Решение срещу "Топлофикация" на Районен съд - Бяла Слатина

OFFNews 02 октомври 2013 в 10:33 6547 0

НЕПРИСЪСТВЕНО  РЕШЕНИЕ
 
гр. Бяла Слатина, 02 10. 2013г.
 
В ИМЕТО НА НАРОДА
 
БЕЛОСЛАТИНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Първи граждански състав, в публичното заседание на  10 09. 2013, в състав:
 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДАНИЕЛА ГРАМОВСКА
 
И С УЧАСТИЕТО НА СЕКРЕТАРЯ С.Т., като разгледа докладваното от съдия ГРАМОВСКА гр.д.№ 1228, по описа за 2012г. за да се произнесе, взе предвид следното:
 
ПОСТЪПИЛА Е ИСКОВА МОЛБА ОТ    "Топлофикация София" ЕАД, ЕИК: 831609046, представлявано от Стоян Ц. -Изпълнителен директор, чрез процесуален представител,Лилия Чолакова, адрес: гр. София, ул. "Ястребец" 23Б, ПРОТИВ  К.С.Ф., ЕГН **********,***, ЗА СУМАТА ОТ 4296,35 лв.- представляваща консумирана и незаплатена топлинна енергия , от които 2336,75 лв. - главница, представляваща стойност на незаплатената топлинна енергия /ТЕ/ за периода от м.02.2000г. до м.03.2010г., и 1959,60 лв. - законна лихва за забава от от 01.04.2000г. до 28.02.2011г., като претендираме и законната лихва върху главницата до окончателното изплащане на задължението, направените по делото разноски за държавна такса и юрисконсултско възнаграждение.

Молят да бъде постановено  решение, с което да се признае за установено по отношение на К.С.Ф., ЕГН **********, че дължи на „Т.С." ЕАД сума за консумирана топлинна енергия в общ размер на 4296,35 лв., от които 2336,75 лв. - главница, представляваща стойност на незаплатената топлинна енергия /ТЕ/ за периода от м.02.2000г. до м.03.20Юг., и 1959,60 лв. - законна лихва за забава от от 01.04.2000г. до 28.02.2011г., ведно със законната лихва от 21.03.2011г. датата на депозиране на заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК с вх. № 4979 до окончателното изплащане на сумите.

Молят да  бъдат присъдени направените съдебни разноски и юрисконсултско възнаграждение на основание чл. 78 от ГПК.

В подкрепа на твърденията  към настоящата искова молба са приложени  следните доказателства, като към всяко от тях са посочени обстоятелствата, които ще се установяват с тях:

Извлечение от сметки по месеци за процесния период за абонатен № 304268, от което е видно какъв е размера на дължимите суми за топлинна енергия към 28.02.2011г.;

Договор между СЕС и фирма "НЕЛБО ИНЖЕНЕРИНГ" ООД за извършване на услугата дялово разпределение на топлинната енергия;

Протокол от Общо събрание на собствениците на етажната собственост за избор на фирма за дялово разпределение, както и приложен към него списък на етажната собственост;

Изравнителни   сметки,   издадени   на   името   на   ответника   от   фирма   "НЕЛБО ИНЖЕНЕРИНГ"  ООД,   от  които  е  видно  каква  е  разликата  между  прогнозно начислените в данъчните фактури от дружеството ни суми за топлинна енергия и реалния разход за топлинна енергия за имота на ответника за отделните периоди от процесния период;

Писмо от топлофикационен район "Люлин";

Удостоверение за актуалното състояние на "НЕЛБО ИНЖЕНЕРИНГ" ООД;

Договор между „Топлофикация София" АД и "НЕЛБО ИНЖЕНЕРИНГ" ООД от 2002 г., 2005 г. и 2007 г.

Удостоверение за актуално състояние на „Топлофикация София" ЕАД;

Общи условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди от "Топлофикация София" АД на потребители в гр. София, от 2002, 2005г. и 2008 г.;

Заявление  за  издаване  на  заповед  за  изпълнение  по   чл.   410   от  ГПК  вх.  № 7044/13.04.2011г.;
 
В срока по чл. 131 ГПК е депозиран писмен отговор от ОТВЕТНИКА, КОЙТО ЗАЯВЯВА,ЧЕ ИСКА на Топлофикация е недопустим и неоснователен. Моли дабъде отхвърлен.,КАТО СА ПОСОЧИЛИ ПОДРОБНИ СЪОБРАЖЕНИЯ ЗА ТОВА.

На основание чл. 219, ал. 1 от ГПК, СЪДЪ Е ПРИВЛЯКЪЛ  като трето лице - фирма Т. "Н.И." ООД, ЕИК: 104100223, със седалище и адрес на управление: гр.Велико Търново, ул. „Васил Левски" 27 А - фирмата, извършваща дяловото разпределение на топлинна енергия на процесния адрес, с адрес за призоваване гр. София, ул. „Тинтява" № 15.

На основание чл. 219, ал. 1 от ГПК, СЪДЪТ Е ПРИВЛЯКЪЛ като трето лице- фирма "НЕЛБО" ЕАД, ЕИК: 175367099, със седалище и адрес на управление: гр. София -фирмата, извършваща дяловото разпределение на топлинна енергия на процесния адрес, с адрес за призоваване гр. София, ул. „Тинтява" № 15.

НАЗНАЧЕНИ СА съдебно-техническа експертиза и съдебно-счетоводна експертиза, ЧИИТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА ПРИЕТИ ОТ СЪДА.
 
ИСКЪТ Е С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 422 ГПК,ВР.С ЧЛ. 415 ГПК,ВР.С ЧЛ. 410 ГПК,ВР С ЧЛ. 86 ЗЗД И ЧЛ. 79 ЗЗД.

