Свиват щата в НИМХ, повече бройки в центъра за документация на МОН

Александра Маркарян Последна промяна на 28 август 2019 в 12:32 3172 0

Щатът на Националния център за информация и документация (НАЦИД) ще бъде увеличен с четири бройки за сметка на този в Националния институт за метеорология и хидрология (НИМХ), който на 1 януари 2019 г. бе изваден от структурата на Българската академия на науките (БАН) и премина в структурата на Министерството на образованието и науката (МОН).

Увеличаването на щата в НАЦИД с 4 бройки и намаляването с 4 - в НИМХ е предложено от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев в проект за изменение на нормативни актове на Министерския съвет, чието обсъждане тече, а гласуването му предстои.

Още специалисти са необходими в НАЦИД заради 13-те новите функции, вменени на центъра от 2010 г. досега, обяснява министърът в доклада си до правителството.

След промяната щатната численост на НАЦИД ще стане 49, а в НИМХ - 720.

"От 2010 г. до настоящия момент щатната численост на НАЦИД е непроменена – 45 щатни бройки - пише министър Вълчев. - През този период във функциите на ведомството обаче са вменени над 13 нови дейности".

По-важните от тях са:

- да координира административното сътрудничество по Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионални квалификации в Информационната система на вътрешния пазар на ЕС във връзка с прилагането на директивата;

- да издава удостоверенията за придобита професионална квалификация по нерегулирана професия на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава;

- да изпълнява функциите на помощен център по смисъла на чл. 57б от Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации;

- да организира и извършва дейностите по издаване на удостоверение APOSTILLE на образователни и удостоверителни документи, издавани от висшите училища, от институциите в системата на предучилищното, училищното и професионалното образование и обучение и от МОН и неговите звена;

- да води и поддържа Регистъра за научната дейност в Република България и да координира дейността на националния регистър с европейската мрежа на научни регистри – ЕУРОКРИС;

- да поддържа портала за достъп до електронните административни услуги;

- да поддържа портала „Национална педагогическа мрежа“;

- да организира процедурата по признаване на придобита в чужди висши училища и научни организации образователна и научна степен „доктор“ и/или научна степен „доктор на науките“;

- да организира и извършва дейностите по издаване на удостоверения за придобити научна степен или научно звание по отменения Закон за научните степени и научните звания;

- да поддържа Списъка на съвременните български научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация Scopus и Web of Science;

- да поддържа Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране, който към момента съдържа над 3 000 бр. и се актуализира ежеседмично;

- да извършва административно обслужване по 29 административни услуги, от които само за издаване на удостоверенията APOSTILLE се обработват над 25 000 бр. годишно;

По електронен път през Портала за електронни услуги на НАЦИД през 2018 г. са подадени 1479 заявления, като увеличението е двукратно в сравнение с 2017 г. Предоставените по електронен път услуги са 774 - три пъти повече в сравнение с предходната година.

- да създава и поддържа национален фонд на защитените дисертационни трудове и Регистър на лицата, придобили образователна и научна степен „доктор“ и/или научна степен „доктор на науките“, на защитените дисертационни трудове и на хабилитираните лица в Република България;

Фондът, който наброява над 23 000 дисертации, се увеличава ежегодно с над 3500, които трябва да се обработват и вписват в Регистъра и в електронния каталог на библиотеката.

През 2018 г. са разгледани 515 заявления за признаване на дипломи за висше образование и научни степени от чужбина и са проведени 14 заседания на Съвета по академично признаване, става ясно от министерския доклад. Издадени са 127 удостоверения за  квалификации по нерегулирани в България професии, които са регулирани в другите страни членки. Обработени са над 300 преписки за български професионални квалификации. В Информационната система на вътрешния пазар са обработени 516 запитвания от чужди компетентни органи.

Във връзка с поддържането на регистъра на придобилите степените „доктор“ и „доктор на науките“ експертите в
НАЦИД верифицират информацията и вписват всеки учен. Тази дейност трябва да се извършва качествено и максимално бързо, тъй като касае кариерното развитие на учените и участието им в научни журита. Въпреки пълната мобилизация на персонала и наемането на външни изпълнители, до момента са вписани около 3 706 лица при прогнозен брой около 15 000 учени. Забавянето на процеса крие сериозни рискове от недоволство от страна на научните среди, поради което трябва да бъде решен своевременно - посочва в доклада си министър Вълчев.

През 2019 г. към функциите на НАЦИД се добавят две нови дейности:

- воденето и поддържането на Регистъра на академичния състав на висшите училища (за служебно ползване), който ще премине от дирекция „Висше образование” на МОН;

- създаването и поддържането на Национален портал за отворен достъп до научна информация.

"Въпреки извършената през 2018 г. оптимизация по отделните дирекции по отношение на задачите и дейностите на всяка една от тях, обработването на огромния обем от информация, по гореописаните дейности, е невъзможен със съществуващите щатни бройки - твърди Вълчев. Служителите в центъра са изключително натоварени, което води до тяхното претоварване и в някои случаи своевременното обработване на преписки и изпълнението на възложени задачи се забавя."

В същото време, според частичната предварителна оценка на въздействието от реализирането на проекта, "намаляването на числеността на персонала на НИМХ няма да окаже негативни въздействия върху качеството и ефективността на изпълнението на дейностите на НИМХ".

Най-важното
Всички новини
Най-четени Най-нови