМ СВОИТЕ УСИЛИЯ ЗА:

Да дадем сигурност за функционирането на държавата като стабилизираме институциите, предотвратим срастването на икономическа, политическа и съдебна власт против интереса на гражданите и следваме посоката на европейското ни развитие.

Да мобилизираме своите усилия и потенциала на публичния и частния сектор, на гражданската енергия, за определяне на верните решения за реформиране на държавата.

Да очертаем ясна перспектива на гражданите и бизнеса за развитието им в по-дълъг хоризонт до 2030 година.

Да направим България добро място за живеене и да я превърнем в стабилна и силна държава. Държавната и политическа системи да се реформират, за да преустановим опитите демокрацията да бъде подменяна.

Да модернизираме управлението и държавата, за да бъдат в крак с развитието на съвременните глобални процеси и технологии. През образованието на младите българи да формираме поколения, способни да модернизират държавата.

Да създадем условия за развитие на страната и да постигнем значим и бърз растеж. Да увеличаваме доходите на базата на напредък в икономиката. Всяко самоцелно решение извън обективните възможности на приходите в бюджета крие опасност от нестабилност и несигурност.

Да използваме средствата от европейската солидарност по най-ефективния начин като ги разпределяме честно и прозрачно. Да засилим ефекта от вложените европейски средства в проекти, които подобряват публичната, бизнес- и инвестиционната среда и съхраняват природата на България.

Да гарантираме национална и енергийната независимост на страната.

Да гарантираме социалните права на гражданите и достигнатите нива на социални плащания, като използваме всяка възможност за тяхното повишаване. Да провеждаме социална политика, която помага на уязвимите групи и безработните. Да им дава участие в пазара на труда, да се образоват и квалифицират постоянно, за да имат основа за добра реализация.

Да спазваме върховенството на закона като основа за възстановяването на справедливостта и като задължително условие за добрата бизнес- и публична среда.

***
II. ПП ГЕРБ и КП Реформаторски блок обединяват своите усилия за създаване на проевропейско реформаторско правителство за стабилно развитие на България и за осигуряване на парламентарно мнозинство, което да подкрепя политиките, провеждани от това правителство.

III. ПРОГРАМНА ДЕКЛАРАЦИЯ

Управленските приоритети на коалиционното правителство са отразени в Програмна декларация, приложена към настоящото споразумение.

На основата на Програмната декларация коалиционното правителство изготвя в едномесечен срок Програма за управление, която представя на Народното събрание.

Реализирането на Програмата за управление на проевропейското реформаторско правителство ще се основава и на обща законодателна програма за изпълнение на основните приоритети в нея.

Програмната декларация е основа на сключеното коалиционно споразумение. Тя е подкрепена и от други политически сили, формиращи парламентарно мнозинство, които удостоверяват едностранно своята подкрепа. Подкрепата за програмната декларация означава подкрепа за управленските и законодателни мерки, с които тя се реализира.

Програмната декларация може да бъде допълвана от политическите сили, които я подкрепят, при запазване на първоначалния текст.

Допълнения и промени в програмната декларация се правят с взаимното съгласие и след одобрение на двете политически сили, които са я съставили и приели – ПП ГЕРБ и КП Реформаторски блок.

IV. ФОРМУЛА НА УПРАВЛЕНИЕТО

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПП ГЕРБ посочва министър-председател и предлага правителство в съответствие с чл. 99 (1) от Конституцията на Република България;

Съставът на правителството се определя в режим на консултации между двете политически сили ПП ГЕРБ и КП Реформаторски блок;

Членове на правителството са предложените от всяка една от двете политически сили в съотношение пропорционално на тяхното парламентарно представителство;

Членове на правителството могат да бъдат и кандидати, които не принадлежат към някоя от двете политически сили, но предложени от тях, и при взаимното съгласие на партньорите;

Заместник-министри, членове на политически кабинети и други се определят от ресорните министри в процедура на съгласуване с министър-председателя;

Промените в състава на правителството се правят по реда, установен в Конституцията и Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при предварително съгласуване с коалиционния партньор;

Право на окончателно решение при персоналните назначения в правителството и органите на изпълнителната власт принадлежи на министър-председателя;

При оставка на някой заместник-министър председател или някой от министрите, посочилата го политическа сила излъчва нов кандидат за същата позиция. След одобрение от министър-председателя, същият се предлага за одобрение в Народното събрание;

Ако партньорът в коалицията не излъчи друг представител, той се посочва от министър-председателя;
Структура и състав на министерския съвет:

