УНИБИТ се сдоби с институт по информация и сигурност

Последна промяна на 30 ноември 2016 в 12:49 4575 1

УНИБИТ се сдоби с институт по информация и сигурност

Министерският съвет прие постановления за откриване на нови научни звена в три висши училища по предложение на академичните им ръководства, съобщава правителствената информационна служба.

В Университета по библиотекознание и информационни технологии (УНИБИТ) – София, ще бъде открит Институт по информация и сигурност като научноизследователско звено, в което ще се провеждат изследвания, свързани със защита на сигурността на информацията, защита на сигурността на обекти от критична инфраструктура, сигурността на социалната организация и националната сигурност. Ще се извършват научно-приложни изследвания и пилотно въвеждане на нови високотехнологични решения, както и консултантска дейност по защита и сигурност на информацията. Целта на откриването на института е да се организира по нов начин научноизследователската дейност в областта на информацията и сигурността, за да се отговори на изискванията на динамично развиващите се социално-икономически отношения.

Научноизследователският институт в структурата на Техническия университет – Варна, ще разполага със секции, съответстващи на научните направления на четирите факултета на висшето училище – „Морски науки и технологии”, „Електротехника и електроника”, „Изчислителна техника и автоматизация” и „Машиностроене, машиностроителни технологии и материали”. Институтът ще координира изследователските екипи за разработване на проекти по национални и международни програми и ще популяризира резултатите от научните изследвания, като създава връзки с други изследователски центрове и институти в страната и в чужбина за провеждане на теоретични и научно-приложни изследвания в иновативни области.

Институтът за научни изследвания към Стопанската академия в Свищов ще бъде изследователско звено в областта на икономиката и администрацията и управлението – двете направления, за които висшето училище има програмна акредитация и право да обучава студенти и подготвя докторанти. В института ще се извършват научно-приложни изследвания, експертна и консултантска дейност по проекти и програми с регионално и международно значение.

Откриването на научните институти е в съответствие с мерките, заложени в Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2014-2020 и Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2020.