ОТ ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА СЪДЪТ СЧИТА МОЛБАТА ЗА НЕОСНОВАТЕЛНА И НЕДОКАЗАНА.

ИЩЕЦЪТ НЕ СЕ ЯВЯВА В ПЪРВОТО ПО ДЕЛОТО ЗАСЕДАНИЕ, НЕ АНГАЖИРА СТАНОВИЩЕ ПО ИСКА, НЕ Е ВЗЕЛ СТАНОВИЩЕ ПО ОТГОВОРА НА ОТВЕТНИКА, НЕ Е ПОИСКАЛ ДЕЛОТО ДА СЕ ГЛЕДА В НЕГОВО ОТСЪСТВИЕ.
НЕ СЕ ЯВЯВАТ И НЕ АНГАЖИРАТ СТАНОВИЩЕ И ДОКАЗАТЕЛСТВА И ПРИВЛЕЧЕНИТЕ КАТО ТРЕТИ ЛИЦА.
ОТВЕТНИКЪТ  Е ПОИСКАЛ ПОСТАНОВЯВАНЕ НА НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ.

ОТВЕТНИКЪТ ТВЪРДИ, че преди подаване на иска не е отчел всички факти и законови съображения за да направи достатъчно правно обосновани и достоверни изводи за правоотношението си с ответника. Представил е документни доказателства за официално фактическо прекратяване на доставянето на услуги от ищеца още в началото на 2002 г. Ищецътприложил копия с липсващи страници за автентикация и друга важна информация за правата и задълженията на участници в отношения, с което се поставя под основателно съмнение прилагане именно на общите разпоредби и условия.

Експертизите  не опровергаха направените срещу Иска възражения от ответника в тяхната същност. Наличието на отношения между страните установени в миналото не означава ищецът да има право да говори за дължими суми като обобщени числа и да използва общи суми по пера отопление, гореща вода и т.н. за процесен период, вместо доказване на задължения чрез анализ на детайлите и правните основания именно месец по месец, договор по договор и отделните фактури. Ищецът не уточнява начина на преценка по собствените си доказателства нито конкретено към този имот, нито за другите имоти за които е получил данни  в протокол със списък за отсъединяване на отоплителни тела, за да се вземе своето окончателно решение тогава и какво точно е бил това решение и какво е отчитал през годините.

В тежест на Ищеца и конституирания помагач е да докажат тезата за наличие на договорни отношения като представят автентични документи, да докажат пълнота и автентичност на всеки комплект свързани документи, след като тя не е очевидна и нейни части касаещи ответника са оспорени. Ищецът и помагачът не направиха това.
 
Отделен е и въпросът за изтекла давност от 3 години за вземания на топлофикационни дружество: налице е произнасяне на ВКС с Тълкувателно решение № 3 от 18.05.2012 г. на ВКС по тълк. д. № 3/2011 г, ОСГК, така позоваване на разпоредбата на чл.111 б."в" ЗЗД е приложимо. Очевидно е, че формално по-голямата част от процесния период е в срока в който подобни претенции биха могли да се погасят по давност и ОТВЕТНИКЪТ Е НАПРАВИЛ ВЪЗРАЖЕНИЕ ЗА ИЗТЕКЛА ДАВНОСТ
 
ПРЕДВИД ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО СЪДЪТ СЧИТА, ЧЕ СА НАЛИЦЕ ПРЕДПОСТАВКИТЕ НА ЧЛ. 238 , АЛ.2 ГПК И СЛЕДВА ДА ПОСТАНОВИ СВОЕТО РЕШЕНИЕ С ОГЛЕД ИСКАНЕТО НА ОТВЕТНИКА ЗА ПОСТНОВЯВАНЕ НЕПРИСЪСТВЕНО РЕШЕНИЕ, КАТО ОТХВЪРЛИ ИСКА, ВЕДНО С ВСИЧКИ ЗАКОНОВИ ПОСЛЕДИЦИ...
 
ЕТО ЗАЩО НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 239 ГПК И

ВОДИМ ОТ ГОРНОТО СЪДЪТ

 
Р Е Ш И :
 
ОТХВЪРЛЯ ИСКА НА "Топлофикация София" ЕАД, ЕИК: 831609046, представлявано от Стоян Ц. -Изпълнителен директор, чрез процесуален представител,Лилия Чолакова, адрес: гр. София, ул. "Ястребец" 23Б, ПРОТИВ  К.С.Ф., ЕГН **********,***, ЗА СУМАТА ОТ 4296,35 лв.- представляваща консумирана и незаплатена топлинна енергия , от които 2336,75 лв. - главница, представляваща стойност на незаплатената топлинна енергия /ТЕ/ за периода от м.02.2000 г. до м.03.2010 г., и 1959,60 лв. - законна лихва за забава от от 01.04.2000 г. до 28.02.2011 г., като претендираме и законната лихва върху главницата до окончателното изплащане на задължението, направените по делото разноски за държавна такса и юрисконсултско възнаграждение,КАТО НЕОСНОВАТЕЛЕН И НЕДОКАЗАН.

РЕШЕНИЕТО Е ПОСТАНОВЕНО ПРИ УЧАСТИЕТО НА ТРЕТИ ЛИЦА- ПОМАГАЧ-  НЕЛБО ИНЖЕНЕРИНГ" ООД; и "НЕЛБО ИНЖЕНЕРИНГ
 
РЕШЕНИЕТО НЕ ПОДЛЕЖИ НА ОБЖАЛВАНЕ.
 
                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:

    Най-важното
    Всички новини
    X

    Ла фурия излъга и надигра Англия на Саутгейт