министър-председател;

заместник министър-председател по коалиционна и административна политика;

заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси;

заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика;

заместник министър-председател по демографската и социалната политика;

министър на финансите;

министър на вътрешните работи;

министър на регионалното развитие и благоустройството;

министър на труда и социалната политика;

министър на отбраната;

министър на външните работи;

министър на правосъдието;

министър на образованието, младежта и науката;

министър на здравеопазването;

министър на културата;

министър на околната среда и водите;

министър на земеделието и храните;

министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

министър на икономиката;

министър на енергетиката;

министър на туризма;

министър на физическото възпитание и спорта;

МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

2.1. Решенията между партньорите се взимат с консенсус. Този принцип важи за решенията на Правителството, както и за решенията в парламентарната дейност;

2.2. При взети решения партньорите се ангажират с безусловна подкрепа в рамките на коалицията;

2.3. Когато консенсусът по т.2.1 не е постигнат, се използват всички възможни парламентарни механизми за консултации, диалог, преговори между партньорите до намиране на общо решение;

2.4. След подкрепата си за общото решение и при съществуване на различни аргументи или съображения по взетото решение, те могат да бъдат разяснени като „особено мнение“;

2.5. Право да изразява позиция от името на двата политически партньора може да бъде делегирано на определено от тях лице.

ОРГАНИ НА КОАЛИЦИЯТА

Органите на коалицията имат само консултативен характер и не могат да предопределят решенията на институциите, определени с Конституцията и законите на страната.

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

Като консултативен орган за формиране на политически решения се използва Съвета за развитие (Създаден с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110 на МС от 3.06.2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет);

Съветът за Развитие към Министерски съвет се ръководи от министър-председателя. В него участват министрите от кабинета. С оглед по-добрата връзка между законодателна и изпълнителна власт, в заседанията на съвета за развитие могат да участват и представители на парламентарните групи на ПП ГЕРБ и КП РБ, както и политическите сили, формиращи парламентарното мнозинство;

В Съвета за развитие се обсъждат въпроси в правомощията на правителството: актуални въпроси, конкретни секторни политики, стратегически въпроси, както и провежданите реформи;

Решенията на Съвета за развитие се отнасят до дейността на изпълнителната власт и се изпълняват от нейните представители.

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Съвместните заседания на ръководствата на ПГ на ПП ГЕРБ и на КП Реформаторски блок, заедно с политическите сили, формиращи парламентарно мнозинство, се провеждат всяка седмица преди началото на пленарната сесия;

На съвместните заседания участват и лидерите на политическите сили;

На съвместните заседания се разглеждат общи политически въпроси, както и такива по законодателната дейност;

Решенията от съвместните заседания на парламентарните групи се вземат с консенсус и се изпълняват от парламентарните групи;

Режим на консултации относно законодателни инициативи на отделни или група народни представители от съответните парламентарни групи:

Съответната законодателна инициатива на народен представител или група народни представители се представя на вниманието на ръководствата на парламентарните групи, подкрепящи коалицията, като се търси принципна подкрепа;

Законодателната инициатива от съществено значение се представя на вниманието на съответния министър за съгласувателно становище, в което изрично се посочва дали инициативата отговаря на програмната декларация на МС и заложените конкретни мерки в програмата на министерството;

При наличие на принципна подкрепа от страна на ръководствата на парламентарните групи и съответния министър, конкретните предложения по одобрения на първо гласуване законопроект се съгласуват между ръководствата на парламентарните групи, народните представители от ПП ГЕРБ и КП РБ, участващи в ръководството на съответната постоянна парламентарна комисия и съответния заместник-министър, отговарящ за законодателната дейност, който е длъжен да информира министъра за постигнатия консенсус.

V. СРОК
Срок на настоящото коалиционно споразумение е срокът на мандата 2014-2018 г.

Подписали:

ЗА ПП ГЕРБ: ЗА КП РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК:

……………………… ПП „Движение България на гражданите“: ………………….
Бойко Борисов Меглена Кунева

ПП „Демократи за силна България“: ……………………..…
Радан Кънев

ПП „Съюз на демократичните сили“: …………………….…
Божидар Лукарски

ПП „Народна партия „Свобода и достойнство“: …………
Корман Исмаилов

ПП „Български земеделски народен съюз“: ………………
Николай Ненчев

ПП „Българска нова демокрация“: …………………………
Доц.д-р Борислав Великов


София, 6 ноември 2014 г.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови