Джамбазки видя нова опасност за Европа

OFFNews Последна промяна на 04 ноември 2018 в 18:19 3232 2

Според евродепутата и зам.-председател на ВМРО Ангел Джамбазки над Европа надвисва нова опасност - Глобалният пакт за миграция на ООН.

Това се казва в позиция на представителя в Европейския парламент Ангел Джамбазки в отговор на заявките, че България ще подкрепи документа в Мароко през декември тази година.

Глобалният пакт за миграцията предизвиква сериозни тревоги и основателни опасения. Под табелата "легална миграция" се отваря широко вратата на милиони ислямисти и икономически мигранти, които ще залеят Европа. Географското положение на България ни задължава да бъдем особено внимателни към подобни документи, се казва още в позицията на Джамбазки.

Според него приемането на Глобалния пакт би довел до катастрофални последици за българската държава.

"Той ще задължи България поради геополитическото ѝ положение да създаде пътища за редовна миграция. Нещо повече, предвид заложените изисквания всяка една страна ще трябва „задължително да приема, осигурява и гарантира всеки един бъдещ мигрант“ и съответно социалната ни система би рухнала. Средствата, които са събирани от всеки един български данъкоплатец, ще отиват за издръжка на един такъв несигурен поток от мигранти, като дори се предвижда тези от тях, които нямат лични документи, да получават такива от приемащата държава и автоматично да могат да се ползват с правата на всеки български гражданин", казва той.

Джамбазки е на мнение, че подобен документ, който облечен под формата на юридически необвързващ пакт, заплашва подмяната на етническия състав както на българската държава, така и на цяла Европа. "Държавите са заплашени от икономическа криза и колапс на социалните им системи. С безпроблемното предоставяне на нови лични документи за самоличност на мигрантите се застрашава международната сигурност и широко се отварят вратите за нова вълна от терористични атаки", мисли евродепутатът.

Според него позицията, която българската държава следва да заеме, е отново същата като на Унгария, която отказа да подпише подобен документ, имащ за цел да възпрепятства възстановяването на политиката на Съюза за европейска сигурност.

"Приложено излагам своите опасения от конкретните текстове в документа, който съм адресирал и до нашите коалиционни партньори от НФСБ и „Атака“. Мисля, че е редно да формираме единна позиция в ОП и да я поставим на обсъждане в българското правителство. Очаквам отговорите на колегите от ОП", пише той.

Ето какво пише в позицията на Джамбазки:

Уважаеми г-н Сидеров,
Уважаеми г-н Симеонов

Обръщам се към Вас във връзка с предстоящото подписване на окончателния текст на Глоблния пакт за миграция на ООН и позицията на България, която предвид интересите на българските граждани следва тя да заеме на предстоящата през декември конференция в Мароко.

На пръв поглед, документът не влече след себе си никаква юридическа обвързаност за страните, но при по-задълбочен прочит се вижда, че той съдържа императивни по своя характер формулировки, които следва да бъдат приети и изпълнени от държавите. Пактът дефинира миграцията като „положителен глобален феномен, който е източник на благоденствие и иновации“. Внушението, което иска да втълпи ООН на обществеността е в разрез с всички вековни традиционни разбирания на българското общество, което също усети негативните последици от мигрантската вълна последните години.
Моля, да обърнете внимание на следните пасажи от Пакта, които засягат теми относно Маршрутите на миграция, финансиране и грижата за мигрантите:

Маршрути:

Objective 3 c) да създаде отворени и достъпни информационни пунктове по съответните маршрути на миграция, които да насочват мигрантите към консултация съобразена за деца и хора от различни полове, да предлагат възможности за общуване с консулските представители на страната на произход и да предоставят съответната информация относно правата на човека и основните свободи, подходяща защита и помощ, възможности и пътища за нормална миграция и възможности за връщане на език, който съответното лице разбира;

Objective 8 a) а. Преглед на въздействието на свързаните с миграцията политики и закони, за да се гарантира, че те не създават или създават риск от изчезване на мигрантите, включително чрез идентифициране на опасни транзитни маршрути, използвани от мигранти, като работи с други държави, както и съответните заинтересовани страни и международни организации да се определят контекстните рискове и да се създадат механизми за предотвратяване и реагиране при такива ситуации, като се обръща специално внимание на децата мигранти, особено тези, които не са придружавани или са разделени;

Objective 8 b) Да се даде възможност на мигрантите да комуникират със семействата си, за да ги информират, че са живи, като улеснят достъпа до средства за комуникация по маршрути и на тяхното местоназначение, включително в местата за задържане, както и достъп до консулски мисии, организации, които могат да осигурят помощ за семейните контакти, особено в случаите на непридружени или разделени деца мигранти, както и на подрастващи;

Objective 9 c) б) да използват транснационални, регионални и двустранни механизми за обмен на информация и разузнавателни данни относно маршрутите на трафика на хора, контрабандата, начина на действие и финансовите транзакции на контрабандни мрежи, уязвимостта, пред която са изправени нелегалните имигранти и други данни за разкомплектоване на контрабандни мрежи и за засилване на съвместните отговори;

Objective 9 c) Разработване на протоколи за сътрудничество, които са съобразени за хора от различни полове и които са чувствителни към децата по маршрутите на миграция, които очертават стъпка по стъпка мерки за адекватно идентифициране и подпомагане на нелегалните имигранти в съответствие с международното право, както и за улесняване на трансграничното правоприлагане и разузнаване сътрудничеството с цел предотвратяване и противодействие на контрабандата на мигранти, с цел да се сложи край на безнаказаността на контрабандистите и да се предотврати нелегалната миграция, като същевременно се гарантира, че мерките за борба с контрабандата спазват изцяло човешките права;

Objective 10 c) да наблюдава неправомерните миграционни маршрути, които могат да бъдат експлоатирани от мрежите за трафик на хора, за да засилят сътрудничеството на двустранно, регионално и междурегионално равнище за предотвратяване, разследване и наказателно преследване на извършителите както и относно идентифицирането, защитата и подпомагането на жертвите на трафик на хора;

Свързани с парични средства:

Objective 2 f) Засилване на сътрудничеството между хуманитарните участници и участниците в развитието, включително чрез насърчаване на съвместен анализ, подходи с много донори и многогодишни цикли на финансиране с цел разработване на дългосрочни отговори и резултати, които гарантират зачитане на правата на засегнатите лица, както и икономическата и социалната самостоятелност, и като се гарантира, че тези усилия отчитат миграцията

Objective 17 c) Насърчаване на независима, обективна и качествена отчетност на медиите, включително интернет базирана информация, включително чрез повишаване на чувствителността и образоване на медийни специалисти по въпроси, свързани с миграцията и терминология, инвестиране в стандарти за етично отчитане и реклама и спиране на отпускането на публично финансиране материална подкрепа за медиите, които системно насърчават нетърпимостта, ксенофобията, расизма и други форми на дискриминация спрямо мигрантите при пълно зачитане на свободата на медиите;
Implementation 43 b) c)

Решаваме да създадем механизъм за изграждане на капацитет в рамките на ООН, като се основаваме на съществуващите инициативи, които подкрепят усилията на държавите-членки за прилагане на Глобалния договор. Тя позволява на държавите-членки, Обединените нации и други заинтересовани страни, включително частния сектор и благотворителните фондации, да дават доброволни технически, финансови и човешки ресурси, за да укрепят капацитета и да насърчават сътрудничеството с много партньори. Механизмът за изграждане на капацитет ще се състои от:

(v) определяне на възможностите за финансиране, включително чрез иницииране на начален фонд;

b) начален фонд за първоначално финансиране за реализиране на проектирани решения чрез:

(i) осигуряване на финансиране, където е необходимо, за започване на конкретни проекти;

(ii) допълване на други източници на финансиране

(iii) получаване на доброволни финансови вноски от държавите-членки, ООН, международните финансови институции и други заинтересовани страни, включително частния сектор и благотворителните фондации;

Грижа за мигрантите:

Shared responsibilities 12. Този Глобален договор има за цел да смекчи неблагоприятните фактори и структурните фактори, които възпрепятстват хората да изграждат и поддържат устойчиви начини за препитание в страните си на произход и така ги принуждават да търсят бъдеще на друго място. Тя възнамерява да намали рисковете и уязвимостта, пред които са изправени мигрантите на различни етапи на миграцията, като зачита, защитава и изпълнява техните права на човека и им предоставя грижи и помощ. Тя се стреми да се заеме с легитимните тревоги на общностите, като същевременно признава, че обществата са подложени на демографски, икономически, социални и екологични промени на различни мащаби, които могат да имат последици и да бъдат резултат от миграцията. Тя се стреми да създаде благоприятни условия, които дават възможност на всички мигранти да обогатят нашите общества чрез техните човешки, икономически и социални възможности и по този начин да улеснят приноса им за устойчиво развитие на местно, национално, регионално и световно равнище.

Objective 7 f) Защита на непридружени и разделени деца на всички етапи на миграцията чрез установяване на специализирани процедури за тяхното идентифициране, насочване, грижи и събиране на семейството и предоставяне на достъп до здравни услуги, включително психично здраве, образование, правна помощ и право да бъдат изслушани в административни и съдебни процедури, включително чрез бързо назначаване на компетентен и безпристрастен законен настойник, като основно средство за преодоляване на тяхната уязвимост и дискриминация, защита от всякакви форми на насилие и осигуряване на достъп до устойчиви решения, които са в техен интерес;

Objective 13а) да използват съществуващите съответни механизми за правата на човека, за да подобрят независимия мониторинг на задържането на мигранти, като гарантират, че това е мярка в крайна сметка, че нарушенията на правата на човека не се случват и че държавите насърчават, прилагат и разширяват алтернативите на задържането, мерки за лишаване от свобода и договорености за грижи в общността, особено в случай на семейства и деца;

е) Намаляване на негативните и потенциално трайни последици от задържането на мигранти, като се гарантира справедлив процес и пропорционалност, че е за най-кратък период от време, че той гарантира физическа и психическа неприкосновеност и че достъпът до храна, основни права на здравеопазване, правна ориентация и съдействие, информация и комуникация, както и подходящо настаняване, в съответствие с международното право в областта на правата на човека;

Objective 13 f) Намаляване на негативните и потенциално трайни последици от задържането на мигранти, като се гарантира справедлив процес и пропорционалност, че е за най-кратък период от време, че той гарантира физическа и психическа неприкосновеност и че достъпът до храна, основни права на здравеопазване, правна ориентация и съдействие, информация и комуникация, както и подходящо настаняване, в съответствие с международното право в областта на правата на човека;

Objective 13 h) з) да защитава и зачита правата и интересите на детето по всяко време, независимо от статуса на миграцията, като осигурява наличието и достъпността на жизнеспособна гама от алтернативи на задържането в контекст, който не е лишаван от лишаване от свобода, благоприятстващ общностните грижи, да осигури достъп до образование и здравеопазване и да зачита правото на семеен живот и единство на семейството и като работи за прекратяване практиката на задържане на деца в контекста на международната миграция.

Objective 15 e) Включване на здравните потребности на мигрантите в националните и местните здравни политики и планове, като укрепване на капацитета за предоставяне на услуги, улесняване на достъпния и недискриминационен достъп, намаляване на комуникационните бариери и обучение на доставчици на здравни услуги за предоставяне на услуги, за да се насърчи физическото и психическото здраве на мигрантите и общностите като цяло, включително като се вземат предвид съответните препоръки от Рамката на приоритетите и ръководните принципи на Световната здравна организация за насърчаване на здравето на бежанците и мигрантите;

Приемането на Глобалния пакт би бил с катастрофални последици за българската държава. Той ще задължи България поради геополитическото й положение да създаде пътища за редовна миграция. Нещо повече, предвид заложените изисквания, всяка една страна ще трябва „задължително да приема, осигурява и гарантира всеки един бъдещ мигрант“, и съответно социалната ни система би рухнала. Средствата, които са събирани от всеки един български данъкоплатец ще отиват за издръжка на един такъв несигурен поток от мигранти, като дори се предвижда тези от тях, които нямат лични документи да получават такива от приемащата държава и автоматично да могат да се ползват с правата на всеки български гражданин.

Подобен документ, който облечен под формата на юридически необвързващ пакт, заплашва подмяната на етническия състав както на българската държава, така и на цяла Европа. Държавите са заплашени от икономическа криза и колапс на социалните им системи. С безпроблемното предоставяне на нови лични документи за самоличност на мигрантите се застрашава международната сигурност и широко се отварят вратите за нова вълна от терористични атаки.

Изразявам пред Вас категоричната си позиция, че българската държава следва да застане редом до Унгария и Полша, европейски държави отказващи подписването на документа, който има за цел да възпрепятства възстановяването на всеобщата европейска политика по сигурност на границите и застрашава икономическия просперитет на всяка държава членка.

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови
За писането на коментар е необходима регистрация.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

7568

2

Tabadatko

05.11 2018 в 10:27

Ако има опасност за Европа, тоя кривогледия може да каже как продават с Каракачана български паспорти на сульо и пульо.

10571

1

Hissarion

05.11 2018 в 10:25

Бате Харо, де така? За Джамбазко да платя. Еврозаплатата бил офъскал и сега като го изгонят от Европарламента ще закъса.