Започва мащабна промяна в преподаването по педагогика в държавните университети

Бъдещите учители ще се учат да създават интернет образователни ресурси, да преподават онлайн в реално време, да осигуряват киберсигурност

Александра Маркарян Последна промяна на 10 ноември 2020 в 09:00 6018 0

Снимка unsplash.com

Мащабна промяна в начина, по който университетите подготвят бъдещите учители, планира Министерството на образованието и науката. Тя ще засегне държавните висши училища с педагогически специалности, учебните им програми, подготовката на преподавателите им.

Новостите са описани в проект на национална програма "Повишаване компетентността на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи учители". След нейното изпълнение се очаква в България да се изгради "оптимизирана мрежа на висшите училища, подготвящи учители".

"Крайните потребители са все по-критични и взискателни както по отношение на качеството на обучението и резултатите от него, така и по отношение на достъпа до образование и условията, в които то се осигурява. Допълнителни предизвикателства са бързо навлизащата дигитализация, внедряването на изкуствения интелект и особено поколенческите характеристики на обучаемите. Това обуславя необходимостта от нови подходи в преподаването и ученето, съобразени с индивидуалните потребности, тенденциите на пазара на труда и технологичното развитие на обществото. Тези и други особености е необходимо да се интегрират в обучението на бъдещите учители, от които се очаква да подготвят високо адаптивни, независими и с критическо мислене личности, които да имат умения и нагласи за учене през целия живот, иновативен и творчески подход при решаването на конкретни проблеми и способности за самонаблюдение и самоконтрол в личния и професионалния си живот", пишат от МОН.

Предизвикателството пред МОН е да стимулира автономните висши училища сами да променят учебните си програми и да повишат качеството на преподаване по педагогика, но за целта държавата ще ги стимулира финансово.

Програмата е двугодишна и за този период по нея ще бъдат разпределени 2 милиона лева.

Целите

В програмата са посочени следните специфични цели:

- повишаване компетентностите на преподавателите, които подготвят бъдещи учители, в ключови области като: преподаване, компетентностен подход, умения за учене, използване на съвременни и иновативни образователни технологии в процеса на обучение, както и придобиване на специфични професионални знания, умения и компетентности, свързани с разработването на учебна документация, съответстваща на актуални обществени потребности, гражданско образование, предприемачество и интелектуална собственост и др.;

- актуализиране на квалификационните характеристики, учебните планове и учебните програми за подготовка на учители във висшите училища от гледна точка на компетентностния подход и дигиталната трансформация на образованието;

- подобряване качеството на образователните услуги чрез прогнозиране и планиране на обучения за повишаване на квалификацията на преподавателите във ВУ;

В рамките на обученията ще бъдат осигурени възможности за:

1. актуализиране на учебните планове и програми на специалности и обучения, в които се подготвят учители с цел прилагане на ключови компетентности за учене през целия живот и основните компетентности за подготовка на учители;

2. обучаване по приоритетни теми за системата на предучилищното и училищното образование в рамките на висшето педагогическо образование, в т. ч. компетентностен подход, съвременни и иновативни образователни технологии, предприемачеството и интелектуалната собственост, приобщаващото образование;

3. развиване на необходимите умения за преподаване и повишаване на вече придобити квалификации от преподавателите във висшите училища, подготвящи учители;

4. прилагане на ключови компетентности за учене през целия живот в процеса на обучението на учители;

5. прилагане на основните компетентности в обучението на студенти, подготвящи се за учители, в учебната документация и процеса на повишаване на квалификацията на учители във висшите училища;

6. стимулиране развиването на умения за екипна работа между преподавателите, подготвящи учители, както и умения за работа в екип в образователна среда у студентите;

7. създаване на мрежа (от преподаватели) за споделяне на опит;

8. съставяне на програма за компетентностно ориентирано обучение по иновативни образователни технологии;

9. съставяне на мултимедийни презентации за лекции по основните теми на програмата;

10. записване на видео-лекции по основните теми на програмата;

11. разработване и разпространение на наръчник за прилагане на компетентностния подход в обучението на бъдещи учители;

12. разработване и разпространение на наръчник по иновативни образователни технологии;

13. създаване на общодостъпна виртуална библиотека (с използване на облачните технологии) с програмата, с презентациите и видео-лекциите, и с наръчника в интерактивен мултимедиен вариант;

14. оборудване на зали с интерактивни презентационни системи за обучение по ИКТ-базирани иновативни образователни технологии;

15. подготвяне на обучители и на преподаватели по ИКТ-базирани иновативни образователни технологии.

16. установяване на необходимостта и възможностите за разкриване и развитие на нови хибридни специалности по професионално направление „Педагогика на обучението по…“ във ВУ и на междууниверситетски центрове за подготовка на учители, включително и за потребностите на професионалната подготовка в професионалните гимназии;

17. създаване на Експертен съвет в МОН за координиране и мониторинг на дейностите по подготовка на учители във висшите училища;

18. подобряване качеството на образователните услуги чрез прогнозиране и планиране на обучения за повишаване на квалификацията на преподавателите във висшите училища въз основа на наблюдение и оценка на състоянието на национално и институционално ниво.

19. повишаване на качеството на преподаването и на висшето образование като цяло;

20. повишаване на привлекателността на преподавателската и учителската професии.

Обучаваните преподаватели ще бъдат разпределени по групи според задължителната учебна дисциплина, която преподават на бъдещите учители. Те могат да са от професионални направления „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по...“ и  други направления, които осигуряват подготовката по задължителните дисциплини „Психология“ и „ИКТ в обучението и работа в дигитална среда“. Могат също да бъдат и както обучаващи студенти по специалности, подготвящи учители в направленията „Педагогика“ и „Педагогика на обучението по...“ и обучаващи студенти по професионално направление, съответстващо на учебен предмет или модул от училищната подготовка, съобразно актуалната нормативна уредба за държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител”.

До 80% ще са преподаватели на студенти, обучаващи се за учители на ученици от 5. до 12. клас, като предимство ще имат преподавателите, подготвящи учители за повече от един учебен предмет от училищната подготовка. Останалите до 20% ще са учители за началното и предучилищното образование.

Приоритетна група са преподаватели по задължителни дисциплини по актуалната нормативна уредба за държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител” в хибридни специалности по професионални направления „Педагогика на обучението по...“.

След обучението ще се издава сертификат въз основа на тест и представена актуализирана собствена учебна програма, отразяваща компетентностния и – където е приложимо – интердисциплинарния, подход в обучението (особено в т. нар. „хибридни специалности“). Получилите сертификата ще организират семинар в съответното висше училище, на който ще присъства представител от МОН и/или лектор от обучаващия екип.

Предвижда се да има обучения по:

- прилагане на ключови компетентности за учене през целия живот;

- въвеждане на иновативни образователни технологии в традиционното обучение: използване на интерактивни презентационни системи, създаване на интерактивни, мултимедийни и интернет-свързани учебни ресурси и др.;

провеждане на синхронно дистанционно обучение (в реално време) с използване на: видеоконферентни системи, виртуални учебни зали и др.;

провеждане на асинхронно дистанционно обучение (в произволно време) с използване на виртуални библиотеки в облака с електронни ресурси в: текстов/графичен формат; видео-формат; виртуални лаборатории и др.;

- поддържане на киберхигиена и осигуряване на киберсигурност.

Предвижда се създаване на университетски центрове за иновативни образователни технологии и свързването им в Национална мрежа с цел бърз обмен на идеи и добри практики, както и оборудване към центровете на зали с интерактивни презентационни системи за обучение по ИКТ-базирани иновативни образователни технологии.